فهرست کتاب


آموزش فلسفه جلد اول(مشکات)

آیت الله محمدتقی مصباح یزدی

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌متافیزیک

یکی از واژه‌هایی که در برابر «علمی» به‌کار می‌رود، واژه «متافیزیک» است. ازاین‌رو لازم است توضیحی درباره این کلمه نیز بدهیم. این واژه از اصل یونانی «متاتافوسیکا» گرفته شده و با حذف حرف اضافه «تا» و تبدیل فوسیکا به فیزیک، به‌صورت «متافیزیک» درآمده و در زبان عربی به «مابعد‌الطبیعه» ترجمه شده است.
به‌حسب نقل مورخین فلسفه، این لفظ، نخست به‌صورت نامی برای یکی از کتاب‌های ارسطو به‌کار رفته که از نظر ترتیب، بعد از کتاب طبیعت قرار داشته و از مباحث کلی وجود بحث می‌کرده است؛ مباحثی که در عصر اسلامی «امور عامه» نامیده شد و بعضی از فلسفه اسلامی نام «ماقبل‌الطبیعه» را نیز برای آن مناسب دانسته‌اند.
ظاهراً این بخش، غیر از بخش «تئولوژی» یا «اُثولوجیا» به معنای خداشناسی است، ولی در کتب فلسفه اسلامی این دو بخش در یکدیگر ادغام شده و مجموعاً به‌نام «الهیات بالمعنی الاعم» نام گرفته، چنان‌که بخش خداشناسی به‌نام «الهیات بالمعنی الاخص» مشخص گردیده است.
بعضی واژه متافیزیک را معادل با «ترانس فیزیک» و به معنای ماوراء طبیعت گرفته‌اند و نام‌گذاری این بخش از فلسفه قدیم را از باب نامیدن کل به‌نام جزء شمرده‌اند؛ زیرا در الهیات بالمعنی الاعم، درباره خدا و مجردات (ماوراء طبیعت) نیز بحث می‌شود. اما به نظر می‌رسد که همان وجه اول صحیح باشد.
به‌هرحال، متافیزیک نام مجموعه‌ای از مسائل عقلی نظری است که بخشی از فلسفه (به‌اصطلاح عام) را تشکیل می‌داده است، چنان‌که امروز گاهی واژه فلسفه به آنها
﴿ صفحه 75 ﴾
اختصاص داده می‌شود و یکی از اصطلاحات جدید فلسفه، مساوی با متافیزیک می‌باشد. علت اینکه پوزیتویست‌ها این‌گونه مسائل را «غیرعلمی» پنداشته‌اند، این است که قابل اثبات به‌وسیله تجربه حسی نیست. چنان‌که قبلاً «کانت» هم عقل نظری را برای اثبات این مسائل، کافی ندانسته بود و آنها را «دیالکتیکی» یا جدلی الطرفین نامیده بود.

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نسبت بین علم و فلسفه و متافیزیک

