سیاست های کلان اقتصادی از کلام امام خمینی رحمه الله علیه

نویسنده : مرکز غدیر

17ـ تمدن

1/17ـ تمدن فاسد غرب
ـ با پشت کردن به تمدن فاسد غرب به سوی خودکفایی حرکت کنیم.ـ 14/10/58ـ ج 11 ص 192ـ 18/8/57 ج 3 ص 81
2/17ـ تمدن و صنایع ابرقدرتها
ـ نباید گذاشت با اسم تمدن کشور، بازار حفظ منابع ابرقدرتها شود.ـ 30/11/57ـ ج 5 ص106ـ 16/12/57ـ ج 5 ص 158ـ 7/2/58ـ ج 6 ص 102ـ 17/8/57ـ ج 10 ص 158ـ 25/9/58ـ ج 11ص 4ـ 16/11/57ـ ج 10 ص 158
3/17ـ تمدن و مظاهر بیگانگان
ـ از مظاهر و مفاخر بیگانگان رو بگردانید.ـ 17/6/58ـ ج 9 ص 65
4/17ـ دام های تمدن موجود
ـ نباید در دام های تمدن موجود گرفتار شویم.ـ 4/3/64ـ ج 19 ص150

18ـ صادرات

1/18ـ گسترش صادرات و خروج از اتکا به نفت
ـ با گسترش صادرات از تکیه به صدور نفت خارج شوید.ـ 11/7/67ـ ج 1 ص38
2/18ـ آزادی در تجارت
ـ آزادی در تجارت همراه با نظارت در نوع و قیمت باشد.ـ 11/7/67ـ ج 1 ص 38

19ـ واردات

1/19ـ واردات و کالاهای خارجی
ـ ایران نباید بازار فروش کالاهای خارجی باشد.ـ 21/7/57ـ ج 2 ص 148
2/19ـ ورود کالاهای مصرفی
ـ از ورود کالاهای مصرفی جلوگیری کرده و به تولیدات داخلی اکتفا شود.ـ وصیت نامه ج 21 ص 184