فهرست کتاب


ده درس پیرامون امر به معروف و نهی از منکر

حجه الاسلام محسن قرائتی

نپذیرفتن حاكمان الهى

رسول خداصلى الله علیه وآله على بن ابیطالب را در غدیر خم در میان حدود صدهزار نفر به جانشینى پس از خود منصوب كرد؛ ولى مردم فرمان رسول اللّه را امتثال نكردند.(251)
برگرفته از سایت http://qaraati.ir

پاورقی

1 - سوره نمل، آیه 18.
2 - سوره نمل، آیه 24.
3 - سوره نحل، آیه 36.
4 - سوره آل عمران، آیه 110.
5 - سوره نحل، آیه 90.
6 - سوره بقره، آیه 268.
7 - سوره توبه، آیه 71.
8 - سوره آل عمران، آیه 104.
9 - تفسیر نمونه، ج 3، ص 38.
10 - نهج البلاغه، حكمت 374.
11 - نهج البلاغه، حكمت 252.
12 - كافى، ج 4، ص 55.
13 - مستدرك، ج 2، ص 357.
14 - مستدرك، ج 2، ص 358.
15 - سوره انبیاء، آیه 52.
16 - نهج البلاغه، نامه 31.
17 - وسائل الشیعه، ج 11ص 398.
18 - وسائل الشیعه، ج 11، ص 405.
19 - سوره اعراف، آیه 96.
20 - تفسیر نمونه، ج 3، ص 38.
21 - سوره آل عمران، آیه 104.
22 - سوره آل عمران، آیه 114.
23 - تهذیب، ج 6 ، ص 176.
24 - وسائل الشیعه، ج 12، ص 144.
25 - سوره فصّلت، آیه 33.
26 - سوره مرسلات، آیه 6.
27 - سوره حشر، آیه 19.
28 - سوره ص، آیه 26.
29 - سوره علق، آیه 14.
30 - سوره زخرف، آیه 80.
31 - سوره كهف، آیه 49.
32 - نهج البلاغه، حكمت 282.
33 - سوره شورى، آیه 30.
34 - سوره انعام، آیه 6.
35 - سوره حاقّه، آیه 5.
36 - سوره عنكبوت، آیه 40.
37 - سوره فصّلت، آیه 17.
38 - سوره حاقّه، آیه 6.
39 - سوره هود، آیه 82.
40 - وسائل الشیعه، ج 18، ص 65.
41 - بحارالانوار، ج 13، ص 296.
42 - سوره اسراء، آیه 7.
43 - غررالحكم.
44 - نهج البلاغه، خطبه 110.
45 - بحارالانوار، ج 10، ص 99.
46 - سوره نور، آیه 22.
47 - غررالحكم.
48 - سوره عنكبوت، آیه 45.
49 - سوره هود، آیه 114.
50 - غررالحكم.
51 - بحارالانوار، ج 62، ص 67.
52 - غررالحكم.
53 - غررالحكم.
54 - سوره رعد، آیه 28.
55 - سوره بقره، آیه 179.
56 - تهذیب الاحكام، ج 6، ص 181.
57 - سوره بقره، آیه 251.
58 - كنزالعمال، حدیث 5515 .
59 - سوره انفال، آیه 25.
60 - نهج البلاغه، نامه 47.
61 - سوره آل عمران، آیه 183.
62 - كنزالعمّال، ج 3، ص 83.
63 - مستدرك سفینه البحار، ج 5، ص 80.
64 - میزان الحكمه، ج 6، ص 263.
65 - سوره یس، آیه 47.
66 - بحارالانوار، ج 32، ص 447.
67 - نهج البلاغه، خطبه 7.
68 - سوره مائده، آیه 54.
69 - سوره احزاب، آیه 37.
70 - وسائل الشیعه، ج 11، ص 406.
71 - غررالحكم.
72 - بحارالانوار، ج 10، ص 228 و 357.
73 - سوره لقمان، آیه 17.
74 - سوره بقره، آیه 185.
75 - سوره لقمان، آیه 17.
76 - سوره انعام، آیه 42.
77 - سوره اعراف، آیه 79.
78 - بحارالانوار، ج 74، ص 282.
79 - دعاى مكارم الاخلاق.
80 - غررالحكم.
