فهرست کتاب


آموزش عقاید و دستورات دینی

, تنظیم و گردآوری: مرکز غدیر

----نگاه دوم ----

--توحید

مقدمه

همه مى دانیم كه معارف آئین پاك اسلام بر سه بخش كلى منقسم مى گردد: اصول دین، اخلاق، فروع فقهیه.
و نیز روشن است اصول دین یعنى ریشه و پایه هاى اصلى دین سه اصل است كه انسان با نداشتن یكى از آنها از دین خارج مى شود:
1 - توحید یعنى اعتقاد به یگانگى خداى جهان عز و جل.
2 - اعتقاد به نبوت پیامبران خدا كه آخرشان حضرت محمد (ص) مى باشد.
3 - ایمان به معاد یعنى اعتقاد به اینكه خداى متعال همه را پس از مرگ زنده نموده به حساب اعمالشان رسیدگى فرموده نیكو كاران را پاداش نیك خواهد داد و بدكاران را به سزاى كردار و رفتارشان خواهد رسانید.
دو اصل دیگر به اصل نام برده ملحق مى باشد كه از مسلمات مذهب شیعه است و انسان با نداشتن اعتقاد به آنها از مذهب شیعه خارج مى شود اگر چه از اسلام بیرون نیست: امامت، عدل.