فهرست کتاب


آموزش فلسفه جلد اول(مشکات)

آیت الله محمدتقی مصباح یزدی

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اصالت حس یا عقل

از پوزیتویسم که بگذریم، انواع دیگری از حس‌گرایی در میان اندیشمندان غربی وجود دارد که معتدل‌تر و کم‌اشکا‌ل‌تر از آن است و غالباً وجود ادراک عقلی را می‌پذیرند، ولی در مقام مقایسة‌ آن با ادراکات حسی، نوعی اصالت برای ادراکات حسی قائل می‌شوند. در مقابل آنان گروه‌های دیگری هستند که اصالت را از آنِ ادراکات عقلی می‌دانند.
مطالبی که می‌توان آنها را تحت عنوان «اصالت حس یا عقل» مطرح کرد، به دو بخش منقسم می‌شود: یک دسته مطالبی که مربوط به ارزشیابی شناخت‌های حسی و عقلانی و ترجیح یکی از آنها بر دیگری است و می‌بایست در مبحث «ارزش شناخت» مورد بررسی قرار گیرد، و دیگری مطالبی که مربوط به وابستگی یا استقلال آنها از یکدیگر است؛ ‌یعنی آیا هریک از حس و عقل، ادراکی جداگانه و مستقل از دیگری دارد یا ادراک عقل، تابع و وابسته به ادراک حس است؟ دسته دوم نیز دارای دو بخش فرعی است‌: یکی مربوط به تصورات است، و دیگری مربوط به تصدیقات.
نخستین مبحثی که در اینجا مطرح می‌کنیم اصالت حس یا عقل در تصورات است و منظور این است که بعد از پذیرفتن نوع ویژه‌ای از مفاهیم به‌نام کلیات، و پذیرفتن نیروی درک‌کننده خاصی برای آنها به‌نام عقل، این سؤال مطرح می‌شود که آیا کار عقل تنها تغییر شکل دادن و
﴿ صفحه 207 ﴾
تجرید و تعمیم ادراکات حسی است یا اینکه خودش ادراک مستقلی دارد، و حداکثر ادراک حسی می‌تواند در پاره‌ای از موارد شرط تحقق ادراک عقلی را فراهم کند؟
قائلین به اصالت حس معتقدند که عقل کاری جز تجرید و تعمیم و تغییر شکل دادن ادراکات حسی ندارد و به دیگر سخن هیچ ادراک عقلی نیست که مسبوق به ادراک حسی و تابع آن نباشد. در مقابل ایشان عقل‌گرایان غربی معتقدند که عقل دارای ادراکات مستقلی است که لازمه وجود آن، و به تعبیر دیگر فطری آن است و برای درک آنها هیچ نیازی به هیچ ادراک قبلی ندارد، اما نظر صحیح این است که ادراکات تصوری عقل که همان مفاهیم کلی می‌باشد، همیشه مسبوق به ادراک جزئی و شخصی دیگری است که گاهی آن ادراک جزئی، تصور ناشی از حس است و گاهی علم حضوری که اساساً از قبیل تصورات نیست، ولی به‌هرحال کار عقل منحصر به تغییر شکل دادن ادراکات حسی نیست.
مبحث دوم، اصالت‌ حس یا عقل در تصدیقات است که باید آن را مبحث مستقلی به‌شمار آورد و نمی‌توان آن را تابع مسئله قبلی تلقی کرد؛ زیرا محور بحث در این مسئله آن است که پس از حصول مفاهیم ساده عقلی، خواه تابع حس فرض شود و خواه مستقل از آن، آیا حکم به اتحاد موضوع و محمول در قضیه حملیه، و به تلازم یا تعاندِ مقدم و تالی در قضیه شرطیه، همیشه منوط به تجربه حسی است یا اینکه عقل می‌تواند پس از به‌دست آوردن مفاهیم تصوری لازم، خودش مستقلاً حکم مربوط را صادر نماید، بدون اینکه نیازی به کمک گرفتن از تجارب حسی داشته باشد؟ پس چنین نیست که هرکس در مسئله تصورات قائل به اصالت ‌حس شد، ناچار باید در تصدیقات هم ملتزم به اصالت حس شود، بلکه ممکن است کسی در آنجا قائل به اصالت حس بشود، ولی در این مبحث قائل به اصالت عقل گردد.
قائلین به اصالت حس در تصدیقات که معمولاً به‌نام «تجربیین» (آمپریست‌ها) نامیده می‌شوند، معتقدند که عقل بدون کمک گرفتن از تجارب حسی نمی‌تواند هیچ حکمی را
﴿ صفحه 208 ﴾
صادر کند، ولی قائلین به اصالت عقل در تصدیقات برآن‌اند که عقل، مدرکات تصدیقی خاصی دارد که آنها را مستقلاً و بدون نیاز به تجربه حسی درک می‌کند.
عقل‌گرایان غربی معمولاً این ادراکات را فطری عقل می‌دانند و معتقدند که عقل به‌گونه‌ای آفریده شده که این قضایا را خودبه‌خود درک می‌کند. ولی نظر صحیح این است که تصدیقات استقلالی عقل، یا از علوم حضوری مایه می‌گیرد و یا در اثر تحلیل مفاهیم تصوری و سنجیدن رابطه آنها با یکدیگر حاصل می‌شود و تنها در صورتی می‌توان همه تصدیقات عقلی را نیازمند به تجربه دانست که مفهوم «تجربه» را توسعه دهیم، به‌گونه‌ای که شامل علوم حضوری و شهودهای باطنی و تجارب روانی هم بشود. ولی به هر حال چنین نیست که همیشه تصدیق عقلی نیازمند به «تجربه حسی» و در گرو به‌کار گرفتن اندام‌های حسی باشد.
حاصل آن است که هیچ‌کدام از نظریات حس‌گرایان و عقل‌گرایان، چه در مسئله تصورات و چه در مسئله تصدیقات، به‌طور كامل صحیح نیست و نظر صحیح در هر باب، اصالت عقل به معنای خاصی است. اما در باب تصورات به این معنا که مفاهیم عقلی همان تصورات حسی تغییرشکل‌یافته نیست، و اما در باب تصدیقات به این معنا که عقل برای احکام ویژه خودش نیازی به تجربه حسی ندارد.

