فهرست کتاب


آموزش فلسفه جلد دوم(مشکات)

آیت الله محمدتقی مصباح یزدی

پرسش

1. شرایط انتزاع مفهوم قوه و فعل را بیان كنید.
2. آیا سه قسم اول از اقسام پانزده‌گانه تغیر را می‌توان از قبیل خروج از قوه به فعل دانست؟ چرا؟
3. جریان قوه و فعل را در سایر اقسام شرح دهید.
4. دلیل قاعده «لزوم تقدم ماده بر هر پدیده مادی» را بیان و نقادی كنید.
5. دلیل متكلمین بر حدوث جهان را بیان و نقادی كنید.
6. دلیل قائلین به قدم زمانی جهان را بیان و نقادی كنید.
7. چرا فلاسفه دلیل بطلان تسلسل را در مورد حوادث متعاقب جاری نمی‌دانند؟
8. نظر مرحوم میرداماد در این زمینه چیست؟
9. آیا وسعت و دوام فیض الهی منافاتی با محدودیت زمانی و مكانی جهان دارد؟ چرا؟
10. آیا محدودیت زمانی یا مكانی جهان مادی به‌وسیله برهان عقلی قابل اثبات است؟ چرا؟
﴿ صفحه 316 ﴾
﴿ صفحه 317 ﴾

درس پنجاه و چهارم: كون و فساد

· مقدمه
· مفهوم كون و فساد
· اجتماع دو صورت در ماده واحده
· رابطه كون و فساد با حركت
﴿ صفحه 318 ﴾
﴿ صفحه 319 ﴾

مقدمه

در میان اقسام پانزده‌گانه‌ای كه برای تغیر فرض كردیم، سه قسم از آنها (قسم اول تا سوم) مشكوك‌الوجود بود و نتوانستیم درباره آنها نظری قطعی ارائه دهیم. دو قسم دیگر (قسم یازدهم و دوازدهم) مربوط به افزایش و كاهش عدد بود و از قبیل تغیرات اعتباری به‌شمار می‌رفت و نیازی به بحث و گفت‌وگو نداشت.
از ده قسم باقی‌مانده، دو قسم (قسم هفتم و سیزدهم) از قبیل تغیرات تدریجی است و می‌بایست در مبحث حركت مطرح شود. اما هشت قسم دیگر از قبیل تغیرات دفعی است كه موجود بالقوه دفعتاً و بدون فاصله زمانی تبدیل به موجود بالفعل می‌شود و كمابیش درباره آنها تعبیر «كون و فساد» به‌كار می‌رود، ولی در پیرامون آنها ابهام‌هایی وجود دارد كه می‌بایست توضیحاتی درباره آنها داده شود.
ازاین‌رو این درس را به بحث درباره این هشت قسم از تغیرات دفعی و تطبیق كون و فساد بر موارد آنها اختصاص می‌دهیم.