آیین رحمت

نویسنده : آیت الله مکارم شیرازی

متن نامه معظّم له به پاپ

عالیجناب پاپ بندیکت شانزدهم
با اهداء سلام و تحیّت;
با توجه به سخنانى که جنابعالى در آلمان در نکوهش اسلام و حکم جهاد اسلامى گفتید و وجدان همه مسلمانان جریحه دار شد، اینجانب به عنوان یکى از مراجع دینى مسلمین، داراى پیروان فراوان و نویسنده بیش از 130 عنوان کتاب در موضوعات مختلف علوم اسلامى از جمله بیش از 40 جلد کتاب درباره تفسیر قرآن مجید از جنابعالى دعوت مى کنم که در یک مناظره علمى و منطقى که به صورت زنده پخش شود با ما شرکت کنید تا درباره دو مسأله بحث کنیم:
1ـ آیا اسلام طرفدار خشونت است یا منادى صلح و دوستى و محبت؟
2ـ آیا اسلام به زور شمشیر در جهان گسترش یافت یا از طریق منطق و دلیل و جاذبه فوق العاده فرهنگ اسلامى.
و خوشوقت خواهم بود که اعلام کنم تعیین زمان و مکان آن را به اختیار جنابعالى مى گذارم و هیچ پیش شرطى براى آن در نظر ندارم و امیدوارم موافقت خود را اعلام فرمایید.
همیشه موفق باشید
This Eminencs
The Pope Benedict XVI
Whit the best greetings and wishes
regarding your speech in Germany on Sep12,2006 and condemning Islam and Islamic principle of Jihad. which offended and injured muslims conscience through out the world.
I like as a muslim religious leader with mumerous followers and as an author for more than 130 books in different Islamic knowledges to invite you to for a logical and I suggest to key issues for this debate:
1. Is Islam supporting violence or spreding peace and friendship and love
2- Has been Islam spreaded by sword through out the world or by logic and reason and attractiveness of Islamic culture?
It is my pleasure to invite you to this discussion and leave the time and the place for you to choose.
I have no preconditions,
I hope you will express your agreement.
Wishing you poermantent success.
Nasir Makrim shirazi
Sep,25,2006
Islamic Seminary of Qom
Islamic Republic of Iran
* * *
این دعوت نامه محترمانه، با دو زبان فارسى و انگلیسى، مستقیماً به سفارت واتیکان در تهران تسلیم شد، ولى از طرف مقابل هنوز خبرى نیست!!

3ـ نامه اعتراض آمیز نماینده آشوریان ایران به پاپ

سخنان پاپ بندیکت شانزدهم آن قدر بى منطق و ضعیف بود که هم کیشان بى غرض و منصف پاپ نیز نتوانستند در برابر آن سکوت کنند، و بسیارى از آنان در برابر آن موضع گرفتند. براى نمونه به نامه مستدل و منطقى نماینده آشوریان ایران در مجلس شوراى اسلامى توجّه فرمایید:
به نام خدا
حضرت پاپ بندیکت شانزدهم
براى جامعه مسیحى و جهانى آشورى حیرت آور بود که با برداشتى متفاوت و البتّه خصمانه همه باورهاى اسلام و مسلمانان جهان را به نقدى تند بکشانید. در یادمان هست که آن جناب بر مسندى تکیه داده است که پاپ ژان پل دوم به عنوان نماد صلح و گفتمان بین ادیان، نه تنها هرگز سخنى به گزاف علیه اسلام و مسلمانان نزد، که حتّى مسلمانى ترک تبار که به او شلیک کرد، بخشود.
سُخره کردن جهاد و اسلام را دینى خشونت آمیز خواندن، داورى سؤال برانگیزى است که در این مقطع حسّاس از زمانه بى پروا بر زبان مى آورید. مگر سلف شما نبود که در بیانیه اى اثرگذار به مسیحیان یادآور شد که حمیّت و حمایت از دین را باید از مسلمانان و خلوص و عبودیّت آنان بیاموزند؟!
براى جامعه مسیحیان جهان حیرت آور است که چگونه آن جناب به یاد سخنان تفرقه برانگیز امپراتور مسیحى بیزانس مانوئل دوم پلالوگوس در قرن هاى گذشته و زخم کهنه جنگ هاى صلیبى که جهان متمدّن امروز مرحمى بر آن گذاشته، جانى تازه مى بخشید؟
اگر قرار است آن زخم هاى کهنه را باز کنید، طبیعى است که مسلمانان جهان هم از جنایات جنگجویان صلیبى کلیساى کاتولیک در قرون وسطى علیه دیگر مسیحیان، یهودیان و مسلمانان سخن بگویند.
ما آشورى ها به عنوان جامعه اى مسیحى که به عنوان ملتى گسترده در شرق به هنگام ظهور مسیحیّت دین مسیحیّت را پذیرفته، قرن هاى متمادى در سرزمین هاى اسلامى و به ویژه میهن مادرى مان ایران زیسته ایم، و هرگز به سبب باورهاى دینى مان مورد خشم و ستم مسلمانان نبوده، و حتّى از ارج و قربى ستودنى نزد این هموطنان برخوردار بوده ایم.
ما در صدر اسلام به عنوان مسیحیان آشورى بیشترین داد و ستد فرهنگى و علمى را داشته، و بیشترین خدمات را به خلفاى اسلامى و مسلمان ارائه داده ایم. اکنون که زمانه گفتمان است و آن داد و ستد بین ادیان در آغاز ظهور اسلام مى تواند نمادى زنده براى گفتمان ما باشد، دریغ که نگاه آن جناب به دور از تمدّن پویا و پرتحرّک است.
ما با باورهایمان با دین مسیحى و به ویژه مذهب شرقى مان با یاد کلیساى شرق، که تا به امروز در میهن مان ایران زنده مانده اند، زبانمان و خط مان مانده است آن هم در سرزمینى که قرن ها با باور اسلام زیسته است، هرگز خشونت و خصمى که از آن سخن مى رانید، نه شنیده و نه دیده ایم، و این به باور ما سخنى راستین نیست. ما همچون دیگر دین باوران و به ویژه مسلمانان به انتظاریم تا آن جناب از یک جامعه پویاى میلیاردى، پوزش بخواهید که این خواست عیسى مسیح منجى مان است که مى گوید: «در شادى و سوگ همسایه ات سهیم باش».
ما چون این باوران میلیاردى در سوک این داورى خصمانه ایم.
با احترام
یوناتن بت کلیا
نماینده آشورى ها و کلدانى ها در مجلس شوراى اسلامى
و رییس دفتر آسیایى اتحادیه جهانى آشورى ها
1385/6/25

