سیاست های کلان اقتصادی از کلام امام خمینی رحمه الله علیه

مرکز غدیر

23ـ بیت المال

1/23ـ توزیع بیت المال
ـ بیت المال در جهت مسلمین خرج شود.ـ 13/6/64ـ ج 19 ص 224

24ـ بازار

1/24ـ بازار اسلامی
ـ بازار باید اسلامی باشد.ـ 29/12/57ـ ج 5 ص200
2/24ـ بازار و عدالت
ـ بازار باید مظهر عدالت شود.ـ 25/10/59ـ ج 13ص 379
3/24ـ حفظ بازار
ـ بازار را حفظ کنید.ـ 10/11/67ـ ج 17ص 172

25ـ گرانفروشی

1/25ـ گرانفروشی و افراد خیر
ـ برای جلوگیری از گرانفروشی از افراد خیر استفاده شود.ـ 22/4/58ـ ج 8ص 11
2/25ـ گرانفروشی
ـ جلوی گرانفروشی گرفته شود.ـ 25/2/58ـ ج 6ص 179