فهرست کتاب


آموزش عقاید و دستورات دینی

, تنظیم و گردآوری: مرکز غدیر

مکان

مکان نمازگزار یعنی جائیکه در آن نماز می خواند چند شرط دارد.
1 - مباح باشد.
2 - بی حرکت باشد و اگر ناچار باشد در جائیکه مانند اتومبیل و کشتی حرکت دارد نماز بخواند مانعی ندارد و چنانچه آنها را از قبله بطرف دیگر حرکت کنند بطرف قبله برگردد.
3 - اگر مکان نجس است بطوری تر نباشد که رطوبت آن ببدن یا لباس او برسد ولی جائیکه پیشانی را بر آن می گذارد اگر نجس باشد در صورتیکه خشک هم باشد نماز باطل است.
4 - جای پیشانی از جای زانوها سر انگشتان پای او بیش از چهار انگشت بسته پست تر یا بلندتر نباشد.

قبله

خانه کعبه که در مکه معظمه است قبله است و باید رو بروی آن نماز خواند ولی کسیکه دور است اگر طوری بایستد یا بنشیند بگویند رو به قبله نماز می خواند کافی است و همچنین است کارهای دیگری که مانند سر بریدن حیوانات باید رو بقبله انجام گیرد.
کسیکه نشسته هم نمی تواند نماز بخواند باید در حال نماز بپهلوی راست طوری بخوابد که جلوی بدن او رو به قبله باشد و اگر ممکن نیست باید بپهلوی چپ طوری بخوابد که جلوی بدن او رو بقبله باشد و اگر اینرا هم نمی تواند باشد به پشت بخوابد بطوریکه کف پاهای او رو به قبله باشد. اگر نمازگزار بعد از تحقیق نفهمد که قبله کدام طرف است باید بگمانی که از محراب مسلمانان یا قبرهای آنان یا از راههای دیگر پیدا می شود عمل نماید.

مقارنات نماز

مقارنات نماز یعنی کارهائی که در نماز واجب می شود یازده چیز است.
اول - نیت.
دوم - تکبیره الاحرام.
سوم - قیام.
چهارم - قرائت.
پنجم - رکوع.
ششم - سجود.
هفتم - تشهد.
هشتم - سلام.
نهم - ترتیب.
یعنی اجراء نماز را بدستوریکه معین شده بخواند و پس و پیش نیندازد.
دهم - طمأنیه، یعنی نماز را با وقار و آرامش بخواند.
یازدهم - موالات یعنی اجزاء نماز را پشت سر هم بجا آورد و بین آنها فاصله نیندازد.
پنج چیز از این یازده چیز رکن است که اگر عملاً یا سهواً کم یا زیاد شود نماز باطل است و بقیه رکن نیست و فقط در صورتی نماز باطل می شود که عمداً کم یا زیاد گردد.