فهرست کتاب


آموزش عقاید و دستورات دینی

, تنظیم و گردآوری: مرکز غدیر

دین اسلام

آیین مقدس اسلام آخرین دین آسمانی است و بهمین جهت کاملترین ادیان می باشد. با آمدن این دین ادیان قبلی منسوخ شده است زیرا با وجود کامل نیازی بناقص نمی باشد. دین مقدس اسلام بوسیله پیامبر گرامی ما حضرت محمد بن عبدالله (صلی الله علیه و آله و سلم) برای بشر فرستاده شده است. این در رستگاری و سعادت هنگامی بروی جهانیان گشوده شد که جامعه های انسانی دوره های خامی و ناتوانی فکری خود را گذرانیده و برای بدست آوردن کمال انسانیت آماده شده و شایستگی دریافت معارف و مطالب عالی و بلند پایه الهی و بکار بستن آنها را بدست آورده بودند.
از این رو اسلام حقایق و معارفی را که در خور فهم انسان واقع بین است و نیز اخلاق پسندیده ئی را که امتیاز انسان بآنست و دستورهائی را که به همه کارهای زندگی فردی و اجتماعی انسان سر و سامان می دهد برای بشر آورده و او را بعملی ساختن آنها توصیه می کند.

--قرآن

قرآن كتاب آسمانى

قرآن كریم سر چشمه حقایق و معارف اسلامى قرآن كریم است كه كتاب آسمانى و سند نبوت پیغمبر اكرم صلى الله علیه و آله وسلم و سخن خداى متعال میباشد، و از همین جا به اهمیت و عظمت این كتاب مقدس از نظر اسلام و مسلمانان مى توان پى برد. گذشته از اینكه قرآن مجید از زمان نزول خود تاكنون كه چهارده قرن مى گذرد، پیوسته در جامعه اى گوناگون بشرى از جهات مختلف مقام ارجمندى داشته و همیشه توجه جهانیان را بخود جلب كرده است.