سیاست های کلان اقتصادی از کلام امام خمینی رحمه الله علیه

نویسنده : مرکز غدیر

14ـ کشاورزی

1/14ـ خودکفایی کشاورزی
ـ در زمینه کشاورزی کشور را به خود کفایی برسانید تا مقدمه استقلال و خودکفایی در سایر زمینه ها فراهم شود.ـ 11/7/67ـ ج 21 ص 38
2/14ـ بازسازی صنعتی و خودکفایی کشاورزی
ـ نباید بازسازی مراکز صنعتی، خودکفایی در امر کشاورزی را تحت الشعاع قرار دهد.ـ 11/7/67ـ ج 21 ص 38ـ 17/7/61ـ ج 17 ص50
3/14ـ کشاورزی
ـ مردم را در بخش کشاورزی (و صنایع کوچک) فعال کنید.ـ 17/7/61ـ ج 17 ص50ـ 6/10/58ـ ج 11 ص 117ـ 6/10/58ـ ج 11 ص 118
4/14ـ امکانات دولتی و کشاورزی
ـ حداکثر امکانات دولت به بخش کشاورزی اختصاص یابد.ـ 17/7/61ـ ج 17 ص 50

15ـ تولیدات داخلی

1/15ـ تولیدات داخلی
ـ از تولیدات داخلی حمایت شود.ـ 11/7/67ـ ج 21 ص 38

16ـ صنایع

1/16ـ توسعه صنعتی و خودباختگی
ـ به واسطه توسعه صنعتی جهان نباید خودباخته شویم و همه صنایع را از آن ها بگیریم.ـ 24/8/62ـ ج 18 ص163
2/16ـ کسب علوم خارجی و انحراف
ـ کسب علوم و تخصصها از خارج منجر به انحراف و مصرفی بار آمدن نشود.ـ 24/8/62ـ ج 18ص 164
3/16ـ توسعه و وجاهت
ـ هدف توسعه نباید پیداکردن وجاهت در خارج باشد.ـ 27/5/58ـ ج 8 ص 251
4/16ـ صنایع داخلی
ـ به صنایع داخلی اکتفا شده و صنایع مورد نیاز را خود تولید کنید.ـ وصیت نامهـ ج 21 ص 184
5/16ـ صنایع مونتاژ
ـ صنایع کشور نباید صنایع مونتاژ باشد صنعت در خدمت (عامه) مردم باشد.ـ 16/2/57ـ ج 2ص 44
6/16ـ توسعه صنایع دفاعی و بازسازی
ـ توسعه صنایع و ابزار دفاعی کشور را در رأس بازسازی قرار گیرد.ـ 11/7/67ـ ج 21 ص 38