سیاست های کلان اقتصادی از کلام امام خمینی رحمه الله علیه

نویسنده : مرکز غدیر

7ـ انحصارات و شرکت های چند ملیتی

1/7ـ مراکز انحصاری و نبض اقتصاد
ـ اجازه ندهید مراکز انحصاری و شرکت های چند ملیتی نبض اقتصاد کشور را در دست بگیرند.ـ (فریاد برائت)ـ 6/5/66ـ ج 20 ص 128
2/7ـ تحقیقات خود ساخته ابرقدرتها و اقتصاد
ـ در دام تحقیقات خود ساخته ابرقدرتها گرفتار نشوید.ـ ( فریاد برائت)ـ 6/5/66ـ ج 20 ص 128
3/7ـ بانکداری و مراکز انحصاری
ـ نباید بانکداری ما منتهی به بانکداری مراکز انحصاری شود ربا از بانک و تجارت حذف شود.ـ (فریاد برائت)ـ 6/5/66ـ ج 20 ص128

8ـ خودکفایی

1/8ـ استقلال و خودکفایی همه جانبه
ـ برای رسیدن به استقلال در همه چیز خود کفا شوید.ـ 11/8/58ـ ج 10 ص 105
2/8ـ استقلال و خودباوری
ـ برای رسیدن به استقلال بایستی روحیه خود باوری تقویت شود.ـ 26 /11 /59 ج 14 ص 78ـ 24/3/60ـ ج 15ـ ص 2
3/8ـ سازندگی و خودکفایی
ـ اصل در سازندگی، رسیدن به خودکفایی باشد.ـ 31/2/58ـ ج 6 ص 227ـ 26/11/59ـ 10/1/64ـ 3/4/67ـ ج 15 ص 163
4/8ـ خودکفایی و ذخائر کشور
ـ برای رسیدن به خود کفایی از ذخائر کشور استفاده نمائید.ـ 2/8/58ـ ج 10 ص 40
5/8ـ نیازها و تولید داخلی
ـ نیازهای کشور را در تولید کنید.ـ 3/10/58ـ ج 11 ص 90
6/8ـ حصر اقتصادی و خودکفایی
ـ به منظور شکستن حصر اقتصادی در خودکفایی تلاش نمایید.ـ 4/10/58ـ ج 11 ص 100ـ 10/1058ـ ج 11 ص 158ـ 25/9/58ـ ج 11 ص 12ـ 26/11/59 ج 14 ص 77
7/8ـ قطع وابستگی و مشارکت اقشار
ـ برای قطع وابستگی همه اقشار را مشارکت دهید.ـ 6/8/58ـ ج 10 ص 63
8/8ـ خودکفایی
ـ برای رسیدن به خود کفایی تلاش شود.ـ 17/10/58ـ ج 11 ص 222ـ 18/10/58ـ ج 11 ص 223
9/8ـ استقلال و تلاش کارگران
ـ با کار و تلاش کارگران کشور از وابستگی نجات داده شود.ـ 11/2/61ـ ج 16 ص141
10/8ـ خودکفایی کشاورزی و صنعتی
ـ برای رسیدن به خود کفایی کشاورزی و صنعتی تلاش نمایید.ـ 14/8/59ـ ج 12 ص 161ـ 25/2/63ـ ج 18 ص281
11/8ـ بی بندو باری اقتصادی
ـ با بی بندو باری اقتصادی مقابله و برای رسیدن به خودکفایی تلاش شود.ـ 26/6/58ـ ج 9 ص 146
12/8ـ خودکفایی و کشاورزی
ـ برای رهائی از سلطه ابرقدرت ها در کشاورزی خود کفا شوید.ـ 5/8/58ـ ج 10 ص 61
13/8ـ خودکفایی و توسعه مراکز تحقیقاتی
ـ برای خود کفایی مراکز علمی و تحقیقاتی توسعه یابند.ـ 11/7/67ـ ج 21 ص 38
14/8ـ خودکفایی و تقویت نیروها
ـ جهت نیل به خودکفایی نیروهای متعهد مخترع با جسارت تقویت شوند.ـ 11/7/67ـ ج 21 ص 38
15/8ـ شکستن انحصار علمی و خودکفایی
ـ برای خودکفایی باید انحصار علمی غرب و شرق را بشکنید.ـ 11/7/67ـ ج 21 ص 38
16/8ـ رشد فرهنگی و دینی و رهایی از وابستگی
ـ بارشد فرهنگی و گسترش علاقه به دین موجبات رهایی از وابستگی (اقتصادی) را فراهم کنید.ـ 21/8/57ـ ج 3 ص 132

9ـ بانکداری

1/9ـ ربا و بانکداری
ـ کارشناسان و علما برای اسلامی کردن (ساختار و محتوای) بانک و تجارت تلاش نمایند.ـ 25/2/63ـ ج 18 ص 282ـ 25/2/63ـ ج 18 ص 281
2/9ـ اسلامی کردن بانک و تجارت
3/9ـ ماهیت بانکداری اسلامی و بانکداری رایج دنیا
ـ ماهیت بانکداری اسلامی نباید با ماهیت بانکداری رایج در جهان یکی باشد.ـ 25/2/63ـ ج 18 ص 282ـ 25/2/63ـ ج 18 ص 281
4/9ـ شکل بانکداری و عدم رونق کار
ـ شکل بانکداری به گونه ای نباشد که صنعت و کار از رونق بیفتد و به جای آن پول (تمرکز پول در بانک) پول زا (ربا) باشد.ـ 25/2/63ـ ج 18 ص 282ـ 25/2/63ـ ج 18 ص 281ـ 31/2/58ـ ج 6 ص 222
5/9ـ بانکداری داخلی و مراکز انحصاری جهان
ـ نباید بانکداری ما (اسلامی) منتهی (پیوند) به بانکداری مراکز انحصاری شود.ـ (فریاد برائت)ـ 6/5/66ـ ج 20 ص 128