آموزش فلسفه جلد دوم(مشکات)

نویسنده : آیت الله محمدتقی مصباح یزدی

بقاء معلول هم نیازمند به علت است

قاعده دیگر كه از قاعده تلازم علت و معلول استنباط می‌شود، این است كه علت تامه می‌بایست تا پایان عمرِ معلول باقی باشد؛ زیرا اگر معلول پس از نابود شدن علت تامه و حتی بعد از نابود شدن یك جزء آن باقی بماند، لازمه‌اش این است كه وجود آن در حال بقاء، بی‌نیاز از علت باشد؛ در صورتی كه نیازمندی، لازمه ذاتی وجود معلول است و هیچ‌گاه از آن سلب نمی‌شود.
این قاعده از دیرباز مورد بحث فلاسفه و متكلمین بوده است و فلاسفه همواره بر این مطلب، تأكید داشته‌اند كه بقاء معلول هم نیازمند به علت است، و چنین استدلال می‌كرده‌اند كه ملاك نیازمندی معلول به علت، امكان ماهوی آن است و این ویژگی هیچ‌گاه از ماهیت معلول سلب نمی‌شود، و ازاین‌رو همیشه نیازمند به علت خواهد بود.
متكلمین كه غالباً ملاك نیازمندی معلول را «حدوث» یا «امكان و حدوث» توأماً می‌دانسته‌اند، بقاء معلول را محتاج به علت نمی‌شمرده‌اند و حتی از بعضی از ایشان نقل
﴿ صفحه 83 ﴾
شده كه اگر در مورد خدای متعالی هم زوالی امكان می‌داشت، ضرری به وجود عالم نمی‌زد (لو جاز علی الواجب العدمُ لما ضرَّ العالَم)!!
ایشان برای تأیید نظریه خودشان به شواهدی از بقاء معلولات پس از زوال علل آنها تمسك كرده‌اند، مانند فرزندی كه پس از مرگ پدر زنده می‌ماند، و ساختمانی كه بعد از مرگ سازنده‌اش باقی می‌ماند.
فلاسفه در جواب ایشان می‌گویند ملاك نیازمندی معلول به علت، تنها امكان است نه حدوث، و نه مجموع امكان و حدوث، و برای اثبات این مطلب، دست به یك تحلیل عقلی می‌زنند به این تقریر: حدوث، صفت وجود معلول است و از نظر تحلیل عقلی، متأخر از مرتبه وجود آن می‌باشد و وجود، متفرع بر ایجاد، و ایجاد متأخر از وجوب و ایجاب است و ایجاب به چیزی تعلق می‌گیرد كه فاقد وجود باشد، یعنی ممكن‌الوجود باشد و این (امكان) همان وصفی است كه از خود ماهیت انتزاع می‌شود؛ زیرا ماهیت است كه نسبت آن به وجود و عدم یك‌سان است و اقتضایی نسبت به هیچ‌كدام از آنها ندارد. پس تنها چیزی كه می‌تواند ملاك نیازمندی به علت باشد، همین امكان ماهوی است كه از ماهیت جداشدنی نیست و ازاین‌رو نیاز معلول هم دائمی خواهد بود و هیچ‌گاه بی‌نیاز از علت نخواهد شد.
اما این بیان ـ چنان‌كه بار دیگر نیز اشاره شده‌ـ با اصالت ماهیت سازگار است، و بنابر اصالت وجود باید ملاك احتیاج را در خصوصیتِ وجودی معلول جست‌وجو كرد؛ یعنی همان‌گونه كه صدرالمتألهین فرموده است، ملاك احتیاج معلول به علت، فقر و وابستگی ذاتی، و به تعبیر دیگر ضعف مرتبه وجودی آن است كه هیچ‌گاه از آن جداشدنی نیست.
