فهرست کتاب


آموزش فلسفه جلد اول(مشکات)

آیت الله محمدتقی مصباح یزدی

‌‌‌‌بخش اول‌: ‌مباحث مقدماتی

﴿ صفحه 26 ﴾
﴿ صفحه 27 ﴾

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌درس اول‌: ‌‌‌‌‌‌نگاهی به سیر تفکر فلسفی‌ ‌‌‌‌‌‌(از آغاز تا عصر اسلامی)

شامل:
— آغاز تفکر فلسفی
— پیدایش سوفیسم و شک‌گرایی
— دوران شکوفایی فلسفه
— سرانجام فلسفه یونان
— طلوع خورشید اسلام
— رشد فلسفه در عصر اسلامی

﴿ صفحه 28 ﴾
﴿ صفحه 29 ﴾

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آغاز تفکر فلسفی

تاریخ تفکر بشر به همراه آفرینش انسان تا فراسوی تاریخ پیش می‌رود. هرگاه انسانی می‌زیسته، فکر و اندیشه را به‌عنوان یک ویژگی جدایی‌ناپذیر با خود داشته، و هرجا انسانی گام نهاده تعقل و تفکر را با خود برده است.
از اندیشه‌های نانوشته بشر، اطلاعات متقن و دقیقی در دست نیست، جز آنچه دیرینه‌شناسان براساس آثاری که از حفاری‌ها به‌دست آمده است، ‌حدس می‌زنند. اما اندیشه‌های مکتوب، بسی از این قافله عقب مانده و طبعاً تا زمان اختراع خط، به تأخیر افتاده است.
در میان انواع اندیشه‌های بشری آنچه مربوط به شناخت هستی و آغاز و انجام آن است در آغاز، با اعتقادات مذهبی توأم بوده است و ازاین‌رو می‌توان گفت: قدیمی‌‌ترین افکار فلسفی را باید از میان افکار مذهبی شرقی جست‌وجو کرد.
مورخین فلسفه معتقدند که کهن‌ترین مجموعه‌هایی که صرفاً جنبه فلسفی داشته یا جنبه فلسفی آنها غالب بوده، مربوط به حکمای یونان است که در حدود شش قرن قبل از میلاد می‌زیسته‌اند. آنان از دانشمندانی یاد می‌کنند که در آن عصر برای شناخت هستی و آغاز و انجام جهان تلاش می‌کرده‌اند و برای تفسیر پیدایش و تحول موجودات، نظریات مختلف و احیاناً متناقضی ابراز می‌داشته‌اند و در عین حال، پنهان نمی‌دارند که اندیشه‌های ایشان کمابیش متأثر از عقاید مذهبی و فرهنگ‌های شرقی بوده است.
به هر حال، فضای آزاد بحث و انتقاد در یونان آن روز، زمینه رشد و بالش افکار فلسفی را فراهم کرد و آن منطقه را به‌صورت پرورشگاهی برای فلسفه درآورد.
﴿ صفحه 30 ﴾
طبیعی است که اندیشه‌های آغازین، از نظم و ترتیب لازم برخوردار نبوده و مسائل مورد پژوهش و تحقیق، دسته‌بندی دقیقی نداشته است؛ چه رسد به اینکه هر دسته از مسائل، نام و عنوان خاص و روش ویژه‌ای داشته باشد. اجمالاً همه اندیشه‌ها علم و حکمت و معرفت و مانند آنها نامیده می‌شده است.