آموزش فلسفه جلد دوم(مشکات)

نویسنده : آیت الله محمدتقی مصباح یزدی

پرسش

1. چرا نمی‌توان حركت ذرات اتم‌ها را حركتی در جوهر قلمداد كرد؟
2. آیا می‌توان اعراض را سكونی مطلق تلقی كرد؟ چرا؟
3. بین وحدت حركت و وحدت متحرك چه نسبتی وجود دارد؟ آیا هیچ‌كدام از آنها ملازم با دیگری است؟
4. حركت تَبَعی چیست؟
5. حركت بر حركت را تعریف كنید.
6. چرا سرعت و شتاب را در زمان نمی‌توان فرض كرد؟
7. اقسام حركت جوهریه را بیان كنید.
8. كدام‌یك از حركات جوهریه را می‌توان حركت بر حركت دانست؟
9. در چه موردی می‌توان دو یا چند حركت جوهریه را اثبات كرد؟
10. دلیل كسانی كه همه حركات جوهریه را تكاملی دانسته‌اند بیان و نقادی كنید.
11. آیا می‌توان همه حركات جوهریه را خروج تدریجی از قوه به فعل دانست، به‌گونه‌ای كه قوه و فعل صفت مبدأ و منتهای آنها باشند؟ چرا؟
12. نارسایی‌های تعریف حركت به «خروج تدریجی از قوه به فعل» را بیان كنید.
13. به چه معنی می‌توان هر جزئی از حركت را نسبت به جزء بعدی «قوه» دانست؟ و آیا به‌حسب آن معنا می‌توان تعریف مزبور را بر همه حركات تطبیق كرد؟ چرا؟
14. پیوستگی پدیده‌های مادی و حركات آنها به چند صورت تصور می‌شود؟
15. وحدت جهان مادی را به چه معنا می‌توان پذیرفت؟
16. چگونه می‌توان وحدت جهان مادی را از حركت جوهریه استنتاج كرد؟
17. وحدت حركات متوالی را بیان و نقادی كنید.
18. وحدت حركات هم‌زمان را بیان و نقادی كنید.
﴿ صفحه 407 ﴾

بخش هفتم: خداشناسی

﴿ صفحه 408 ﴾
﴿ صفحه 409 ﴾

درس شصت و یكم: راه شناختن خدا

· مقدمه
· علم خداشناسی و موضوع آن
· فطری بودن شناخت خدا
· امكان استدلال برهانی بر وجود خدا
· برهان لمّی و انّی
﴿ صفحه 410 ﴾
﴿ صفحه 411 ﴾