زکات

حاج شیخ محسن قرائتی

زكات در عصر امام زمان علیه السلام

پیامبر صلى الله علیه وآله فرمودند: قبل از ظهور حضرت مهدى علیه السلام فرهنگ اقتصادى مردم به نحوى است كه حرام خوارى ارزش و غنیمت، ولى پرداخت زكات خسارت شمرده مى شود. «حتّى تَرَون الحرام مغنماً و الزّكاة مغرما»(242)
امّا در آن روزگار كه امام مهدى علیه السلام ظهور كند، ثروتمندان باید حق خدا را بدهند و اگر ممانعت كنند، گرفتار قهر ولىّ اللّه قرار خواهند گرفت.(243) آرى دوران ظهور، دوران پایان گرسنگى و فقر است، گرچه به بهاى محو ثروتمندان بى درد و مرفّهان بى تفاوت باشد. در آن روز تبعیض ها از بین خواهد رفت و اموال عمومى به طور مساوى در میان مردم تقسیم خواهد شد و در آن روز كسى را كه نیازمند به زكات باشد، مشاهده نخواهى كرد. «یُسوّى بین النّاس حتّى لا ترى محتاجاً الى الزّكاة»(244)
«والحمد للّه ربّ العالمین»

پاورقی

1 - سوره حج، آیه 41.
2 - سوره مریم، آیه 31.
3 - سوره بقره، آیه 43.
4 - سوره مریم، آیه 55 .
5 - سوره انبیاء، آیه 73.
6 - سوره بیّنه، آیه 5 .
7 - تفسیر المیزان، ج 9، ص 408.
8 - سوره توبه، آیه 18.
9 - سوره توبه، آیه 11.
10 - سوره حج، آیه 41.
11 - سوره نور، آیه 37.
12 - سوره فصّلت، آیه 7.
13 - تفسیر نمونه، ج 8، ص 9.
14 - تفسیر نور، ذیل آیه 60 سوره توبه.
15 - تفسیر نور، ج 5، ص 87.
16 - تفسیر نور، ج 5، ص 137.
17 - تفسیر نمونه، ج 14، ص 197.
18 - تفسیر نمونه، ج 8، ص 9.
19 - فقه الزكاة، دكتر یوسف القرضاوى، ج 1، ص 85 - 86 .
20 - وافى، ج 10، ص 156.
21 - جامع الأحادیث، ج 9، ص 42.
22 - بحار، ج 96، ص 29.
23 - مستدرك الوسائل، ج 1، ص 507 .
24 - كافى، ج 2، ص 18 و وسائل، ج 1، ص 13.
25 - كنزالعمّال، ج 6، ص 96.
26 - جامع الأحادیث، ج 9، ص 45.
27 - جامع الأحادیث، ج 9، ص 35.
28 - سوره مریم، آیه 13.
29 - سوره بقره، آیه 245.
30 - نهج البلاغه، خطبه 183.
31 - سوره نمل، آیه 40.
32 - سوره نمل، آیه 40.
33 - سوره واقعه، آیه 64.
34 - سوره توبه، آیه 104.
35 - سوره قصص، آیه 81.
36 - سوره قصص، آیه 78.
37 - سوره قلم، آیه 20.
38 - وافى، ج 10، ص 33.
39 - سوره بقره، آیه 268.
40 - سوره توبه، آیه 38.
41 - سوره همزه، آیات 2 - 3.
42 - سوره كوثر، آیات 1 - 2.
43 - سوره توبه، آیه 103.
44 - سوره مدّثر، آیه 44.
45 - جامع الأحادیث، ج 9، ص 32.
46 - سوره آل عمران، آیه 180.
47 - سوره نحل، آیه 96.
48 - جامع الأحادیث، ج 9، ص 243.
49 - جامع الأحادیث، ج 9، ص 325.
50 - جامع الأحادیث، ج 9، ص 58 .
51 - جامع الأحادیث، ج 9، ص 58 .
52 - من منع قیراطاً من الزكاة فلیس بمؤمن و لا مسلم». جامع الأحادیث، ج 9، ص 58 .
53 - مستدرك الوسائل، ج 1، ص 508 .
54 - جامع الأحادیث، ج 9، ص 43 .
55 - جامع الأحادیث، ج 9، ص 57 .
56 - جامع الأحادیث، ج 9، ص 44.
57 - بحار، ج 96، ص 29.
58 - «وَوَیْلٌ لِّلْمُشْرِكِینَ *الَّذِینَ لَا یُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُم بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ». سوره فصّلت، آیه 7.
59 - مبسوط شیخ طوسى، ج 1، ص 190.
60 - تفسیر نمونه، ج 8، ص 11.
61 - جامع الأحادیث، ج 9، ص 63.
62 - وافى، ج 10، ص 44.
63 - وافى، ج 10، ص 44.
64 - وافى، ج 10، ص 40.
65 - سوره آل عمران 7 آیه 180.
66 - جامع الأحادیث، ج 9، ص 39.
