سیاست های کلان اقتصادی از کلام امام خمینی رحمه الله علیه

نویسنده : مرکز غدیر

10ـ حمایت از محرومین

1/10ـ دولت اسلام و مستضعفین
ـ در دولت اسلامی باید به مستضعفین عنایت خاص شود.ـ 26/4/58ـ ج 8 ص 149ـ 1/1/62ـ ج 17 ص 223ـ 16/1/60ـ ج 14 ص 164 و 165ـ 16/11/58ـ ج 11 ص 248ـ 4/6/63ـ ج 19 ص35ـ ج 1 ص73ـ 94ـ 113ـ 29/11/56ـ ج 2 ص 30ـ 10/3/57ـ ج 2 ص 68
2/10ـ نهاد های انقلاب و مستضعفین
ـ تلاش نهادهای انقلاب برای خدمت به مستضعفین باشد.ـ 27/3/59ـ ج 12 ص 186ـ 17/6/61ـ ج 17 ص 15
3/10ـ اوقاف و فقر زدایی
ـ درآمد اوقاف برای غنی کردن فقر صرف شود یا در آمد اوقاف خرج فقرزدایی گردد.ـ 18/6/43ـ ج 1 ص 98
4/10ـ ساختار جامعه و محرومین
ـ جایگاه محرومین در ساختار جامعه باید بالا قرار گیرد.ـ 18/2/62ـ ج 17 ص245
5/10ـ کارهای ضربتی
ـ کارهای برای مردم، و ضربتی باشد.ـ 20/6/71ـ ج 13 ص78
6/10ـ رفع فقر و تلاش طولانی مدت
ـ برای از بین بردن فقر باید تلاش طولانی انجام شود.ـ 23/2/58ـ ج 6 ص 150ـ 25/9/57ـ ج 4 ص 75ـ 28/4/58 ج 8 ص 167
7/10ـ مناطق محروم
ـ مناطق محروم بایستی بیشتر مورد توجه باشند.ـ 4/9/59ـ ج 13 ص 46ـ 29/12/57ـ ج 5 ص 201ـ 17/7/58ـ ج 9 ص 271ـ 4/7/62ـ ج 18 ص 131ـ ج 18 ص 176
8/10ـ محرومین و انفجار عمومی
ـ بارسیدگی به محرومین از انفجار عمومی جلوگیری نمایید.ـ 15/458ـ ج 7 ص 35
9/10ـ متصدیان امور
ـ نباید متصدیان امور از قشر مرفه باشند.ـ 7/6/61ـ ج 16ص 263

11ـ توزیع ثروت

1/11ـ مقررات اسلام در توزیع ثروت
ـ مقررات اسلام در خصوص توزیع ثروت اجرا شود
2/11ـ انباشت ثروت
ـ اجازه داده نشود سرمایه در دست عده ای انباشته شود.ـ 4/1/57ـ ج 2 ص 44

12ـ بازسازی

1/12ـ بازسازی
ـ بازسازی باید ادامه یابد ( با توجه به سایر سیاست های اقتصادی امام) .ـ 14/6/61ـ ج 16 ص 280
2/12ـ بازسازی خرابی ها
ـ برای بازسازی خرابی ها تلاش شود.ـ 17/11/57ـ ج 5 ص 43ـ 20/1/58ـ ج 5 ص 274