سیاست های کلان اقتصادی از کلام امام خمینی رحمه الله علیه

نویسنده : مرکز غدیر

21ـ حدود مالکیت

1/21ـ حدود مالکیت و سرمایه داری
ـ جلوی سرمایه داری ظالمانه و بی حساب و مخالف عدالت اجتماعی گرفته شود.ـ وصیت نامهـ ج 21 ص 200

22ـ مالکیت دولتی

1/22ـ مالکیت دولتی و توسعه مشارکت محرومین و مالکیت دولتی
ـ با توسعه مشارکت طبقات محروم در اقتصاد از کشیده شدن آن به سوی مالکیت دولتی دوری نمایید.ـ 22/11/63ـ ج 19 ص 108

23ـ بیت المال

1/23ـ توزیع بیت المال
ـ بیت المال در جهت مسلمین خرج شود.ـ 13/6/64ـ ج 19 ص 224