فهرست کتاب


آموزش عقاید و دستورات دینی

, تنظیم و گردآوری: مرکز غدیر

1- نیت

نیت آن است که انسان را به قصد قربت یعنی برای انجام فرمان خداوند عالن بجا آورد و لازم نیست نیت را از قلب خود بگذراند یا مثلا بزبان بگوید:
چهار رکعت نماز ظهر می خوانم قربه الی الله.

2- تکبیره الاحرام

پس از گفتن اذان و اقامه با داشتن نیت و گفتن الله اکبر نماز شروع می شود و چون بواسطه گفتم این تکبیر چیزهائی مانند خوردن و آشامیدن و خنده کردن و پشت بقبله نمودن حرام می شود این تکبیر را تکبیره الاحرام می گویند. و مستحب است در موقع گفتن تکبیر دستها را بالا ببریم و با این عمل بزرگی خدا را در نظر آورده و غیر او را کوچک شمرده و پشت سر بیندازیم.

3- قیام

قیام در حال تکبیره الاحرام و قیام متصل به رکوع رکن است ولی قیام در موقع خواندن حمد و سوره و قیام بعد از رکوع رکن نیست؛ بنابراین اگر کسی رکوع را فراموش کند و پیش از رسیدن بسجده یادش بیاید باید باستد بعد برکوع رود و چنانچه بطور خمیده گی بحال رکوع برگردد چون قیام متصل برکوع را انجام نداده نمازش باطل است.