فهرست کتاب


آموزش عقاید و دستورات دینی

, تنظیم و گردآوری: مرکز غدیر

علم خدا

أَلَا یَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ.
آیا خداوند آنچه را خود آفریده نمى داند(ملک 14)؟
توضیح: چون هر موجودى در پیدایش و هستى خود بهستى بى پایان خداى متعال تكیه زده است هرگز نمى شود كه میان آن موجود و خدا حجاب و حائلى فرض نمود یا آنرا از خداوند پنهان دانست بلكه هر چیز براى او آشكار مى باشد و او بدرون و بیرون هر چیز مسلط و محیط است.

--عدل

خداى تعالى عادل و دادگر است زیرا عدل یكى از صفات كمال است. و خداوند عالم همه صفات كمال را دارا مى باشد. و نیز كراراً در كلام خود عدل را ستوده و ظلم و ستم را نكوهش مى كند و مردم را به عدالت امر نموده و از ظلم نهى مى فرماید و چگونه ممكن است كه چیزى را زشت شمارد و خود به آن متصف شود یا چیزى را خوب و زیبا شمارد و خود داراى آن چیز نباشد.
در سوره نساء آیه 40 مى فرماید:
«إِنَّ اللَّهَ لَا یَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ»
خلاصه ترجمه: خدا به اندازه ذره ئى بكسى ظلم نمى كند.
و نیز در سوره كهف آیه 49 مى فرماید:
«وَلَا یَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا»
خلاصه ترجمه: خداوند به هیچ موجودى ستم نمى كند.
و همچنین در سوره نساء آیه 79 مى فرماید:
«مَّا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ۖ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَیِّئَةٍ فَمِن نَّفْسِكَ»
خلاصه ترجمه: آنچه نیكى به تو میرسد از خدا و آنچه بدى به تو مى رسد از خود تو است.
و نیز در سوره سجده آیه 7 مى فرماید:
«الَّذِی أَحْسَنَ كُلَّ شَیْءٍ خَلَقَهُ»
خلاصه ترجمه: آن خدائى است كه هرچه را آفریده نیكو آفریده است.
بنا بر این هر پدیده ئى در پیش خود در نهایت خوبى ساخته است، زشتى ناروائى یا عیب و نقصى كه در بعضى از موجودات دیده مى شود از راه مقایسه و نسبت پیش مى آید، مثلاً مار و كژدم وجودشان نسبت به انسان بد و ناروا است، و خار چون به گل قیاس شود زیبا نیست اما در جاى خود آفریده هاى شگفت انگیز و سر تا پا زیبائى هستند.

--رحمت

نیازمند ناتوانى را مى بینیم و باندازه توانائى خود نیازمندى او را رفع مى كنیم درمانده بیچاره ئى را دستگیرى مى نمائیم یا دست نابینائى را گرفته بمقصد مى رسانیم اینگونه كارها را مهربانى یا رحمت شمرده؛ كار پسندیده و ستوده مى دانیم.
كارهائیكه خداى كارساز بى نیاز انجام مى دهد جز رحمت نمى تواند باشد؛ زیرا با بخشیدن نعمتهاى بیشمار خود همه را بهره مند مى سازد و با هر بخشش بى آنكه خودش بكسى نیاز داشته باشد گوشه ئى از نیازمندى هاى موجودات را رفع مى نماید چنانكه مى فرماید:
« وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا» (سوره ابراهیم - آیه 34)
و مى فرماید:
«وَرَحْمَتِی وَسِعَتْ كُلَّ شَیْءٍ» (سوره اعراف - آیه 156)