فهرست کتاب


آموزش عقاید و دستورات دینی

, تنظیم و گردآوری: مرکز غدیر

تعریف

یکی از فروع دین مقدس اسلام روزه است و بر هر مکلفی واجب است که ماه رمضان را روزه بگیرد یعنی برای اطاعت فرمان خداوند عالم از اذان صبح تا مغرب از چیزهائیکه روزه را باطل می کند (مفطرات روزه) خودداری نماید.

مفطرات روزه

چند چیز روزه را باطل می کند و از آن جمله است:
1 - خوردن و آشامیدن اگرچه خوردن و آشامیدن آنچیز معمول نباشد مانند خاک و شیره درخت.
2 - دروغ بستن بخدا و پیغمبر و جانشینان پیغمبر.
3 - رسانیدن غبار غلیظ بحلق.
4 - فرو بردن تمام سر در آب.
5 - قی کردن اگر از روی عمد باشد.
برای شرح بقیه مفطرات باید برساله های عملیه مراجعه شود.

--معاد

سابقاً متذكر شدیم كه آفریدگار مهربان از روى رحمت بى پایان و لطف و عنایتى كه به بندگان خود دارد براى اینكه ایشان را به راه راست هدایت فرماید پیامبران خود را فرستاده تا مردم با پیروى از آنان داراى عقائد صحیح و اخلاق پسندیده و كردار شایسته شوند و از نادانى و بى بند و بارى بیرون آیند.
البته پذیرفتن و بكار بستن دین بایستى به اختیار انجام گیرد زیرا هرگز با اجبار و اضطرار خوب از بد و نیكوكار از تبهكار جدا نمى شود.
به همین جهت خداوند افراد بشر را در این امر مختار و آزاد قرار داده است، در این صورت روشن است كه در این جهان آثار و فوائد پر ارزش عمل به مقررات دینى كاملاً ظهور نمى كند، نه افراد نیكوكار به پاداش خود مى رسند و نه اشخاص تبهكار و ستمگر كیفر اعمال خود را مى بینند جزاى بیشتر تبهكاریها و ستمگریها آنان داده نمى شود. با توجه به عدالت و رحمت خداوند عقل حكم مى كند كه باید جهان دیگرى باشد كه در آن عالم مردى به جزاى اعمالشان برسند. و مرگ، نابودى انسان نیست بلكه تنها انتقال از این جهان به جهان دیگر است.