81 - سوره بقره، آیه 11.
82 - سوره مؤمنون، آیه 24.
83 - سوره اعراف، آیه 64 ؛ انعام، 111 ؛ هود، 29 ؛ زمر، 64 و احقاف، 23.
84 - سوره شعراء، آیه 198 و 199.
85 - كافى، ج 2، ص 311.
86 - بحارالانوار، ج 45، ص 8.
87 - سوره قریش، آیه 3 و 4.
88 - سوره توبه، آیه 112.
89 - سوره هود، آیه 29.
90 - سوره فاطر، آیه 10.
91 - سوره بقره، آیه 83.
92 - سوره انعام، آیه 108.
93 - سوره بقره، آیه 111 ؛ انبیاء، 24 ؛ نمل، 64 و قصص، 75.
94 - سوره شعراء، آیه 142.
95 - سوره طه، آیه 44.
96 - سوره تكاثر، آیه 8.
97 - روایت ذیل تفسیر آیه فوق آمده است.
98 - وسائل الشیعه، ج 11، ص 403.
99 - بحارالانوار، ج 97، ص 93.
100 - الحیاة، ج 1، ص 37.
101 - بحارالانوار، ج 47، ص 240.
102 - سوره توبه، آیه 74.
103 - وسائل الشیعه، ج 3، ص 351.
104 - بحارالانوار، ج 97، ص 83 .
105 - سوره صفّ، آیه 2.
106 - بحارالانوار، ج 5، ص 198.
107 - میزان الحكمه، ج 6، ص 274.
108 - سوره دهر، آیه 2.
109 - سوره انعام، آیه 66.
110 - سوره شعراء، آیه 167.
111 - بحارالانوار، ج 27، ص 137.
112 - سوره انفال، آیه 66.
113 - سوره حجرات، آیه 12.
114 - مستدرك، ج 7، ص 81.
115 - سوره توبه، آیه 58 .
116 - سوره لقمان، آیه 17.
117 - سوره توبه، آیه 58 .
118 - سوره اعراف، آیه 66.
119 - سوره اعراف، آیه 61.
120 - سوره فرقان، آیه 72.
121 - سوره رعد، آیه 22.
122 - سوره آل عمران، آیه 134.
123 - سوره یوسف، آیه 92.
124 - الغدیر، ج 6، ص 121.
125 - نهج البلاغه، خطبه 140.
126 - سوره صفّ، آیه 3.
127 - سوره بقره، آیه 44.
128 - نهج البلاغه، خطبه 175.
129 - سوره احزاب، آیه 59 .
130 - سوره مریم، آیه 55 .
131 - نهج البلاغه، نامه 31.
132 - وسائل الشیعه، ج 11، ص 448.
133 - كنزالعمّال، ج 3، ص 684.
134 - سوره اعراف، آیه 138.
135 - سوره انبیاء، آیه 58 .
136 - سوره طه، آیه 97.
137 - بحارالانوار، ج 43، ص 320.
138 - سوره مریم، آیه 41.
139 - سوره مریم، آیه 51.
140 - سوره مریم، آیه 16.
141 - كنزالعمال، حدیث 5523.
142 - سوره بقره، آیه 189.
143 - سوره بقره، آیه 30.
144 - سوره حجر، آیه 30.
145 - سوره حجر، آیه 29.
146 - سوره مؤمنون، آیه 14.
147 - سوره لقمان، آیه 20.
148 - سوره تین، آیه 4.
149 - سوره مزّمل، آیه 15.
150 - بحارالانوار، ج 6، ص 249.
151 - سوره اسراء، آیه 70.
152 - نهج البلاغه، خطبه 103.
153 - بحارالانوار، ج 47، ص 349.
154 - سوره اعراف، آیه 31.
155 - سوره نحل، آیه 125.
156 - سوره حج، آیه 13.
157 - سوره یوسف، آیه 77.
158 - سوره نساء، آیه 102.
159 - بحارالانوار، ج 66، ص 168.
160 - بحارالانوار، ج 2، ص 69.
161 - سوره مائده، آیه 116.
162 - سوره اسراء، آیه 23.
163 - سوره قریش، آیه 3 و 4.
164 - بحارالانوار، ج 16، ص 151.