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خلاصه

1. پوزیتویست‌ها منکر ادراک عقلی و مفاهیم کلی هستند و شناخت واقعی را همان شناخت حسی می‌دانند.
2. ایشان معتقدند که آنچه به‌نام مفاهیم کلی نامیده می‌شود، در واقع الفاظی است ذهنی که به عنوان سمبول‌هایی برای مصادیق همگون وضع شده است.
3. ایشان معقولات ثانیه را الفاظی پوچ و بی‌معنا قلمداد می‌کنند و مسائل متافیزیکی را «غیر‌علمی» می‌دانند؛ زیرا قابل اثبات با تجربه حسی نیستند.
﴿ صفحه 209 ﴾
4. نخستین اشکال بر ایشان این است که با نادیده گرفتن علوم حضوری و بدیهیات عقلی، راهی برای اثبات ارزش شناخت نخواهند داشت.
5. با توجه به درونی بودن ادراکات حسی، اساساً راهی برای اثبات جهان خارج ندارند و نمی‌توانند پاسخ قاطعی به شبهات ایدئالیستی بدهند.
6. اشکالات وارده بر اسمیین، عیناً بر ایشان هم وارد است.
7. پوچ پنداشتن مفاهیم متافیزیکی، ادعایی گزاف و واضح‌البطلان است.
8. براساس گرایش پوزیتویستی، جایی برای هیچ قانون علمی قطعی و ضروری باقی نمی‌ماند.
9. پوزیتویست‌ها می‌بایستی مفاهیم ریاضی را هم پوچ تلقی کنند، در حالی که جرئت چنین اظهاری را ندارند و از‌این‌رو بعضی از ایشان ناچار شده‌اند که آنها را به مفاهیم منطقی ملحق سازند.
10. اصالت ‌حس یا عقل به دو معنا به‌کار می‌رود: اول ترجیح ارزش و اعتبار یکی از آنها بر دیگری، و دوم استقلال یا وابستگی یکی به دیگری. معنای دوم در دو مسئله مطرح می‌شود، یکی در باب تصورات، و دیگری در باب تصدیقات.
11. منظور از اصالت عقل در تصورات این است که تصورات عقلی همان تصورات حسی تغییرشکل‌یافته نیست.
12. منظور از اصالت عقل در تصدیقات این است که همه احکام عقلی نیازمند به تجربه حسی نمی‌باشد.
﴿ صفحه 211 ﴾

درس هفدهم‌‌: ‌‌‌‌‌‌نقش عقل و حس در تصورات

شامل:
— اصالت عقل یا حس در تصورات
— نقد
— تحقیق در مسئله
﴿ صفحه 212 ﴾
﴿ صفحه 213 ﴾