فهرست کتاب


آموزش عقاید و دستورات دینی

, تنظیم و گردآوری: مرکز غدیر

طهارت

نمازگزار باید در حال نماز با طهارت باشد یعنی مطابق وظیفه ئی که دارد نماز را با وضو یا غسل یا تیمم انجام دهد و بدن و لباسش آلوده به نجاست نباشد.

نجاسات

نجاسات چند چیز است و از آنجمله است:
اول و دوم - بول و غائط
حیوان حرام گوشتی که دارای خون جهنده است یعنی حیوانی که اگر رگش را ببرند خون از آن جستن می کند مانند گربه و روباه و خرگوش و غیره بلکه اگر مرغ یا حیوان دیگری بواسطه خوردن نجاست؛ حرام گوشت شده باشد بول و غائط آن نیز نجس است.
سوم - مردار حیوانیکه خون جهنده دارد چه حلال گوشت و چه حرام گوشت ولی اجزائی از حیوان مرده که مانند پشم و مو و ناخن روح ندارد پاک است.
چهارم - خون حیوانی که خون جهنده دارد خواه حلال گوشت و خواه حرام گوشت.
پنجم و ششم - سگ و خوک بیابانی که همه اجزاء آنها حتی موی آنها هم نجس می باشد.
هفتم - شراب و هر چیزی که انسانرا مست کند و در اصل مایع باشد.
هشتم - آبجو.

مطهرات(پاک کننده ها)

هر چیز را که بوسیله آن نجاست پاک می شود مطهر می گویند و از آن جمله است:
1 - آب - و آن هر چیزی را که نجس شده باشد پاک می کند ولی این در صورتی است که آب مطلق باشد بنابراین با آب مضاف مانند آب هندوانه و گلاب نجاست پاک نمی شود، و وضو غسل هم با آن صحیح نیست.
2 - زمین - و آن ته کفش و کف پا را پاک می کند.
3 - آفتاب - و آن زمین و حصیر نجس را که بوسیله تابش خشک کند پاک می نماید.
4 - استحاله - یعنی جنس چیر نجس عوض شود و بصورت چیز پاکی درآید مانند آنکه سگ در نمکزار بیفتد و نمک شود.
5 - انتقال - یعنی خون بدن انسان یا حیوانی که خون جهنده دارد ببدن حیوانیکه خون جهنده ندارد برود مانند منتقل شدن خون بدن انسان ببدن پشه و مگش و مانند اینها.
6 - برطرف شدن عین نجاست از ظاهر حیوان و باطن انسان مثلا اگر پشت حیوان یا داخل بینی انسان خون آلود شد بعد از برطرف شدندش پاک می شود و احتیاج بآب کشیدن ندارد.
7 - تبعیت - تبعیت آنست که چیز نجسی بواسطه پاک شدن چیز نجس دیگر پاک شود مانند آنکه کافری مسلمان شود که فرزند او هم به تبعیت از او پاک می شود.
8 - نقصان - یعنی کم شدن دو سوم آب انگور که اگر آب انگور جوش بیاید نجس می شود و بعد از آنکه بوسیله جوشیدن دو سوم آن بخار شد باقیمانده پاک می شود.