سیاست های کلان اقتصادی از کلام امام خمینی رحمه الله علیه

نویسنده : مرکز غدیر

19ـ واردات

1/19ـ واردات و کالاهای خارجی
ـ ایران نباید بازار فروش کالاهای خارجی باشد.ـ 21/7/57ـ ج 2 ص 148
2/19ـ ورود کالاهای مصرفی
ـ از ورود کالاهای مصرفی جلوگیری کرده و به تولیدات داخلی اکتفا شود.ـ وصیت نامه ج 21 ص 184

20ـ فرهنگ مصرفی

1/20ـ فرهنگ مصرفی
ـ ساختار های اقتصادی منجر به ایجاد فرهنگ مصرفی نشود.ـ 11/7/67ـ ج 21 ص 38

21ـ حدود مالکیت

1/21ـ حدود مالکیت و سرمایه داری
ـ جلوی سرمایه داری ظالمانه و بی حساب و مخالف عدالت اجتماعی گرفته شود.ـ وصیت نامهـ ج 21 ص 200