ده درس پیرامون امر به معروف و نهی از منکر

نویسنده : حجه الاسلام محسن قرائتی

پاورقی

1 - سوره نمل، آیه 18.
2 - سوره نمل، آیه 24.
3 - سوره نحل، آیه 36.
4 - سوره آل عمران، آیه 110.
5 - سوره نحل، آیه 90.
6 - سوره بقره، آیه 268.
7 - سوره توبه، آیه 71.
8 - سوره آل عمران، آیه 104.
9 - تفسیر نمونه، ج 3، ص 38.
10 - نهج البلاغه، حكمت 374.
11 - نهج البلاغه، حكمت 252.
12 - كافى، ج 4، ص 55.
13 - مستدرك، ج 2، ص 357.
14 - مستدرك، ج 2، ص 358.
15 - سوره انبیاء، آیه 52.
16 - نهج البلاغه، نامه 31.
17 - وسائل الشیعه، ج 11ص 398.
18 - وسائل الشیعه، ج 11، ص 405.
19 - سوره اعراف، آیه 96.
20 - تفسیر نمونه، ج 3، ص 38.
21 - سوره آل عمران، آیه 104.
22 - سوره آل عمران، آیه 114.
23 - تهذیب، ج 6 ، ص 176.
24 - وسائل الشیعه، ج 12، ص 144.
25 - سوره فصّلت، آیه 33.
26 - سوره مرسلات، آیه 6.
27 - سوره حشر، آیه 19.
28 - سوره ص، آیه 26.
29 - سوره علق، آیه 14.
30 - سوره زخرف، آیه 80.
31 - سوره كهف، آیه 49.
32 - نهج البلاغه، حكمت 282.
33 - سوره شورى، آیه 30.
34 - سوره انعام، آیه 6.
35 - سوره حاقّه، آیه 5.
36 - سوره عنكبوت، آیه 40.
37 - سوره فصّلت، آیه 17.
38 - سوره حاقّه، آیه 6.
39 - سوره هود، آیه 82.
40 - وسائل الشیعه، ج 18، ص 65.
41 - بحارالانوار، ج 13، ص 296.
42 - سوره اسراء، آیه 7.
43 - غررالحكم.
44 - نهج البلاغه، خطبه 110.
45 - بحارالانوار، ج 10، ص 99.
46 - سوره نور، آیه 22.
47 - غررالحكم.
48 - سوره عنكبوت، آیه 45.
49 - سوره هود، آیه 114.
50 - غررالحكم.
51 - بحارالانوار، ج 62، ص 67.
52 - غررالحكم.
53 - غررالحكم.
54 - سوره رعد، آیه 28.
55 - سوره بقره، آیه 179.
56 - تهذیب الاحكام، ج 6، ص 181.
57 - سوره بقره، آیه 251.
58 - كنزالعمال، حدیث 5515 .
59 - سوره انفال، آیه 25.
60 - نهج البلاغه، نامه 47.
61 - سوره آل عمران، آیه 183.
62 - كنزالعمّال، ج 3، ص 83.
63 - مستدرك سفینه البحار، ج 5، ص 80.
64 - میزان الحكمه، ج 6، ص 263.
65 - سوره یس، آیه 47.
66 - بحارالانوار، ج 32، ص 447.
67 - نهج البلاغه، خطبه 7.
68 - سوره مائده، آیه 54.
69 - سوره احزاب، آیه 37.
70 - وسائل الشیعه، ج 11، ص 406.
71 - غررالحكم.
72 - بحارالانوار، ج 10، ص 228 و 357.
73 - سوره لقمان، آیه 17.
74 - سوره بقره، آیه 185.
75 - سوره لقمان، آیه 17.
76 - سوره انعام، آیه 42.
77 - سوره اعراف، آیه 79.
78 - بحارالانوار، ج 74، ص 282.
79 - دعاى مكارم الاخلاق.
80 - غررالحكم.
81 - سوره بقره، آیه 11.
82 - سوره مؤمنون، آیه 24.
