فهرست کتاب


آموزش عقاید و دستورات دینی

, تنظیم و گردآوری: مرکز غدیر

غسل

غسل را به دو نوع می توان انجام داد:
ترتیبی و ارتماسی
غسل ترتیبی عبارت است از شستن سر و گردن و طرف راست و طرف چپ بدن که به ترتیب انجام گیرد.
غسل ارتماسی آنست که انسان همه بدن را یکمرتبه در آب فرو برد.
غسل بر دو قسم است:
واجب و مستحب، غسلهای مستحب در شرع اسلام بسیار و غسلهای واجب هفت است:
1 - غسل جنابت.
2 - غسل میت.
3 - غسل مس میت که اگر انسان بدن مرده ئی را که سرد شده و غسلش نداده اند مس نماید یعنی جائی از بدنش را به بدن او برساند باید غسل کند.
4 - نذر یا عهد کرده یا قسم خورده باشد که غسل کند.
5 - غسل حیض.
6 - غسل نفاس.
7 - غسل استحاضه، چهار غسل اول برای مردان و زنان و سه غسل آخر فقط برای زنان است.

چیزهایی که بر جنب حرام می باشد

1 - رساندن جائی از بدن بخط قرآن و اسم خدا پیغمبر و امامان.
2 - داخل شدن در مسجد الحرام و مسجد مدینه.
3 - توقف در مساجد دیگر و گذاشتن چیزی در آنها.
4 - خواندن یکی از چهار سوره ئی که سجده واجب دارد یعنی سوره والنجم و اقرأ و الم تنزیل و حم سجده؛ و سایر احکام جنابت و حیض و نفاس و استحاضه را از رساله های عملیه باید بدست آورد.
تبصره - درغسل هم مانند وضو نیت لازم است و باید بدن پیش از غسل پاک باشد و مانعی هم از رسیدن آب در بدن نباشد.

تیمم

اگر انسان بواسطه تنگی وقت یا مرض یا نداشتن آب و مانند اینها نتواند برای نماز و مانند آن وضو یا غسل را انجام دهد باید تیمم کند.
دستور تیمم:
در تیمم چهار چیز واجب است:
اول - نیت.
دوم - زدن کف دو دست با هم بر خاک یا چیزیکه تیمم بر آن صحیح است.
سوم - کشیدن کف هر دو دست بتمام پیشانی از جائیکه موی سر می روید تا ابروها و بالای بینی و بهتر است که دستها روی ابروها هم کشیده شود.
چهارم - کشیدن کف دست چپ بتمام پشت دست راست و بعد از آن کشیدن کف دست راست بتمام پشت دست چپ. در تیمم بدل از وضو همین مقدار کافی است ولی اگر تیمم بدل از غسل باشد یکمرتبه دیگر دستها را بزمین می زند و پشت دستها را مسح می نماید.