فهرست کتاب


آموزش عقاید و دستورات دینی

, تنظیم و گردآوری: مرکز غدیر

نماز های واجب

نمازهای واجب شش است
1 - نمازهای یومیه.
2 - نماز آیات
3 - نماز میت
4 - نماز طواف واجب
5 - نماز قضای پدر و مادر که بر پسر بزرگتر واجب است.
6 - نمازی که بواسطه اجاره یا نذر و قسم و عهد واجب می شود.

مقدمات نماز

برای انجام نماز یعنی حضور در برابر خداوند عالم و اظهار بندگی و پرستش آن ذات مقدس مقدماتی لازم است که تا فراهم نشوند نماز صحیح نیست و آن مقدمات عبارتند از:
1 - طهارت
2 - وقت
3 - لباس
4 - مکان
5 - قبله

طهارت

نمازگزار باید در حال نماز با طهارت باشد یعنی مطابق وظیفه ئی که دارد نماز را با وضو یا غسل یا تیمم انجام دهد و بدن و لباسش آلوده به نجاست نباشد.