فهرست کتاب


قرآن و آخرین پیامبر

آیت الله مکارم شیرازی

قرآن و افسانه ها!

تاریخ همیشه با افسانه هاى دروغین که براى هدفهاى خاصى جعل شده آمیخته بوده است.
تشخیص حقایق تاریخى، از افسانه ها همواره واضح و آشکار نیست، اگر چه در پاره اى از موارد با نظر اول قابل شناختن است.
معمولا در میان کودکان، و در محیطهاى عقب افتاده که سطح افکارشان از حدود افکار کودکان تجاوز نکرده افسانه ها «مشتریان پروپاقرصى» دارد، و تمام عواطف کودکانه آنان در لابلاى این افسانه ها تجسم مى یابد، در این گونه محیطها، افسانه ها زیربناى تاریخ و رکن اصلى آن را تشکیل میدهند.
روى این حساب در زمان نزول قرآن مجید، و در محیط زندگى پیامبر اسلام یک سلسله تواریخ وجود داشت که از انواع خرافات مملو بود، خرافاتى درباره پیامبران پیشین و اقوام گذشته که دهان به دهان مى گشت، و افکار منحط آنان در آن خودنمائى مى کرد.
علماى آن زمان و آن محیط همان «ربانیون» و «احبار» (علماى یهود و نصارى) و «کاهنان» (غیبگویان) و ساحران و جادوگران بودند، و هم آنها حافظ این اقاصیص و اساطیر و افسانه ها به شمار میرفتند.
اکنون حساب کنیم فرد درس نخوانده اى تمام دوران کودکى و جوانى خود را در چنین محیطى بگذراند، و به سن چهل سالگى برسد، مسلماً با چنین تواریخى خو مى گیرد، و جزو تار و پود افکار او مى گردد.
آیا در شرایط عادى امکان دارد چنین کسى که «پرورش یافته» این محیط است، وظیفه جدا ساختن «موهومات و خرافات»، از «حقایق تاریخى» پیشینیان را به عهده بگیرد؟!
یک محقق تاریخ دان درس خوانده امروز به اشکال مى تواند، چنین کارى را انجام دهد، از یک فرد درس نخوانده ـ هر قدر هم باهوش باشد ـ چگونه مى توان چنین انتظارى را داشت؟.

یک مقایسه جالب

اکنون با استفاده از روش تطبیقى که بهترین روش در اینگونه مباحث است و با یک نظر بى طرفى و دور از تعصب، «تواریخ قرآن» را با «تواریخ عهدین» کمى مقایسه کنیم، با ارزش تواریخ قرآن و اصالت آنها آشکار گردد:
این حقیقت را نیز باید در نظر داشته باشیم که تواریخ عهدین چیزى بود که علماى یهود و نصارى که دانشمندان آن محیط محسوب میشدند طرفدار آن بودند، مهمتر اینکه دانشمندان امروز آنها، یعنى درس خوانده هاى عصر اتم و فضا، نیز از آن دفاع میکنند و به عنوان یک واقعیت تاریخى، و نه افسانه، روى آن پافشارى و ایستادگى به خرج میدهند! گمان مى کنیم این مقایسه مى تواند روشنگر حقایق بسیارى باشد، و مارا در این بحث کاملا روشن سازد.
نخست به نقل گوشه اى از تواریخ «تورات و عهد قدیم» مى پردازیم:

تواریخ تورات کنونى

عهد قدیم (مجموعه کتب و رسالات ضمیمه تورات) به یک کتاب تاریخ شبیه تر است تا به یک کتاب آسمانى و دستورالعمل دینى و معارف مذهبى، تورات تقریباً از آغاز تا پایان تاریخ آفرینش زمین و موجودات و انبیاى پیشین، و سرگذشت کامل موسى و بنى اسرائیل و پادشاهان و ملوک و پیغمبرانى که بعد از موسى (ع) روى کار آمدند مى باشد.
در لابلاى این تواریخ مطالب عجیب و غریب و افسانه هاى زننده اى وجود دارد که شاید افراد دیرباور تا با چشم خود نبینند باور نخواهند کرد.
اگر خاطرتان باشد در بحث «اعجاز قرآن از نظر معارف مذهبى» چند قسمت مانند داستان آفرینش آدم و خروج او از بهشت، و سرگذشت ابراهیم و طغیان قوم لوط، و مسئله علت پیدایش زبانهاى مختلف در جهان را آوردیم، و مشاهده کردید چه سخنان زننده حیرت انگیز و چه خرافات مضحکى در آنها گردآورى شده بود.
اکنون به نمونه هاى دیگر مى پردازیم: