آموزش فلسفه جلد دوم(مشکات)

نویسنده : آیت الله محمدتقی مصباح یزدی

خلاصه

1. فلاسفه پیشین برای اثبات توحید در خالقیت و ربوبیت، به این صورت استدلال كرده‌اند كه خدای متعالی علت بی‌واسطه برای نخستین معلول، و علت باواسطه برای سایر مخلوقات است و علت باواسطه هم علت‌ به‌شمار می‌رود، پس خدای متعالی آفریدگار همه جهان می‌باشد كه بعضی را بی‌واسطه و بعضی را باواسطه آفریده است.
2. دلیل دوم این است كه هیچ علتی به جز خدای متعالی استقلال در وجود و ایجاد ندارد، پس خالقیت حقیقی و استقلالی مخصوص اوست.
3. دلیل سوم این است كه نظام این جهان كه شامل پدیده‌های بی‌شمار گذشته و حال و آینده می‌شود، نظام واحد هم‌بسته‌ای است، و اگر جهان دارای چند آفریدگار می‌بود، نظام‌های متعدد و مستقلی می‌داشت و مخلوقات یكی از خدایان، نیازی به خدای دیگر و آفریدگار او نمی‌داشت.
4. ربوبیت و تدبیر آفریدگان، از روابط آنها با یكدیگر انتزاع می‌شود و مصداقی منحاز از وجود آنها ندارد. ازاین‌رو با اثبات توحید در خالقیت، توحید در ربوبیت و تدبیر جهان هم ثابت می‌شود.
5. اشاعره رابطه علیت بین مخلوقات را انكار كرده، همگی آنها را بی‌واسطه مستند به خدای متعالی انگاشته‌اند، و معتزله نوعی استقلال برای سایر فاعل‌ها، به‌ویژه فاعل‌های اختیاری قائل شده‌اند و استناد افعال اختیاری انسان به خدای متعالی را نفی كرده‌اند.
6. فلاسفه پیشین استناد پدیده‌‌ها و ازجمله افعال اختیاری انسان را به خدای متعالی به‌عنوان اثبات می‌كرده‌اند.
7. با توجه به تعلقی بودن وجود معلول، توحید افعالی تبیین روشن‌تر و صحیح‌تری می‌یابد و افعال اختیاری انسان هم از این نظر مستند به خدای متعالی خواهند بود كه افاضه وجود و تأثیر استقلالی مخصوص اوست.
8. بیاناتی­كه­دركتاب و سنت مبنی بر استناد همه پدیده‌‌ها و ازجمله افعال اختیاری
﴿ صفحه 452 ﴾
انسان به اذن و مشیت و اراده و تقدیر و قضای الهی وارد شده، ناظر به مراحل مختلفی است كه عقل برای استناد پدیده‌ها به خدای متعالی در نظر می‌گیرد و در عین حال می‌توان آنها را تعلیم مرحله به مرحله برای توحید افعالی تلقی كرد.
9. شبهه قائلین به تفویض این است كه هر فعل اختیاری مستند به اراده فاعل واحدی است و اگر افعال انسان مستند به اراده الهی باشد، نمی‌توان آنها را مستند به اراده انسان دانست، و لازمه‌اش جبر باطل و غیرقابل‌قبول است.
10. پاسخ این است كه استناد یك فعل به دو اراده در صورتی محال است كه تأثیر اراده‌ها در عرْض هم فرض شود، اما با توجه به اینكه انسان مانند دیگر مخلوقاتْ استقلالی در وجود و شئون وجودش ندارد، افعال مستند به اراده او هم در مرتبه بالاتری مستند به اراده الهی می‌باشد.
﴿ صفحه 453 ﴾

پرسش

1. چرا اثبات توحید در وجوب وجود، برای اثبات توحید در خالقیت و ربوبیت، كافی نیست؟
2. دلایل توحید در خالقیت را بیان كنید.
3. توحید در ربوبیت چگونه اثبات می‌شود؟
4. نظر اشاعره و معتزله را درباره توحید افعالی بیان كنید.
5. فلاسفه توحید افعالی را چگونه تبیین كرده‌اند؟
6. توحید افعالی در متون دینی چگونه بیان شده است؟
7. شبهه معتزله در مورد استناد افعال اختیاری انسان به خدای متعالی را بیان كنید.
8. پاسخ صحیح این شبهه چیست؟
﴿ صفحه 455 ﴾

درس شصت و پنجم: صفات الهی

· مقدمه
· حدود شناخت خدا
· نقش عقل در شناخت خدا
· صفات ثبوتیه و سلبیه
· صفات ذاتیه و فعلیه
﴿ صفحه 456 ﴾
﴿ صفحه 457 ﴾