سیاست های کلان اقتصادی از کلام امام خمینی رحمه الله علیه

نویسنده : مرکز غدیر

12ـ بازسازی

1/12ـ بازسازی
ـ بازسازی باید ادامه یابد ( با توجه به سایر سیاست های اقتصادی امام) .ـ 14/6/61ـ ج 16 ص 280
2/12ـ بازسازی خرابی ها
ـ برای بازسازی خرابی ها تلاش شود.ـ 17/11/57ـ ج 5 ص 43ـ 20/1/58ـ ج 5 ص 274

13ـ مشارکت مردمی

1/13ـ بازسازی و مشارکت دولت و ملت
ـ در بازسازی دولت و ملت با هم مشارکت کنند.ـ 15/4/58ـ ج 8 ص38ـ 19/3/65ـ ج 20 ص 4ـ 23/6/63ـ ج 19 ص 62ـ 17/10/58ـ ج 11 ص 216
2/13ـ جهت گیری اقتصادی و منافع محرومین
ـ جهت گیری اقتصاد (اسلامی) در مشارکت عمومی در راستای حفظ منافع محرومین باشد.ـ (فریاد برائت)ـ 6/5/66ـ ج 20 ص 128
3/13ـ مشارکت عمومی و زراندوزی
ـ جهت گیری اقتصادی ضمن توسعه مشارکت عمومی نباید منجر به زراندوزی، عده ای و فقر، عده دیگری شود.ـ (فریاد برائت)ـ 6/5/66ـ ج 20 ص 128
4/13ـ آزادی بخش خصوصی و محرومان
ـ آزادی بخش خصوصی، باید به نفع محرومان باشد.ـ 22/11/63ـ ج 19ص 109
5/13ـ آزادی بخش خصوصی و سلطه عده ای از خاصه
ـ آزادی بخش خصوصی به گونه نباشد که منجر به سلطه اقتصادی عده ای شود.ـ 22/11/63ـ ج 19 ص 109
6/13ـ شکستن انحصار تجارت و توسعه مشارکت مردمی
ـ در تجارت داخل و خارج انحصار به افراد خاص متمکن و مرفه شکسته شود و مشارکت عمومی مردم خصوصا مومنین انقلاب و جبهه رفته ها جایگزین آن شود.ـ 11/7/67ـ ج 21 ص 38
7/13ـ توسعه بخش خصوصی و محرومین
ـ توسعه بخش خصوصی باید جوشیده از طبقات محروم باشد.ـ 22/10/63ـ ج 19 ص 108

14ـ کشاورزی

1/14ـ خودکفایی کشاورزی
ـ در زمینه کشاورزی کشور را به خود کفایی برسانید تا مقدمه استقلال و خودکفایی در سایر زمینه ها فراهم شود.ـ 11/7/67ـ ج 21 ص 38
2/14ـ بازسازی صنعتی و خودکفایی کشاورزی
ـ نباید بازسازی مراکز صنعتی، خودکفایی در امر کشاورزی را تحت الشعاع قرار دهد.ـ 11/7/67ـ ج 21 ص 38ـ 17/7/61ـ ج 17 ص50
3/14ـ کشاورزی
ـ مردم را در بخش کشاورزی (و صنایع کوچک) فعال کنید.ـ 17/7/61ـ ج 17 ص50ـ 6/10/58ـ ج 11 ص 117ـ 6/10/58ـ ج 11 ص 118
4/14ـ امکانات دولتی و کشاورزی
ـ حداکثر امکانات دولت به بخش کشاورزی اختصاص یابد.ـ 17/7/61ـ ج 17 ص 50