سیاست های کلان اقتصادی از کلام امام خمینی رحمه الله علیه

نویسنده : مرکز غدیر

20ـ فرهنگ مصرفی

1/20ـ فرهنگ مصرفی
ـ ساختار های اقتصادی منجر به ایجاد فرهنگ مصرفی نشود.ـ 11/7/67ـ ج 21 ص 38

21ـ حدود مالکیت

1/21ـ حدود مالکیت و سرمایه داری
ـ جلوی سرمایه داری ظالمانه و بی حساب و مخالف عدالت اجتماعی گرفته شود.ـ وصیت نامهـ ج 21 ص 200

22ـ مالکیت دولتی

1/22ـ مالکیت دولتی و توسعه مشارکت محرومین و مالکیت دولتی
ـ با توسعه مشارکت طبقات محروم در اقتصاد از کشیده شدن آن به سوی مالکیت دولتی دوری نمایید.ـ 22/11/63ـ ج 19 ص 108