67 - جامع الأحادیث، ج 9، ص 46.
68 - جامع الأحادیث، ج 9، ص 53 .
69 - جامع الأحادیث، ج 9، ص 45.
70 - جامع الأحادیث، ج 9، ص 33.
71 - جامع الأحادیث، ج 9، ص 32.
72 - جامع الأحادیث، ج 9، ص 32.
73 - جامع الأحادیث، ج 9، ص 33.
74 - جامع الأحادیث، ج 9، ص 34.
75 - جامع الأحادیث، ج 9، ص 684.
76 - سوره حشر، آیه 9 و تغابن، آیه 16.
77 - تفسیر نورالثقلین، ج 5، ص 346.
78 - جامع الأحادیث، ج 9، ص 48.
79 - وسائل، ج 6، ص 6.
80 - امالى طوسى، ج 2، ص 136.
81 - فروع كافى، ج 4، ص 62.
82 - بحار، ج 96، ص 62.
83 - سوره اعلى، آیه 14.
84 - سوره بقره آیه 276.
85 - جامع الأحادیث، ج 9، ص 52 و 69.
86 - جامع الأحادیث، ج 9، ص 49.
87 - جامع الأحادیث، ج 9، ص 50 .
88 - جامع الأحادیث، ج 9، ص 65.
89 - جامع الأحادیث، ج 9، ص 33.
90 - سوره اعراف، آیه 156 و توبه، آیه 71.
91 - سوره مائده، آیه 12.
92 - سوره لیل، آیه 7.
93 - وسائل، ج 6، ص 10.
94 - سوره مائده، آیه 12.
95 - سوره توبه، آیه 5.
96 - جامع الأحادیث، ج 9، ص 223.
97 - جامع الأحادیث، ج 9، ص 53 .
98 - جامع الأحادیث، ج 9، ص 29.
99 - جامع الأحادیث، ج 9، ص 70.
100 - جامع الأحادیث، ج 9، ص 273.
101 - سوره حجرات، آیه 9.
102 - سوره توبه، آیه 11.
103 - وافى، ج 10، ص 51
104 - سوره بقره، آیه 251.
105 - جامع الأحادیث، ج 9، ص 56 .
106 - سفینة البحار، ج 3، ص 474.
107 - وافى، ج 10، ص 50 .
108 - وافى، ج 10، ص 50 .
109 - سوره بقره، آیه 195.
110 - جامع الأحادیث، ج 9ص 285.
111 - جامع الأحادیث، ج 9، ص 24.
112 - جامع الأحادیث، ج 9، ص 24.
113 - جامع الأحادیث، ج 9، ص 50 .
114 - جامع الاحادیث، ج 9، ص 50 .
115 - وافى، ج 10، ص 42.
116 - بحار، ج 96، ص 130.
117 - وسائل، ج 6، ص 25.
118 - جامع الأحادیث، ج 9، ص 48.
119 - سوره توبه، آیه 18.
120 - جامع الأحادیث، ج 9، ص 52 .
121 - جامع الأحادیث، ج 9، ص 52 .
122 - كافى، ج 2، ص 374.
123 - جامع الأحادیث، ج 9، ص 53 .
124 - جامع الأحادیث، ج 9، ص 57 .
125 - جامع الأحادیث، ج 9، ص 57 .
126 - سوره معارج، آیه 21 - 22.
127 - سوره توبه، آیه 67.
128 - جامع الأحادیث، ج 9، ص 30.
129 - جامع الأحادیث، ج 9، ص 30.
130 - جامع الأحادیث، ج 9، ص 30 و 33.
131 - جامع الأحادیث، ج 9، ص 63.
132 - بحار،ج 96، ص 29.
133 - تهذیب، ج 10، ص 153.
134 - جامع الأحادیث، ج 9، ص 347.
135 - جامع الأحادیث، ج 9، ص 347.
136 - سوره توبه، آیه 60.
137 - وافى، ج 10، ص 1640.
138 - سوره كهف، آیه 79.
139 - سوره مدّثر، آیه 44.
140 - سوره فجر، آیه 18، همچنین حاقّه، 34، ماعون، 3.
141 - سوره بلد، آیه 11.
142 - سوره بقره، آیه 126.
143 - وافى، ج 10، ص 165.
144 - تحریر الوسیله، امام خمینى (ره).
145 - وافى، ج 10، ص 156.
146 - سوره نصر، آیه 2.
147 - جامع الأحادیث، ج 9، ص 242.
148 - جامع الأحادیث، ج 9، ص 259.
149 - تحریر الوسیله، امام خمینى (با اضافات).
150 - تفسیر كنزالدّقائق، ج 5، ص 480
151 - تحریر الوسیله، امام خمینى(ره).
152 - وافى، ج 6، ص 174.
153 - وافى، ج 6، ص 192.
154 - جامع الأحادیث، ج 9، ص 280.
155 - جامع الأحادیث، ج 9، ص 279.
156 - جامع الأحادیث، ج 9، ص 280.
157 - جامع الأحادیث، ج 9، ص 277.
158 - جامع الأحادیث، ج 9، ص 267.
159 - وافى، ج 10،ص 160.
160 - وافى، ج 6، ص 174.