با توجه به معانی مختلفی که برای علم و فلسفه ذکر شد، روشن می‌شود که نسبت بین علم و فلسفه و متافیزیک، برحسب اصطلاحات مختلف تفاوت می‌کند. اگر علم به معنای مطلق آگاهی یا مطلق قضایای متناسب به‌کار رود، اعم از فلسفه می‌باشد؛ زیرا شامل قضایای شخصی و علوم قراردادی و اعتباری هم می‌شود؛ و اگر به معنای قضایای کلی حقیقی استعمال شود، مساوی با فلسفه (به‌اصطلاح قدیم) خواهد بود؛ اما اگر به معنای مجموعه قضایای تجربی به‌کار رود، اخص از فلسفه به معنای قدیم، و مباین با فلسفه به معنای جدید (مجموعه قضایای غیرتجربی) است. چنان‌که متافیزیک جزئی از فلسفه به‌اصطلاح قدیم، و مساوی با آن برحسب یکی از اصطلاحات جدید آن می‌باشد.
ولی باید دانست که مقابل قرار دادن علم و فلسفه در اصطلاح جدید، هرچند به گمان پوزیتویست‌ها و امثال ایشان به معنای کاستن ارج مسائل فلسفی و انکار قدر و منزلت عقل و ارزش ادراکات عقلی است، اما حقیقت، غیر از آن است. در مبحث شناخت‌شناسی، روشن خواهد شد که ارزش ادراکات عقلی نه‌تنها کمتر از ارزش معلومات حسی و تجربی نیست، بلکه به‌مراتب بیشتر از آنهاست و حتی ارزش دانش‌های تجربی در گرو ارزش ادراکات عقلی و قضایای فلسفی می‌باشد.
بنابراین اختصاص دادن واژه علم به دانش‌های تجربی، و واژه فلسفه به دانش‌های غیر‌تجربی، تنها به‌عنوان یک اصطلاح، قابل قبول است و نباید از تقابل این دو اصطلاح سوءاستفاده شود و مسائل فلسفی و متافیزیکی به‌عنوان مسائل ظنی و پنداری وانمود
﴿ صفحه 76 ﴾
گردد. چنان‌که برچسب «علمی»، هیچ‌گونه مزیتی را برای هیچ گرایش فلسفی اثبات نمی‌کند و اساساً این برچسب، وصله ناهمرنگی است که می‌تواند نشانه جهل یا عوام‌فریبی جعل‌کنندگان آن به‌حساب آید. ادعای اینکه اصول فلسفه‌ای مانند ماتریالیسم دیالکتیک از قوانین تجربی به‌دست آمده، نادرست است؛ زیرا قوانین هیچ علمی قابل تعمیم به علم دیگر نیست، چه رسد به اینکه به کل هستی تعمیم داده شود؛ مثلاً قوانین روان‌شناسی یا زیست‌شناسی، قابل تعمیم به فیزیک یا شیمی یا ریاضیات نیست و بالعکس، قوانین این علوم، در خارج از قلمرو خودشان کارایی ندارد.

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تقسیم و طبقه‌بندی علوم

در اینجا سؤالی مطرح می‌شود که اساساً انگیزه جداسازی علوم از یکدیگر چیست؟ پاسخ این است که مسائل قابل شناخت، طیف گسترده‌ای را تشکیل می‌دهد و درحالی‌که در این طیف، بعضی از مسائل در ارتباط تنگاتنگ با بعضی دیگر قرار می‌گیرند، برخی دیگر از مسائل، دور و بیگانه از هم هستند و چندان ارتباطی با یکدیگر ندارند.
از سوی دیگر فراگرفتن بعضی از معلومات، متوقف بر بعضی دیگر است و دست‌کم دانستن یک دسته، به فهم دسته دیگر کمک می‌کند، درحالی‌که چنین رابطه‌ای میان دسته‌های دیگر از دانستنی‌ها وجود ندارد.
با توجه به اینکه فراگرفتن همه معلومات برای هر دانش‌پژوهی میسر نیست، و به فرض میسر بودن، چنین انگیزه‌ای برای همه وجود ندارد، چنان‌که ذوق و استعداد افراد هم نسبت به فراگیری انواع مسائل مختلف است، و با توجه به اینکه بعضی از دانش‌ها وابسته به بعضی دیگر و آموختن یکی متوقف بر دیگری است، از‌این‌رو آموزشگران از دیرباز درصدد برآمده‌اند که از طرفی مسائل مرتبط و متناسب را دسته‌بندی کنند و دانش‌ها و علوم خاص را مشخص سازند، و از طرف دیگر علوم مختلف را طبقه‌بندی کنند و نیاز هر علمی را به علم دیگر، و در نتیجه، تقدم یکی را بر دیگری روشن نمایند تا اولاً، کسانی که
﴿ صفحه 77 ﴾
انگیزه یا ذوق و استعداد خاصی دارند بتوانند گم‌شده خودشان را در میان انبوه مسائل بی‌شمار بیابند و راه رسیدن به هدفشان را بشناسند و ثانیاً، کسانی که می‌خواهند رشته‌های مختلفی از معلومات را فراگیرند بدانند از کدام‌یک آغاز کنند که راه را برای آموختن دیگر رشته‌ها هموار کند و فراگیری آنها را آسان‌تر نماید.
بدین‌ترتیب، علوم به قسمت‌ها و بخش‌های گوناگون تقسیم شد، و هر بخش، در طبقه و مرتبه خاصی قرار گرفت. از‌جمله تقسیمات علوم، تقسیم کلی آنها به علوم نظری و علوم عملی، و تقسیم علوم نظری به طبیعیات و ریاضیات و الهیات، و تقسیم علوم عملی به اخلاق و تدبیر منزل و سیاست است که قبلاً به آن اشاره شد.