سیاست های کلان اقتصادی از کلام امام خمینی رحمه الله علیه

نویسنده : مرکز غدیر

22ـ مالکیت دولتی

1/22ـ مالکیت دولتی و توسعه مشارکت محرومین و مالکیت دولتی
ـ با توسعه مشارکت طبقات محروم در اقتصاد از کشیده شدن آن به سوی مالکیت دولتی دوری نمایید.ـ 22/11/63ـ ج 19 ص 108

23ـ بیت المال

1/23ـ توزیع بیت المال
ـ بیت المال در جهت مسلمین خرج شود.ـ 13/6/64ـ ج 19 ص 224

24ـ بازار

1/24ـ بازار اسلامی
ـ بازار باید اسلامی باشد.ـ 29/12/57ـ ج 5 ص200
2/24ـ بازار و عدالت
ـ بازار باید مظهر عدالت شود.ـ 25/10/59ـ ج 13ص 379
3/24ـ حفظ بازار
ـ بازار را حفظ کنید.ـ 10/11/67ـ ج 17ص 172