فهرست کتاب


آموزش عقاید و دستورات دینی

, تنظیم و گردآوری: مرکز غدیر

همنشینی با نیکان

انسان با اینکه بسیاری از مردمان معاشرت دارد بحسب اقتضای زندگی ناگزیر است که با بعضی از مردم بیشتر از دیگران معاشرت کند اینان کسانی هستند که بنام دوست نامیده می شوند.
البته باعث این دوستی نزدیکی یکنوع همانندی در اخلاق یا روش یا پیشه و نظائر آنها است که بین دو یا چند نفر وجود دارد و چون ملازمت و همنشینی کم کم عادات و اخلاق یکی از دو همنشین را بدیگری انتقال می دهد از اینرو انسان باید همنشینی نیکان را اختیار کند زیرا در اینصورت اخلاق پسندیده آنان بوی سرایت خواهد کرد و از دوستی و یاری بی شائبه و خیرخواهانه ایشان سود خواهد برد و به پایداری دوستی ایشان دلگرم خواهد بود و گذشته از همه اینها بارزش و وزن اجتماعی خود پیش مردم خواهد افزود.
امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) می فرماید:
خیر الاصحاب من ید لک علی الخیر.
بهترین یاران کسی است که تو را به کار نیک رهبری کند.
و نیز می فرماید:
المرء یوزن بخلیله مرد با دوستش سنجیده می شود.
تو اول بگو با چه کس زیستی - که تا من بگویم که تو کیستی
همان قیمت آشنایان تو - بود قیمت و ارزش جان تو

همنشینی با بدان

نشست و برخاست با بدان و تبهکاران مایه هر گونه تیره بختی و بدفرجامی است و برای روشن شدن این مطلب همین بس که اگر از جنایتکاران و زشت کرداران مانند دزدان و راهزنان سبب انحراف و کجرویشان را بپرسیم بدون تردید خواهند گفت همنشینی با بدان و معاشرت با آنان ما را بدین روز انداخته است. و در میان هر هزار نفر بدکار یکی پیدا نمی شود که از پیش خود راه ناشایست را انتخاب کند. امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) می فرماید:
از همنشینی با بدان دوری کن چه آنکه یار بد ترا همانند خود می سازد. زیرا تا تو را مانند خود نسازد بتو نمی پیوندد.
و نیز می فرماید:
ایاک و مصادقه الفاجر فانه یبیعک بالتافه از دوستی بدکردار دوری کن زیرا تو را باندک چیزی می فروشد.
با بدان کم نشین که درمانی - خوپذیر است نفس انسانی

----نگاه دوم ----