165 - بحارالانوار، ج 16 ، ص 225.
166 - سنن النبى، ص 152.
167 - بحارالانوار، ج 43، ص 344.
168 - بحارالانوار، ج 71 ، ص 157.
169 - بحارالانوار، ج 71، ص 76.
170 - بحارالانوار، ج 75 ، ص 374.
171 - غررالحكم.
172 - سوره تحریم، آیه 11.
173 - سوره احزاب، آیه 21.
174 - سوره بقره، آیه 168.
175 - سوره روم، آیه 39.
176 - سوره نساء، آیه 161.
177 - سوره آل عمران، آیه 130.
178 - سوره بقره، آیه 279.
179 - سوره انعام، آیه 76.
180 - سوره انعام، آیه 77.
181 - سوره انعام، آیه 78.
182 - سوره نحل، آیه 125.
183 - سوره حجرات، آیه 12.
184 - سوره نور، آیه 31.
185 - سوره احزاب، آیه 32.
186 - سوره توبه، آیه 12.
187 - سوره حج، آیه 40.
188 - مستدرك، ج 8، ص 395.
189 - سوره عنكبوت، آیه 45.
190 - سوره بقره، آیه 35.
191 - مستدرك، ج 8، ص 122.
192 - بحارالانوار، ج 76، ص 102.
193 - سوره ذاریات، آیه 18.
194 - سوره انعام، آیه 68.
195 - وسائل الشیعه، ج 11، ص 503 .
196 - وسائل الشیعه، ج 11، ص 413.
197 - سوره طه، آیه 14.
198 - سوره طه، آیه 132.
199 - سوره توبه، آیه 71.
200 - سوره حاقّه، آیه 34.
201 - سوره بقره، آیه 83.
202 - سوره بقره، آیه 245.
203 - سوره انفال، آیه 1.
204 - سوره نور، آیه 22.
205 - سوره بقره، آیه 279.
206 - سوره نحل، آیه 90.
207 - سوره اعراف، آیه 29.
208 - سوره نور، آیه 32.
209 - سوره احزاب، آیه 59.
210 - سوره نور، آیه 30.
211 - سوره عصر، آیه 3.
212 - سوره آل عمران، آیه 103.
213 - سوره نساء، آیه 59.
214 - سوره حجرات، آیه 10.
215 - سوره نساء، آیه 150.
216 - وسائل الشیعه، ج 4، ص 385.
217 - سوره نساء، آیه 140.
218 - سوره اعراف، آیه 38 .
219 - سوره بقره، آیه .6.
220 - سوره شعراء، آیه 151.
221 - سوره انسان، آیه 24.
222 - سوره قلم، آیه 10.
223 - سوره یونس، آیه 89 .
224 - سوره انعام، آیه 35.
225 - سوره اعراف، آیه 205.
226 - سوره نساء، آیه 69.
227 - سوره حجرات، آیه 12.
228 - سوره نساء، آیه 85.
229 - بحارالانوار، ج 74، ص 339.
230 - سوره نساء، آیه 75.
231 - سوره صافّات، آیه 13.
232 - سوره نور، آیه 19.
233 - نهج البلاغه، حكمت 347.
234 - بحارالانوار، ج 77، ص 152.
235 - سوره قصص، آیه 27.
236 - سوره بقره، آیه 279.
237 - سوره مطففین، آیه 1.
238 - سوره مطفّفین، آیه 4 و 5.
239 - كنزالعمال، حدیث 15077.
240 - سوره نساء، آیه 102.
241 - نهج البلاغه، خطبه 34.
242 - سوره انفال، آیه 16.
243 - سوره توبه، آیه 84.
244 - سوره نور، آیه 62.
245 - سوره نحل، آیه 36.
246 - براى هریك از مسائل فوق، احادیثى وارد شده است.
247 - سوره آل عمران، آیه 118.
248 - سوره قلم، آیه 9.
249 - سوره نساء، آیه 83 .
250 - سوره آل عمران، آیه 173.
251 - دعاى ندبه.