درباره مواردی كه متكلمین به‌عنوان شاهد بر بقاء معلول بعد از نابودی علت ذكر كرده‌اند، باید گفت در این موارد علل حقیقی نابود نشده‌اند، بلكه آنچه نابود شده یا تأثیرش منقطع گردیده، علت اِعدادی است كه در واقع، علت بالعرض برای معلول‌های نام‌برده می‌باشند.
توضیح آنكه ساختمانی كه بعدازمرگ سازنده باقی می‌ماند، مجموعه‌ای از علل حقیقی دارد كه شامل علت هستی‌بخش و علت‌های داخلی (ماده و صورت) و شرایط
﴿ صفحه 84 ﴾
وجود ساختمان از قبیل چینش مواد ساختمانی به شكل و هیئت مخصوص و عدم موانعی كه آنها را از یكدیگر جدا كنند می‌شود، و تا مجموع این علل باقی است، ساختمان هم باقی خواهد ماند، ولی اگر اراده الهی به بقاء آن تعلق نگیرد و مواد ساختمانی در اثر عوامل بیرونی فاسد شود، یا شرایطی كه برای بقاء شكل ساختمان لازم است تغییر یابد، بدون شك ویران می‌گردد. اما بنایی كه مصالح ساختمانی را روی هم قرار می‌دهد، در واقع «علت معد» برای پیدایش این وضعیت خاص در مواد ساختمان است، و آنچه شرط وجود و بقاء ساختمان است، همان وضعیت خاص می‌باشد، نه كسی كه مثلاً با حركات دست خود موجب انتقال مواد و مصالح ساختمانی و پدیدآمدن وضعیت مزبور شده است، و فاعلیتی كه در نظر سطحی به بنّا نِسبت داده می‌شود، فاعلیت بالعرض است و فاعلیت حقیقی وی نسبت به حركت دست خودش می‌باشد كه تابع اراده اوست و با عدم اراده تبدیل به سكون می‌شود و طبعاً با نابودی خودش هم امكان بقاء نخواهد داشت.
همچنین وجود فرزند، معلول علل حقیقی خودش می‌باشد كه غیر از علتِ هستی‌بخش، شامل مواد آلی خاص با كیفیات مخصوصی است كه بدن را مستعد تعلق روح می‌سازد و تا شرایط لازم برای تعلق روح به بدن باقی باشد، زندگی وی ادامه خواهد داشت و پدر و مادر، نقشی در بقاء این علل و اسباب و شرایط ندارند و حتی فاعلیت ایشان نسبت به انتقال نطفه و استقرار در رحم هم فاعلیت بالعرض است.
همچنین حركت جسم در حقیقت، معلول انرژی خاصی است كه در آن به‌وجود می‌آید و تا این عامل باقی باشد، حركت آن هم دوام خواهد یافت، و نسبت دادن تحریك جسم به محرك خارجی، از قبیل نسبت دادن معلول به فاعل معد است كه نقشی جز انتقال دادن انرژی به جسم ندارد.
ضمناً روشن شد كه این‌گونه فاعل‌های اِعدادی كه در واقع فاعل‌های بالعرض هستند، از اجزاء علت تامه به‌شمار نمی‌آیند و علت تامه از فاعل هستی‌بخش و علل داخلی و شرایط وجودی و عدمی آنها تشكیل می‌یابد.
﴿ صفحه 85 ﴾

