فهرست کتاب


آموزش عقاید و دستورات دینی

, تنظیم و گردآوری: مرکز غدیر

همنشینی با بدان

نشست و برخاست با بدان و تبهکاران مایه هر گونه تیره بختی و بدفرجامی است و برای روشن شدن این مطلب همین بس که اگر از جنایتکاران و زشت کرداران مانند دزدان و راهزنان سبب انحراف و کجرویشان را بپرسیم بدون تردید خواهند گفت همنشینی با بدان و معاشرت با آنان ما را بدین روز انداخته است. و در میان هر هزار نفر بدکار یکی پیدا نمی شود که از پیش خود راه ناشایست را انتخاب کند. امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) می فرماید:
از همنشینی با بدان دوری کن چه آنکه یار بد ترا همانند خود می سازد. زیرا تا تو را مانند خود نسازد بتو نمی پیوندد.
و نیز می فرماید:
ایاک و مصادقه الفاجر فانه یبیعک بالتافه از دوستی بدکردار دوری کن زیرا تو را باندک چیزی می فروشد.
با بدان کم نشین که درمانی - خوپذیر است نفس انسانی

----نگاه دوم ----

--توحید