فهرست کتاب


آموزش عقاید و دستورات دینی

, تنظیم و گردآوری: مرکز غدیر

تعداد پیامبران

شماره پیغمبرانی که تاریخ نشان می دهد بسیار است تا کنون خدای متعال هزاران پیغمبر (صد و بیست و چهار هزار نفر بنا به مشهور) به سوی بشر فرستاده که همگی به اتفاق مردم را به سوی خدای یگانه و دین حق فراخوانده اند
پیغمبران دو دسته اند : دسته ای که از جانب خدای کتاب آسمانی و شریعت داشته اند که ایشان را اولوالعزم می نامند و دسته ای دیگر که کتاب و شریعت نداشته بلکه کتاب و شریعت پیغمبران اولوالعزم را ترویج می کرده اند:

پیامبران اولوالعزم

پیامبران بزرگ یا همان پیغمبران اولوالعزم که صاحبان کتاب و شریعت اند پنج تن می باشند:
1 - حضرت نوح (علیه السلام).
2 - حضرت ابراهیم (علیه السلام).
3 - حضرت موسی (علیه السلام).
4 - حضرت عیسی (علیه السلام).
5 - حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلم).

--امامت