فهرست کتاب


آموزش عقاید و دستورات دینی

, تنظیم و گردآوری: مرکز غدیر

پیامبران اولوالعزم

پیامبران بزرگ یا همان پیغمبران اولوالعزم که صاحبان کتاب و شریعت اند پنج تن می باشند:
1 - حضرت نوح (علیه السلام).
2 - حضرت ابراهیم (علیه السلام).
3 - حضرت موسی (علیه السلام).
4 - حضرت عیسی (علیه السلام).
5 - حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلم).

--امامت

دلیل اول بر ضرورت وجود امام

یک سازمان دولتی که در کشوری تشکیل می شود و کارهای عمومی مردم را اداره می کند خود کار نیست و تا جمعی از افراد شایسته و کاردان در نگهداری و اداره آن کوشش نکنند قابل بقا نخواهد بود و مردم را از فوائد خود بهرمند نخواهد ساخت.
هر سازمان دیگری نیز که در جامعه های بشری بوجود می آید مانند سازمانهای فرهنگی و سازمانهای مختلف اقتصادی همین حکم را دارد و هرگز از گردانندگان شایسته و درستکار بی نیاز نیست وگرنه در اندک زمانی از بین رفته بانحلال خواهد گرائید. این حقیقت روشنی است که هر نظر ساده ئی آن را درک می کند و تجربه و آزمایشهای بسیار نیز بدرستی آن گواهی می دهد.
شک نیست که سازمان دین اسلام نیز که بجرأت می توان آنرا وسیعترین سازمانهای جهانی نامید همین حکم را دارد و در بقا جریان خود بنگهبان و گرداننده نیازمند است و پیوسته افراد شایسته ئی می خواهد که معارف و قوانین آنرا بمردم برسانند و مقررات دقیق آنرا در جامعه اسلامی اجراء کنند و کمترین غفلت و مسامحه در رعایت و نگهداری آن روا ندارند.