83 - سوره اعراف، آیه 64 ؛ انعام، 111 ؛ هود، 29 ؛ زمر، 64 و احقاف، 23.
84 - سوره شعراء، آیه 198 و 199.
85 - كافى، ج 2، ص 311.
86 - بحارالانوار، ج 45، ص 8.
87 - سوره قریش، آیه 3 و 4.
88 - سوره توبه، آیه 112.
89 - سوره هود، آیه 29.
90 - سوره فاطر، آیه 10.
91 - سوره بقره، آیه 83.
92 - سوره انعام، آیه 108.
93 - سوره بقره، آیه 111 ؛ انبیاء، 24 ؛ نمل، 64 و قصص، 75.
94 - سوره شعراء، آیه 142.
95 - سوره طه، آیه 44.
96 - سوره تكاثر، آیه 8.
97 - روایت ذیل تفسیر آیه فوق آمده است.
98 - وسائل الشیعه، ج 11، ص 403.
99 - بحارالانوار، ج 97، ص 93.
100 - الحیاة، ج 1، ص 37.
101 - بحارالانوار، ج 47، ص 240.
102 - سوره توبه، آیه 74.
103 - وسائل الشیعه، ج 3، ص 351.
104 - بحارالانوار، ج 97، ص 83 .
105 - سوره صفّ، آیه 2.
106 - بحارالانوار، ج 5، ص 198.
107 - میزان الحكمه، ج 6، ص 274.
108 - سوره دهر، آیه 2.
109 - سوره انعام، آیه 66.
110 - سوره شعراء، آیه 167.
111 - بحارالانوار، ج 27، ص 137.
112 - سوره انفال، آیه 66.
113 - سوره حجرات، آیه 12.
114 - مستدرك، ج 7، ص 81.
115 - سوره توبه، آیه 58 .
116 - سوره لقمان، آیه 17.
117 - سوره توبه، آیه 58 .
118 - سوره اعراف، آیه 66.
119 - سوره اعراف، آیه 61.
120 - سوره فرقان، آیه 72.
121 - سوره رعد، آیه 22.
122 - سوره آل عمران، آیه 134.
123 - سوره یوسف، آیه 92.
124 - الغدیر، ج 6، ص 121.
125 - نهج البلاغه، خطبه 140.
126 - سوره صفّ، آیه 3.
127 - سوره بقره، آیه 44.
128 - نهج البلاغه، خطبه 175.
129 - سوره احزاب، آیه 59 .
130 - سوره مریم، آیه 55 .
131 - نهج البلاغه، نامه 31.
132 - وسائل الشیعه، ج 11، ص 448.
133 - كنزالعمّال، ج 3، ص 684.
134 - سوره اعراف، آیه 138.
135 - سوره انبیاء، آیه 58 .
136 - سوره طه، آیه 97.
137 - بحارالانوار، ج 43، ص 320.
138 - سوره مریم، آیه 41.
139 - سوره مریم، آیه 51.
140 - سوره مریم، آیه 16.
141 - كنزالعمال، حدیث 5523.
142 - سوره بقره، آیه 189.
143 - سوره بقره، آیه 30.
144 - سوره حجر، آیه 30.
145 - سوره حجر، آیه 29.
146 - سوره مؤمنون، آیه 14.
147 - سوره لقمان، آیه 20.
148 - سوره تین، آیه 4.
149 - سوره مزّمل، آیه 15.
150 - بحارالانوار، ج 6، ص 249.
151 - سوره اسراء، آیه 70.
152 - نهج البلاغه، خطبه 103.
153 - بحارالانوار، ج 47، ص 349.
154 - سوره اعراف، آیه 31.
155 - سوره نحل، آیه 125.
156 - سوره حج، آیه 13.
157 - سوره یوسف، آیه 77.
158 - سوره نساء، آیه 102.
159 - بحارالانوار، ج 66، ص 168.
160 - بحارالانوار، ج 2، ص 69.
161 - سوره مائده، آیه 116.
162 - سوره اسراء، آیه 23.
163 - سوره قریش، آیه 3 و 4.
