آموزش فلسفه جلد دوم(مشکات)

نویسنده : آیت الله محمدتقی مصباح یزدی

بخش پنجم: مجرد و مادی

﴿ صفحه 154 ﴾
﴿ صفحه 155 ﴾

درس چهل و یكم: مجرد و مادی

· مقدمه
· مفهوم واژه‌های «مجرد» و «مادی»
· ویژگی‌های جسمانیات و مجردات
﴿ صفحه 156 ﴾
﴿ صفحه 157 ﴾

مقدمه

فلاسفه تقسیمات اولیه‌ای برای مطلق موجود بیان كرده‌اند كه ازجمله آنها تقسیم به واجب‌الوجود و ممكن‌الوجود است. با توجه به اینكه در این تقسیم، رابطه بین ماهیت و وجود لحاظ شده (وجوب و امكان از ماده قضیه در هلیه بسیطه گرفته شده)، با اصالت ماهیت سازگارتر است و براساس اصالت وجود می‌توان مطلق موجود را به مستقل و رابط یا غنی و فقیر تقسیم كرد؛ یعنی اگر موجودی مطلقاً بی‌نیاز از غیر و به اصطلاح «موجود بنفسه» باشد، غنی و مستقل و در غیر این صورت، فقیر و رابط خواهد بود.
روشن است كه منظور از غنی و استقلال، غنای مطلق و استقلال مطلق است وگرنه هر علتی نسبت به معلول خودش از غنی و استقلال نسبی برخوردار است.
موجود فقیر و رابط یا ممكن‌الوجود كه ملازم با معلولیت است، بدیهی می‌باشد و موجود غنی و مستقل مطلق یا واجب‌الوجود بالذات كه ملازم با علیت نخستین است، با برهان اثبات می‌شود؛ برهانی كه در مبحث علت و معلول به آن اشاره شد و در مبحث خداشناسی توضیح بیشتری درباره آن خواهد آمد.
همچنین فلاسفه ماهیات ممكن‌الوجود را به دو قسم جوهر و عرض تقسیم كرده‌اند و ماهیتی را كه برای موجود شدن محتاج به موضوع(4) نباشد، «جوهر» و آن را كه محتاج به موضوع باشد و به دیگر سخن حالت و صفتی برای موجود دیگر باشد، «عرض» نامیده‌اند.
﴿ صفحه 158 ﴾
قبلاً اشاره شد كه مشهور میان فلاسفه این است كه ماهیات عرضی بر حسب استقراء، دارای نه جنس عالی هستند و با اضافه كردن «جوهر»، مقولات ده‌گانه را تشكیل می‌دهند.
به‌نظر می‌رسد كه مفهوم جوهر و عرض از معقولات ثانیه فلسفی است كه از مقایسه موجودات با یكدیگر به‌دست می‌آید؛ مثلاً هنگامی كه انسان وجود حالات نفسانی (و نه ماهیت آنها) را با وجود نفس (و نه ماهیت آن) مقایسه می‌كند، می‌بیند كه تحقق كیفیات انفعالی، مانند ترس و امید، شادی و اندوه و... قائم به وجود نفس است به‌گونه‌ای كه با فرض عدم وجود نفس، جایی برای وجود آنها باقی نمی‌ماند. برخلاف وجود نفس كه نیازمند به آنها نمی‌باشد و بدون آنها هم قابل تحقق است. با توجه به این مقایسه و سنجش، موجودات را به دو قسم تقسیم می‌كنیم و دسته اول را «عرض» و دسته دوم را «جوهر» می‌نامیم.
اگر كسی مفهوم جوهر را مساوی با «غیر عرض» قرار دهد، می‌تواند مطلق موجود را به جوهر و عرض تقسیم كند، به‌طوری كه وجود واجب تبارك و تعالی هم یكی از مصادیق جوهر به‌شمار آید، چنان‌كه بعضی از فلاسفه غربی چنین كرده‌اند، و در این صورت، تقسیم مزبور از تقسیمات اولیه وجود خواهد بود. ولی فلاسفه اسلامی مقسم جوهر و عرض را ماهیت ممكن‌الوجود قرار داده‌اند و ازاین‌رو اطلاق جوهر را بر واجب‌الوجود بالذات صحیح نمی‌دانند.
از سوی دیگر بعضی از فلاسفه غربی وجود جوهر را كمابیش مورد تشكیك قرار داده‌اند، چنان‌كه بار كلی جوهر جسمانی را انكاركرده، و هیوم جوهر نفسانی را نیز مورد شك قرارداده است. ولی كسانی كه وجود اعراض خارجی را پذیرفته و وجود جواهر آنها را انكار كرده‌اند، ناخودآگاه به‌جای یك نوع جوهر به چندین نوع جوهر قائل شده‌اند! زیرا در صورتی كه مثلاً پدیده‌های نفسانی به‌‌عنوان اعراضی برای نفس تلقی نشوند، محتاج به موضوع نخواهند بود و در این صورت، هر كدام از آنها جوهری خاص خواهد بود. همچنین اگر صفات اجسام به‌‌عنوان اعراضی محتاج به موضوع تلقی نشوند، ناچار
﴿ صفحه 159 ﴾
خودشان جوهرهایی جسمانی خواهند بود؛ زیرا منظور از جوهر چیزی جز این نیست كه موجود ممكن‌الوجودی محتاج به موضوع نباشد.
در كنار این تقسیمات، می‌توان تقسیم كلی و اولی دیگری را برای مطلق موجود در نظر گرفت، و آن تقسیم به مجرد و مادی است؛ یعنی وجود عینی، یا از قبیل وجود جسم و صفات جسمانی است، كه در این صورت «مادی» نامیده می‌شود و یا از این قبیل نیست، كه به‌نام «مجرد» موسوم می‌گردد.
این تقسیم چنان‌كه ملاحظه می‌شود اختصاص به ممكن‌الوجود ندارد؛ زیرا یك قسم آن (مجرد) شامل واجب‌الوجود هم می‌شود. همچنین اختصاص به جوهر یا عرض ندارد؛ زیرا هریك از مجرد و مادی می‌تواند جوهر یا عرض باشد؛ مثلاً نفوس و مجردات تام از قبیل جواهر مجرد، و اجسام از قبیل جواهر مادی هستند و كیفیات نفسانی از قبیل اعراض مجرد، و كیفیات محسوس از قبیل اعراض مادی به‌شمار می‌روند.
ما در این بخش همین تقسیم را مطمح نظر قرار می‌دهیم و پس از توضیح مفهوم آنها ویژگی‌های كلی آنها را بیان می‌كنیم و سپس به بیان تقسیمات ثانویه و احكام آنها می‌پردازیم و ضمناً جواهر و اعراض را نیز مورد بحث قرار می‌دهیم.