فهرست کتاب


آموزش عقاید و دستورات دینی

, تنظیم و گردآوری: مرکز غدیر

مقارنات نماز

مقارنات نماز یعنی کارهائی که در نماز واجب می شود یازده چیز است.
اول - نیت.
دوم - تکبیره الاحرام.
سوم - قیام.
چهارم - قرائت.
پنجم - رکوع.
ششم - سجود.
هفتم - تشهد.
هشتم - سلام.
نهم - ترتیب.
یعنی اجراء نماز را بدستوریکه معین شده بخواند و پس و پیش نیندازد.
دهم - طمأنیه، یعنی نماز را با وقار و آرامش بخواند.
یازدهم - موالات یعنی اجزاء نماز را پشت سر هم بجا آورد و بین آنها فاصله نیندازد.
پنج چیز از این یازده چیز رکن است که اگر عملاً یا سهواً کم یا زیاد شود نماز باطل است و بقیه رکن نیست و فقط در صورتی نماز باطل می شود که عمداً کم یا زیاد گردد.

ارکان نماز

ارکان نماز عبارت است از:

1- نیت

نیت آن است که انسان را به قصد قربت یعنی برای انجام فرمان خداوند عالن بجا آورد و لازم نیست نیت را از قلب خود بگذراند یا مثلا بزبان بگوید:
چهار رکعت نماز ظهر می خوانم قربه الی الله.