آموزش فلسفه جلد دوم(مشکات)

نویسنده : آیت الله محمدتقی مصباح یزدی

پرسش

1. محل نزاع در مسئله اتحاد عالم و معلوم را دقیقاً تعیین كنید.
2. اتحاد دو موجود به چند صورت فرض می‌شود؟ و كدام‌یك از آنها صحیح است؟
3. اتحاد دو وجود عینی به چند صورت تصور می‌شود؟ و كدام‌یك از آنها صحیح است؟
4. نظریه صدرالمتألهین در مورد اتحاد عالم و معلوم چیست؟
5. دلیل وی را بیان و نقادی كنید.
6. در موارد مختلف علم و ادراك، چند نوع رابطه میان عالم و معلوم وجود دارد؟ و در هر مورد اتحاد آنها به چه معناست؟
﴿ صفحه 281 ﴾

بخش ششم: ثابت و متغیر

﴿ صفحه 282 ﴾
﴿ صفحه 283 ﴾

درس پنجاه و یكم: ثابت و متغیر

· مقدمه
· توضیحی پیرامون تغیر و ثَبات
· اقسام تغیر
· اقوال فلاسفه درباره اقسام تغیر
﴿ صفحه 284 ﴾
﴿ صفحه 285 ﴾