4ـ اشتباه است یا امر دیگرى؟!

میزگرد بررسى ریشه ها و پیامدهاى اظهارات پاپ، با حضور دهها نفر از استادان و صاحب نظران برجسته حوزه و دانشگاه، از ساعت 18 لغایت 22 روز دوشنبه مورخه 85/7/17 در محلّ دفتر مطالعات سیاسى و بین المللى وزارت امور خارجه برگزار شد، که بخشى از آن از نظر خوانندگان عزیز مى گذرد:
مصطفى بروجردى، آخرین سفیر ایران در واتیکان در سخنانى با اشاره به قسمت هایى از زندگینامه پاپ بندیکت شانزدهم و سابقه علمى و سیاسى وى اظهار داشت: بندیکت شانزدهم رئیس مجمع دکترین ایمان بود و رئیس این مجمع مى تواند پاپ بعدى را انتخاب کند، امّا چون خود وى رئیس این مجمع بوده، خودش را به عنوان پاپ جدید بعد از مرگ پاپ ژان پل دوم انتخاب نموده است!
وى با اشاره به نگرانى پاپ جدید از ظهور و گسترش اسلام در اروپا و به خصوص در ایتالیا خاطرنشان کرد: ظرف 40 سال اخیر جمعیّت مسلمانان دراروپا دو برابر شده، و این باعث نگرانى بخش سیاسى ـ امنیّتى، و بخش مذهبى حکمرانان اروپایى شده است.
به گفته بروجردى، دستگاه مسیحیّت با تمام امکاناتى که براى تبلیغ بکار برده امّا به اذعان خودشان نتوانسته توقّعات کلیسا را برآورده کند، و این خود عاملى است که به نگرانى پاپ افزوده است.
وى با اشاره به ابعاد گسترش اسلام در ایتالیا خاطرنشان کرد: وسعت ایتالیا نصف ایران و جمعیّت آن 57 میلیون است و 437 رادیوى کاتولیک در این کشور تبلیغات مى کنند، امّا به اعتراف خود مقامات کلیسا هر روز از مراجعه مردم به کلیسا کاسته مى شود. از این طرف، بررسى هاى انجام شده نشان مى دهد که ظرف 10 سال آینده ممکن است جمعیّت مسلمانان این کشور به 50 میلیون نفر برسد، و این است که باعث نگرانى پاپ جدید شده است.
آخرین سفیر ایران در واتیکان با بیان اینکه غرب سمبل اسلام را القاعده معرّفى مى کند تا بتواند در دل مردم اروپا نسبت به اسلام نفرت ایجاد کند، اظهار داشت: نکته دیگرى که باعث نگرانى پاپ و دستگاه کلیسا شده این است که در کنار رشد اسلام گرایى، کلیساى کاتولیک شاهد گسترش روند الحاد و دین گریزى مسیحیان هم مى باشد.
در ادامه این میزگرد، (دانشمند فرزانه) آقاى خسروشاهى سفیر اسبق ایران در واتیکان با بیان اینکه اهانت پاپ به اسلام نه شروع جنگ صلیبى بلکه استمرار آن است، خاطرنشان کرد: در پروژه مقابله با اسلام، بخش فرهنگى و دینى این پروژه به عهده پاپ گذاشته شده است، کما اینکه آقاى بوش هم دقیقاً سخنان ایشان را تأیید کرد.
وى با اشاره به سوابق پاپ جدید اظهار داشت: این پاپ در جوانى عضو سازمان جوانان نازى بود و بعداً به کلیسا پیوست و کشیش شد.