164 - بحارالانوار، ج 16، ص 151.
165 - بحارالانوار، ج 16 ، ص 225.
166 - سنن النبى، ص 152.
167 - بحارالانوار، ج 43، ص 344.
168 - بحارالانوار، ج 71 ، ص 157.
169 - بحارالانوار، ج 71، ص 76.
170 - بحارالانوار، ج 75 ، ص 374.
171 - غررالحكم.
172 - سوره تحریم، آیه 11.
173 - سوره احزاب، آیه 21.
174 - سوره بقره، آیه 168.
175 - سوره روم، آیه 39.
176 - سوره نساء، آیه 161.
177 - سوره آل عمران، آیه 130.
178 - سوره بقره، آیه 279.
179 - سوره انعام، آیه 76.
180 - سوره انعام، آیه 77.
181 - سوره انعام، آیه 78.
182 - سوره نحل، آیه 125.
183 - سوره حجرات، آیه 12.
184 - سوره نور، آیه 31.
185 - سوره احزاب، آیه 32.
186 - سوره توبه، آیه 12.
187 - سوره حج، آیه 40.
188 - مستدرك، ج 8، ص 395.
189 - سوره عنكبوت، آیه 45.
190 - سوره بقره، آیه 35.
191 - مستدرك، ج 8، ص 122.
192 - بحارالانوار، ج 76، ص 102.
193 - سوره ذاریات، آیه 18.
194 - سوره انعام، آیه 68.
195 - وسائل الشیعه، ج 11، ص 503 .
196 - وسائل الشیعه، ج 11، ص 413.
197 - سوره طه، آیه 14.
198 - سوره طه، آیه 132.
199 - سوره توبه، آیه 71.
200 - سوره حاقّه، آیه 34.
201 - سوره بقره، آیه 83.
202 - سوره بقره، آیه 245.
203 - سوره انفال، آیه 1.
204 - سوره نور، آیه 22.
205 - سوره بقره، آیه 279.
206 - سوره نحل، آیه 90.
207 - سوره اعراف، آیه 29.
208 - سوره نور، آیه 32.
209 - سوره احزاب، آیه 59.
210 - سوره نور، آیه 30.
211 - سوره عصر، آیه 3.
212 - سوره آل عمران، آیه 103.
213 - سوره نساء، آیه 59.
214 - سوره حجرات، آیه 10.
215 - سوره نساء، آیه 150.
216 - وسائل الشیعه، ج 4، ص 385.
217 - سوره نساء، آیه 140.
218 - سوره اعراف، آیه 38 .
219 - سوره بقره، آیه .6.
220 - سوره شعراء، آیه 151.
221 - سوره انسان، آیه 24.
222 - سوره قلم، آیه 10.
223 - سوره یونس، آیه 89 .
224 - سوره انعام، آیه 35.
225 - سوره اعراف، آیه 205.
226 - سوره نساء، آیه 69.
227 - سوره حجرات، آیه 12.
228 - سوره نساء، آیه 85.
229 - بحارالانوار، ج 74، ص 339.
230 - سوره نساء، آیه 75.
231 - سوره صافّات، آیه 13.
232 - سوره نور، آیه 19.
233 - نهج البلاغه، حكمت 347.
234 - بحارالانوار، ج 77، ص 152.
235 - سوره قصص، آیه 27.
236 - سوره بقره، آیه 279.
237 - سوره مطففین، آیه 1.
238 - سوره مطفّفین، آیه 4 و 5.
239 - كنزالعمال، حدیث 15077.
240 - سوره نساء، آیه 102.
241 - نهج البلاغه، خطبه 34.
242 - سوره انفال، آیه 16.
243 - سوره توبه، آیه 84.
244 - سوره نور، آیه 62.
245 - سوره نحل، آیه 36.
246 - براى هریك از مسائل فوق، احادیثى وارد شده است.
247 - سوره آل عمران، آیه 118.
248 - سوره قلم، آیه 9.
249 - سوره نساء، آیه 83 .
250 - سوره آل عمران، آیه 173.
251 - دعاى ندبه.