161 - جامع الأحادیث، ج 9، ص 287 - 279.
162 - جامع الأحادیث، ج 9، ص 280.
163 - جامع الأحادیث، ج 9، ص 32.
164 - جامع الأحادیث، ج 9، ص 34
165 - سوره توبه، آیه 18.
166 - سوره توبه، آیه 104.
167 - جامع الأحادیث، ج 9، ص 351.
168 - جامع الأحادیث، ج 9، ص 351.
169 - وسائل، ج 6، ص 115.
170 - بحار، ج 96، ص 79.
171 - تحریر الوسیله، ج 1، ص 391.
172 - سوره بقره، آیه 264.
173 - جامع الأحادیث، ج 9، ص 312.
174 - جامع الأحادیث، ج 9، ص 49.
175 - سوره انعام، آیه 141.
176 - جامع الأحادیث، ج 9، ص 195.
177 - جامع الأحادیث، ج 9، ص 240.
178 - محجّة البیضاء، ج 12، ص 93.
179 - زكات در اندیشه ها، ص 22.
180 - جامع الأحادیث، ج 9، ص 86 .
181 - جامع الأحادیث، ج 9، ص 33.
182 - محجّة البیضاء، ج 3، ص 89 .
183 - جامع الأحادیث، ج 9، ص 184.
184 - جامع الأحادیث، ج 9، ص 186.
185 - سوره آل عمران، آیه 92.
186 - سوره نحل، آیه 62.
187 - محجّة البیضاء، ج 2، ص 89 .
188 - سوره بقره، آیه 267.
189 - خرمایى بود كه هسته آن بزرگ ولى گوشت آن كم بود.
190 - جامع الأحادیث، ج 9، ص 184.
191 - سوره انعام، آیه 141.
192 - جامع الأحادیث، ج 9، ص 196.
193 - سوره توبه، آیه 103.
194 - جامع الأحادیث، ج 9، ص 239.
195 - جامع الأحادیث، ج 9، ص 403.
196 - وسائل، ج 6، ص 3.
197 - برگرفته از مغازى ترجمه مهدوى دامغانى، ج 3، ص 740.
198 - جامع الأحادیث، ج 9، ص 331.
199 - سوره توبه، آیه 58 .
200 - جامع الأحادیث، ج 9، ص 259.
201 - جامع الأحادیث، ج 9، ص 265.
202 - مستدرك الوسائل، ج 7، ص 123.
203 - مستدرك الوسائل، ج 7، ص 107.
204 - نهج البلاغه، نامه 25.
205 - تحریر الوسیله، ج 1، ص 343.
206 - وسائل، ج 6، ص 213.
207 - وافى، ج 10، ص 172.
208 - وافى، ج 10، ص 177.
209 - جامع الأحادیث، ج 9، ص 306.
210 - جامع الأحادیث، ج 9، ص 236.
211 - جامع الأحادیث، ج 9، ص 254.
212 - وافى، ج 10، ص 177.
213 - وافى، ج 10، ص 175.
214 - وافى، ج 10، ص 177.
215 - محجّة البیضاء، ج 2، ص 91.
216 - سوره توبه، آیه 79.
217 - در نهج البلاغه با واژه «طارق» (كسى كه شب پیدا مى شود) از این قبیل افراد نام برده شده است.
218 - محجّة البیضاء، ج 2، ص 90.
219 - سوره بقره، آیه 215.
220 - سوره بقره، آیه 180.
221 - بحار، ج 77، ص 59 .
222 - جامع الأحادیث، ج 9، ص 277.
223 - جامع الأحادیث، ج 9، ص 266.
224 - وافى، ج 10، ص 203.
225 - سوره بقره، آیه 273.
226 - وافى، ج 10، ص 205.
227 - محجّة البیضاء، ج 2، ص 92.
228 - محجّة البیضاء، ج 2، ص 91.
229 - بحار، ج 100، ص 20.
230 - وافى، ج 10، ص 202.
231 - جامع الأحادیث، ج 9، ص 385.
232 - از قطب راوندى نقل شده كه ظاهر سخن امام این است كه اول حیوانات معیوب و پیر را از گله جدا كن، بعد حیوانات سالم را دو بخش و هر بخش را باز به دو بخش تقسیم كن تا آنكه در آخرین بخش سهم زكات روشن شود.
233 - جامع الأحادیث، ج 9، ص 335.
234 - جامع الأحادیث، ج 9، ص 101.
235 - جامع الأحادیث، ج 9، ص 186.
236 - سوره توبه، آیه 104
237 - جامع الأحادیث، ج 9، ص 336.
238 - جامع الأحادیث، ج 9، ص 333.
239 - جامع الأحادیث، ج 9، ص 337.
240 - جامع الأحادیث، ج 9، ص 334.
241 - غرر الحكم و میزان الحكمة.
242 - بحار، ج 52، ص 263.
243 - وسائل، ج 6، ص 19.
244 - بحار، ج 52، ص 390.