فهرست کتاب


قرآن و آخرین پیامبر

آیت الله مکارم شیرازی

اعجاز قرآن از نظرموزون بودن کلمات و رسا بودن عبارات

او ساحر است و گفتارش سحر؟

با گفتار کوتاهى که تاکنون درباره «اعجاز قرآن» بطور اجمال و سربسته داشته ایم گوشه اى از چگونگى این کتاب آسمانى روشن گردید، اکنون موقع آن رسیده که با تفکیک جنبه هاى مختلف اعجاز قرآن از یکدیگر، و بررسى این مسئله از دریچه هاى گوناگون، گامهاى تازه اى در راه شناخت این کتاب بزرگ برداریم.
همانگونه که اشاره شد «اعجاز قرآن» را مى توان از دریچه هاى گوناگون مطالعه کرد:
1 ـ از نظر رسا بودن تعبیرات، موزون بودن کلمات و جمله بندیها، شیرینى بیان، و نفوذ خارق العاده آن در افکار و نفوس که از آن تعبیر به «فصاحت و بلاغت» مى شود.
2 ـ از نظر «معارف دینى» و معرفى مبدأ و معاد، و هدف و صفات پیامبران.
3 ـ از نظر علوم و دانشهائى که در آن روز بشر به آن نائل نشده بود (معجزات علمى).
4 ـ از نظر تاریخ صحیح و خالى از هر گونه خرافات.
5 ـ از نظر طرح قوانین اجتماعى.
6 ـ از نظر اخبار از حوادث آینده.
7 ـ از نظر عدم تضاد و اختلاف و دو گانگى در سراسر بحثهاى آن.

جاذبه قرآن