فهرست کتاب


آموزش عقاید و دستورات دینی

, تنظیم و گردآوری: مرکز غدیر

مفطرات روزه

چند چیز روزه را باطل می کند و از آن جمله است:
1 - خوردن و آشامیدن اگرچه خوردن و آشامیدن آنچیز معمول نباشد مانند خاک و شیره درخت.
2 - دروغ بستن بخدا و پیغمبر و جانشینان پیغمبر.
3 - رسانیدن غبار غلیظ بحلق.
4 - فرو بردن تمام سر در آب.
5 - قی کردن اگر از روی عمد باشد.
برای شرح بقیه مفطرات باید برساله های عملیه مراجعه شود.

--معاد

سابقاً متذكر شدیم كه آفریدگار مهربان از روى رحمت بى پایان و لطف و عنایتى كه به بندگان خود دارد براى اینكه ایشان را به راه راست هدایت فرماید پیامبران خود را فرستاده تا مردم با پیروى از آنان داراى عقائد صحیح و اخلاق پسندیده و كردار شایسته شوند و از نادانى و بى بند و بارى بیرون آیند.
البته پذیرفتن و بكار بستن دین بایستى به اختیار انجام گیرد زیرا هرگز با اجبار و اضطرار خوب از بد و نیكوكار از تبهكار جدا نمى شود.
به همین جهت خداوند افراد بشر را در این امر مختار و آزاد قرار داده است، در این صورت روشن است كه در این جهان آثار و فوائد پر ارزش عمل به مقررات دینى كاملاً ظهور نمى كند، نه افراد نیكوكار به پاداش خود مى رسند و نه اشخاص تبهكار و ستمگر كیفر اعمال خود را مى بینند جزاى بیشتر تبهكاریها و ستمگریها آنان داده نمى شود. با توجه به عدالت و رحمت خداوند عقل حكم مى كند كه باید جهان دیگرى باشد كه در آن عالم مردى به جزاى اعمالشان برسند. و مرگ، نابودى انسان نیست بلكه تنها انتقال از این جهان به جهان دیگر است.

--اخلاق

دین مقدس اسلام یک برنامه عمومی و همیشگی است که از جانب خدای متعال برای زندگی انسان در هر دو جهان به سوی خاتم پیغمبران نازل شده است تا در جامعه بشری به مورد اجرا درآید
و کشتی انسانیت را از گرداب جهالت و بدبختی بیرون کشیده بساحل نجات برساند.
نظر باینکه دین برنامه زندگی است ناگزیر نسبت به آنچه که با زندگی ارتباط دارد وظیفه ئی برای انسان تشخیص داده و انجامش را از وی می خواهد.
بطور کلی زندگی ما به سه امر ارتباط دارد:
1 - خدای متعال که ما آفریده او هستیم و حق نعمت او از هر حقی بزرگتر و وظیفه شناسی نسبت به ساحت مقدس او از هر واجبی واجبتر است.
1 - خودمان
3 - همنوعان خودمان که ناگزیریم با آنان زندگی کنیم و کار و کوشش خود را با همکاری و دستیاری ایشان انجام دهیم بنا براین بر حسب دستور ما سه وظیفه کلی داریم:
وظیفه نسبت بخدا؛ نسبت بخود؛ نسبت بدیگران.