فهرست کتاب


آموزش فلسفه جلد دوم(مشکات)

آیت الله محمدتقی مصباح یزدی

پرسش

1. نظریه ارسطو درباره علت غائی را شرح دهید.
2. چه اشكالاتی بر این نظریه وارد است؟
3. معنای اتفاق را بیان كنید.
4. پدیده‌های طبیعی را به كدام معنا می‌توان «اتفاقی» دانست؟ و آیا چنین اتفاقی باطل است؟
5. با انكار علت غائی برای پدیده‌های طبیعی چگونه می‌توان نظم شگفت‌انگیز جهان را توجیه كرد؟
6. آیا رابطه ضروری میان حركات و غایات آنها را می‌توان دلیلی بر وجود علت غائی برای افعال طبیعی دانست؟ چرا؟
7. اثبات میل و شوق حقیقی برای فاعل‌های طبیعی چه اشكالاتی دارد؟
8. معنای صحیح هدفمندی جهان چیست؟
﴿ صفحه 153 ﴾

بخش پنجم: مجرد و مادی

﴿ صفحه 154 ﴾
﴿ صفحه 155 ﴾

درس چهل و یكم: مجرد و مادی

· مقدمه
· مفهوم واژه‌های «مجرد» و «مادی»
· ویژگی‌های جسمانیات و مجردات
﴿ صفحه 156 ﴾
﴿ صفحه 157 ﴾