وى افزود: اینکه مى گویند سخنان پاپ ناشى از عدم اطّلاع وى از اسلام است، یک سخن عوامانه است و مطمئن باشید یک پاپ بیش از خیلى ها مى داند که نقاط قوت اسلام چیست.
خسروشاهى تأکید کرد: این پاپ در سابقه خود، رابطه با فاشیسم ایتالیا و نازیسم آلمان را در پرونده دارد، و مکاتبات وى با موسیلینى و هیتلر یک سند منتشر شده است.
وى با بیان اینکه همکارى پاپ قبلى با امپریالیسم آمریکا بسیار تنگاتنگ بوده است، اظهار داشت: در زمان حیات ژان پل دوم روزنامه هاى چپ ایتالیا مى نوشتند که این پاپ هر وقت مى خواهد در خصوص مسائل مهم جهانى اظهار نظر کند ابتدا گزارشات CIA را مى خواند.
سپس (استاد بزرگوار) محقّق داماد، رئیس دائرة المعارف بزرگ اسلام با بیان اینکه بایستى براى پاسخ به اظهارات پاپ از پاسخهاى کلامى فراتر رفت، اظهار داشت: عاجزانه پیشنهاد مى کنم براى پاسخ به پاپ راهى انتخاب شود که بیشتر جنبه استراتژى عملى داشته باشد.
وى با بیان اینکه پاپ در سخنان خود اسلام را دینى بدون تعقّل معرّفى نموده است، اظهار داشت: براى پاسخ به این سؤال باید به پاپ محتویات ادبیّات اسلامى 1400 ساله و مطالعه آنها یادآورى شود.
بسیارى از متفکّرین غربى اعتراف کردند که اسلام دین عقل گرایى است، و همین که متفکّرین بزرگ اسلامى الگوى تمدن غربى شده اند و تمدن غربى وامدار عقل گرایى اسلامى است، خود جواب خوبى به ادّعاى پاپ است.
به گفته محقّق داماد، منهاى گسترش اسلام از نظر فیزیکى در دو قرن گذشته، که موجبات نگرانى دنیاى مسیحیت را فراهم آورده، مسلمان شدن متفکّرین بزرگ و فیلسوفان نامدار غربى، بر تمدّن غرب ضربه مهلکى زده است. براى فهم ابعاد این ضربه مى توانید تصوّر کنید که مثلا اگر بلاتشبیه علاّمه طباطبایى(رحمه الله) با آن مقام علمى و مذهبى اعلام مى کرد که دین مسیحیّت را پذیرفته چه ضربه اى به مسلمانان و جامعه اسلامى وارد مى شد.
به گفته رئیس دائرة المعارف بزرگ اسلام، کسانى مثل «ولتر» و «کوربن» که عقل گراى محض بودند مبهوت اسلام شدند، و کوربن مى گوید: «من عاشق اسلام عقلانى ایرانى هستم» و در نهایت مسلمان از دنیا مى رود.
وى با اشاره به احادیث و آیات مربوط به جهاد اظهار داشت: اندیشمندان اسلامى باید به بررسى این آیات و روایات بپردازند، تا تکلیف جامعه اسلامى با مسأله جهاد روشن شود.(26)
1 - هر چند گاهى تظاهر به برخى از احکام اسلام مى کنند، و حتّى در ماه مبارک رمضان براى شخصیّت هاى اسلامى ضیافت افطار تهیّه مى بینند! ولى امروزه ماهیّت این عوامفریبى ها بر همگان روشن شده و همه مسلمانان مى دانند که آنها با تمام قوّت و قدرت براى از بین بردن اسلام، که داروى آلام و دردهاى امروز و فرداى بشر است، هم قسم شده اند.