خمس

نویسنده : حجه الاسلام محسن قرائتی

پاورقی

1 - سوره بقره، آیه 127.
2 - واللّه لو وجدته قد تزوّج به النساء وملك به الاماء لرددتُه». نهج البلاغه، خطبه 15.
3 - سوره مائده، آیه 55 .
4 - سوره احزاب، آیه 56.
5 - سوره توبه، آیه 103.
6 - سوره اعراف، آیه 31.
7 - سوره بقره، آیه 172.
8 - سوره مؤمنون، آیه 51.
9 - سوره طه، آیه 81 .
10 - سوره انعام، آیه 141.
11 - سوره حج، آیه 28.
12 - سوره انفال، آیه 41.
13 - تفسیر طبرى، ج 2، ص 173.
14 - تفسیر مجمع البیان، ج 4، ص 518 .
15 - كتاب خمس آیة اللَّه حسن فقیه امامى، ص 36.
16 - اللهم انّك ان تهلك هذه العصابة لا تعبد بعد الیوم». بحار، ج 19، ص 334.
17 - وسائل، ج 9، ص 547 .
18 - وسائل، ج 9، ص 538 .
19 - وافى، ج 10، ص 334.
20 - وسائل، ج 9، ص 538 .
21 - وافى، ج 10، ص 334.
22 - وسائل، ج 9، ص 484.
23 - وسائل، ج 9، ص 488.
24 - وسائل، ج 9، ص 538 .
25 - وسائل، ج 9، ص 514 .
26 - وسائل، ج 9، ص 538 .
27 - وسائل، ج 9، ص 528 .
28 - وسائل، ج 9، ص 538 .
29 - وسائل، ج 9، ص 538 .
30 - تحف العقول، ص 301.
31 - سوره بقره، آیه 152.
32 - سوره اسراء، آیه 7.
33 - سوره نساء، آیه 86.
34 - سوره محمّد، آیه 7 .
35 - سوره بقره، آیه 195.
36 - بحار، ج 48، ص 74.
37 - وسائل، ج 9، ص 484.
38 - وسائل، ج 9، ص 536 .
39 - وسائل، ج 9، ص 541 .
40 - وسائل، ج 9، ص 540 .
41 - وافى، ج 10، ص 337.
42 - وسائل، ج 9، ص 550 .
43 - وسائل، ج 9، ص 503 .
44 - وسائل، ج 9، ص ص 483 و ص 536 .
45 - وسائل، ج 9، ص 545 .
46 - وافى، ج 10، ص 289 .
47 - وافى، ج 10، ص 334.
48 - وسائل، ج 9، ص 541 .
49 - وافى، ج 10، ص 337 و تحریرالوسیله، ج 1، ص 334 با اندكى تفاوت.
50 - وسائل، ج 9، ص 484.
51 - عروةالوثقى، كتاب الخمس، مسئله 50 .
52 - تحریرالوسیله، ج 1، ص 334.
53 - عروةالوثقى، مسئله 80 .
54 - عروةالوثقى، مسئله 78.
55 - كتاب خمس آیة اللّه نورى همدانى، ص 110.
56 - صحیح بخارى، ج 1، ص 32، 33 و 131.
57 - طبقات ابن سعد، ج 1، ص 374.
58 - كتاب خمس آیة اللّه نورى همدانى، ص 88، 110 و 745.
59 - كتاب خمس آیةاللّه نورى همدانى، ص 746.
60 - كتاب خمس آیة اللّه نورى همدانى، ص 607.
61 - علاّمه میرزا خلیل كمره اى در یك تحقیق عمیقِ علمى، نام نمایندگان بركنار شده اى كه علیه امام حسین علیه السلام نیرو به كربلا اعزام كردند (با تعداد آن نیروها) آورده است.
62 - سوره بقره، آیه 268.
63 - سوره سبأ، آیه 39.
64 - سوره بقره، آیه 110.
65 - سوره كهف، آیه 46.
66 - سوره نحل، آیه 96.
67 - سوره بقره، آیه 261.
68 - سوره بقره، آیه 261.
69 - سوره قصص، آیه 78.
70 - سوره یس، آیه 47.
71 - سوره سبأ، آیه 31.
72 - نهج البلاغه، حكمت 201.
73 - سوره انسان، آیه 8.
74 - سوره حشر، آیه 9.
75 - وسائل، ج 9، ص 538 .
76 - سوره حج، آیه 37.
77 - مستدرك الوسائل، ج 7، ص 279 .
78 - وسائل، ج 9، ص 512 .
79 - وسائل، ج 9، ص 537.
80 - تفسیر نور، ج 4، ص 327.
81 - سوره نساء، آیه 59 .
82 - كتاب خمس آیة اللّه نورى همدانى، ص 4.
83 - كتاب خمس آیه اللّه فقیه امامى، از زبدةالمقال.
84 - وسائل، ج 9، ص 518 .
85 - وسائل، ج 9، ص 520 .
86 - وسائل، ج 9، ص 483.
87 - وسائل، ج 9، ص 520 .
88 - وسائل، ج 9، ص 226.
89 - بحار، ج 8، ص 49.
90 - وسائل، ج 9، ص 513 .
91 - كافى، ج 1، ص 548.
92 - سوره بقره، آیه 233.
93 - سوره حشر، آیه 7.
94 - تهذیب، ج 1، ص 390.
95 - نظیر آیات 15، 18 و 19 سوره فتح.
96 - بحار، ج 78، ص 93.
97 - كتاب خمس آیة اللّه نورى همدانى، ص 100 و 105.
98 - وافى، ج 10، ص 309.
99 - وسائل، ج 9، ص 500.
100 - وسائل، ج 9، ص 506 .
101 - كتاب خمس آیة اللّه نورى همدانى، ص 740 به نقل از عوائد نراقى، وسائل و مستدرك الوسائل، ابواب صفات قاضى.
102 - بحار، ج 2، ص 60.
103 - وافى، ج 10، ص 334.
104 - وسائل، ج 9، ص 530 .
105 - كتاب خمس آیةاللّه نورى همدانى، ص 107.
106 - وسائل، ج 9، ص 553 .
107 - بحار، ج 29، ص 117.
108 - كتاب خمس آیةاللّه نورى همدانى، ص 110.
109 - ما این بخش را از كتاب خمس آیة اللّه نورى همدانى، ص 88 تا 110 و آیة اللّه حسن فقیه ایمانى ص 82 تا 90 استفاده كرده ایم.
110 - وسائل، ج 9، ص 519 .
111 - وسائل، ج 9، ص 520 .
112 - سوره یوسف، آیه 105.
113 - وسائل، ج 9، ص 521 .
114 - سوره نور، آیه 33.
115 - سوره یس، آیه 47.
116 - سوره قصص، آیه 78.
117 - وسائل، ج 9، ص 484.
118 - كافى، ج 1، ص 537 .
119 - سوره بقره، آیه 245.
120 - سوره آل عمران، آیه 181.
121 - سوره توبه، آیه 54.
122 - سوره مؤمنون، آیه 60.
123 - بحار، ج 68، ص 23.
124 - بحار، ج 93، ص 189