سیاست های کلان اقتصادی از کلام امام خمینی رحمه الله علیه

نویسنده : مرکز غدیر

6ـ سرمایه گذاری خارجی

1/6ـ سرمایه گذاری خارجی و اسارت
ـ به سرمایه گذاری خارجی که منجر به اسارت ملت (و به نفع استعمار) می شود اجازه فعالیت داده نشود.ـ مرداد 1349ـ ج 1 ص 154ـ 1349ـ ج 1 ص 154
2/6ـ سرمایه گذاری خارجی و تسلط همه جانبه
ـ به سرمایه گذاران خارجی اجازه سرمایه گذاری داده نشود چرا که منجر به تسلط اجانب بر تمام شؤون مملکت می شود
(به جای سرمایه گذاری خارجی ملت را در فعالیت های اقتصادی مشارکت دهید).ـ 2/12/53ـ ج 1 ص 213ـ ج 1 ص 154
3/6ـ سرمایه داری شرقی و غربی و اسارت ملت
ـ از ورود سرمایه داران شرقی و غربی ای که موجب اسارت ملت می شود جلوگیری گردد.ـ مرداد 1349ـ ج 1 ص 154

7ـ انحصارات و شرکت های چند ملیتی

1/7ـ مراکز انحصاری و نبض اقتصاد
ـ اجازه ندهید مراکز انحصاری و شرکت های چند ملیتی نبض اقتصاد کشور را در دست بگیرند.ـ (فریاد برائت)ـ 6/5/66ـ ج 20 ص 128
2/7ـ تحقیقات خود ساخته ابرقدرتها و اقتصاد
ـ در دام تحقیقات خود ساخته ابرقدرتها گرفتار نشوید.ـ ( فریاد برائت)ـ 6/5/66ـ ج 20 ص 128
3/7ـ بانکداری و مراکز انحصاری
ـ نباید بانکداری ما منتهی به بانکداری مراکز انحصاری شود ربا از بانک و تجارت حذف شود.ـ (فریاد برائت)ـ 6/5/66ـ ج 20 ص128

8ـ خودکفایی

1/8ـ استقلال و خودکفایی همه جانبه
ـ برای رسیدن به استقلال در همه چیز خود کفا شوید.ـ 11/8/58ـ ج 10 ص 105
2/8ـ استقلال و خودباوری
ـ برای رسیدن به استقلال بایستی روحیه خود باوری تقویت شود.ـ 26 /11 /59 ج 14 ص 78ـ 24/3/60ـ ج 15ـ ص 2
3/8ـ سازندگی و خودکفایی
ـ اصل در سازندگی، رسیدن به خودکفایی باشد.ـ 31/2/58ـ ج 6 ص 227ـ 26/11/59ـ 10/1/64ـ 3/4/67ـ ج 15 ص 163
4/8ـ خودکفایی و ذخائر کشور
ـ برای رسیدن به خود کفایی از ذخائر کشور استفاده نمائید.ـ 2/8/58ـ ج 10 ص 40
5/8ـ نیازها و تولید داخلی
ـ نیازهای کشور را در تولید کنید.ـ 3/10/58ـ ج 11 ص 90
6/8ـ حصر اقتصادی و خودکفایی
ـ به منظور شکستن حصر اقتصادی در خودکفایی تلاش نمایید.ـ 4/10/58ـ ج 11 ص 100ـ 10/1058ـ ج 11 ص 158ـ 25/9/58ـ ج 11 ص 12ـ 26/11/59 ج 14 ص 77
7/8ـ قطع وابستگی و مشارکت اقشار
ـ برای قطع وابستگی همه اقشار را مشارکت دهید.ـ 6/8/58ـ ج 10 ص 63
8/8ـ خودکفایی
ـ برای رسیدن به خود کفایی تلاش شود.ـ 17/10/58ـ ج 11 ص 222ـ 18/10/58ـ ج 11 ص 223
9/8ـ استقلال و تلاش کارگران
ـ با کار و تلاش کارگران کشور از وابستگی نجات داده شود.ـ 11/2/61ـ ج 16 ص141
10/8ـ خودکفایی کشاورزی و صنعتی
ـ برای رسیدن به خود کفایی کشاورزی و صنعتی تلاش نمایید.ـ 14/8/59ـ ج 12 ص 161ـ 25/2/63ـ ج 18 ص281
11/8ـ بی بندو باری اقتصادی
ـ با بی بندو باری اقتصادی مقابله و برای رسیدن به خودکفایی تلاش شود.ـ 26/6/58ـ ج 9 ص 146
12/8ـ خودکفایی و کشاورزی
ـ برای رهائی از سلطه ابرقدرت ها در کشاورزی خود کفا شوید.ـ 5/8/58ـ ج 10 ص 61
13/8ـ خودکفایی و توسعه مراکز تحقیقاتی
ـ برای خود کفایی مراکز علمی و تحقیقاتی توسعه یابند.ـ 11/7/67ـ ج 21 ص 38
14/8ـ خودکفایی و تقویت نیروها
ـ جهت نیل به خودکفایی نیروهای متعهد مخترع با جسارت تقویت شوند.ـ 11/7/67ـ ج 21 ص 38
15/8ـ شکستن انحصار علمی و خودکفایی
ـ برای خودکفایی باید انحصار علمی غرب و شرق را بشکنید.ـ 11/7/67ـ ج 21 ص 38
16/8ـ رشد فرهنگی و دینی و رهایی از وابستگی
ـ بارشد فرهنگی و گسترش علاقه به دین موجبات رهایی از وابستگی (اقتصادی) را فراهم کنید.ـ 21/8/57ـ ج 3 ص 132