خلاصه

1. تحقق معلول بدون هریك از اجزاء علت تامه محال است؛ زیرا لازمه آن بی‌نیازی معلول از علت مفروض‌العدم می‌باشد.
2. با وجود تمام اجزاء علت تامه و فقد موانع، وجود معلول ضروری خواهد بود؛ زیرا وجود نیافتن آن به‌معنای احتیاج داشتن به چیز دیگر یا رفع مانع موجود است و فرض این است كه همه نیازمندی‌های معلول تأمین شده و مانعی هم وجود ندارد.
3. این قاعده منافاتی با اختیار فاعل ندارد؛ زیرا اراده فاعل از اجزاء علت تامه برای فعل اختیاری است.
4. مجموع این دو قاعده را كه حاكی از ضرورت وجود هریك از علت و معلول نسبت به دیگری (وجوب بالقیاس) است، می‌توان قاعده تلازم علت و معلول نامید.
5. از قاعده مزبور، قاعده دیگری استنباط می‌شود كه مخصوص علت و معلول‌های زمانی است، و می‌توان آن را قاعده تقارن یا هم‌زمانی علت و معلول نامید، و مفادش این است كه فاصله زمانی بین علت تامه زمان‌دار و معلول آن امكان ندارد، چنان‌كه تقدم زمانی معلول بر علت هم محال است.
6. بنابراین تقارن، از لوازم علل تامه زمان‌دار و معلول‌های آنهاست، ولی اختصاصی به آنها ندارد؛ زیرا معلول‌های علت واحده هم لزوماً هم‌زمان هستند. پس نسبت بین موارد تقارن با موارد علیت، عموم و خصوص من وجه است.
7. وجود علت قبل از تحقق معلول، فقط در موارد علل ناقصه زمان‌دار ممكن است، و به‌همین معنا می‌توان آنها را «متعاقب» نامید، ولی در علل مجرده، بی‌معنا و در علل تامه، غیرممكن است. از سوی دیگری تعاقب، در غیر علت و معلول هم تحقق می‌یابد، پس نسبت بین موارد تعاقب و موارد علیت هم عموم و خصوص من وجه است.
8. با توجه به نسبتی كه بین موارد تعاقب و تقارن و موارد علیت وجود دارد، نمی‌توان آنها را از خواص علت و معلول دانست و علیت را با یكی از آنها یا مجموع آنها تعریف كرد.
﴿ صفحه 86 ﴾
9. معلول تا آخرین لحظه وجود نیازمند به علت تامه است؛ زیرا ملاك نیاز (امكان ماهوی بنابر قول به اصالت ماهیت، و فقر وجودی بنابر قول به اصالت وجود) لازمه ذاتی آن است و از آن جداشدنی نیست، ولی بعضی از متكلمین كه ملاك نیاز معلول را به علت، حدوث و یا مجموع امكان و حدوث دانسته‌اند، معتقد شده‌اند كه معلول در بقایش نیازی به علت ندارد و شواهدی از قبیل باقی ماندن فرزند بعد از مرگ پدر برای قول خودشان آورده‌اند.
10. مبنای این قول در درس بیست و دوم ابطال شده است، و اما درباره مثال‌هایی كه به آنها تمسك كرده‌اند باید گفت عللی كه در این موارد قبل از معلول از بین می‌روند، علت‌های معد و بالعرض هستند كه از اجزاء علت تامه‌ به‌شمار نمی‌روند.
﴿ صفحه 87 ﴾

پرسش

1. معنای وجوب بالقیاس علت نسبت به معلول و بالعكس چیست؟
2. آیا معلول نسبت به علت ناقصه هم وجوب بالقیاس دارد؟
3. آیا علت ناقصه نسبت به معلول، وجوب بالقیاس دارد؟
4. با توجه به قاعده تلازم علت و معلول، وقوع معجزات و كرامات را چگونه باید تفسیر كرد؟
5. اختیاری بودن فعل چگونه با ضرورت معلول نسبت به علت سازگار است؟
6. لزوم تقارن علت و معلول را ثابت كنید.
7. در چه مواردی تقدم زمانی علت بر معلول ممكن است؟
8. آیا تقدم معلول بر علت در هیچ موردی امكان‌پذیر هست؟
9. چرا نمی‌توان تقارن یا تعاقب را از خواص علت و معلول به‌حساب آورد؟
10. به چه دلیل بقاء معلول هم نیازمند به علت است؟
11. دلیل فلاسفه پیشین را بر اینكه ملاك نیاز معلول، امكان ماهوی است بیان و نقادی كنید.
12. توضیح دهید كه مرگ پدر قبل از فرزند، یا نابود شدن محرك قبل از پایان یافتن حركت، منافاتی با نیازمندی معلول به علت تامه تا آخرین لحظه وجودش ندارد.
﴿ صفحه 65 ﴾