ده درس پیرامون امر به معروف و نهی از منکر

نویسنده : حجه الاسلام محسن قرائتی

مداهنه و سازش

از آرزوهاى دشمنان نسبت به ما، دست برداشتن از اصول و ارزشهاى اسلامى و سازش با آنان است.(248)

پخش شایعات

پخش هر خبرى كه مسلمانان را به وحشت اندازد، جامعه را متزلزل و یا روحیه ها را تضعیف كند، ممنوع است.(249)

بزرگ كردن دشمن

در قرآن مى خوانیم: "عده اى از منافقین به مسلمانان مى گفتند: از كفار بترسید كه عدّه آنها زیاد است. ولى مسلمانان به جاى آنكه بترسند، بر ایمانشان اضافه مى شد."(250)