سیاست های کلان اقتصادی از کلام امام خمینی رحمه الله علیه

نویسنده : مرکز غدیر

5ـ اقتصاد و غارتگری ابرقدرتها

1/5ـ اقتصاد و غارتگری ابرقدرتها
ـ با انقلابی بزرگ ریشه غارتگری را قطع کنید.ـ 14/8/58ـ ج 10 ص 141ـ 14/8/58ـ ج 3 ص 12ـ 23/3/52ـ ج 1 ص 207
2/5ـ شناسائی ذخائر فرهنگی و اهداف خارجی ها
ـ با اهداف شوم کارشناسان خارجی در شناسائی ذخائر فرهنگی و اقتصادی مقابله نمایید.ـ 14/8/59ـ ج 13 ص 150ـ 23/7/57ـ ج 2 ص 167
3/5ـ غارت منابع
ـ از غارت منابع توسط بیگانگان جلوگیری شود.ـ 14/10/58ـ ج 11 ص 194ـ 14/4/58ـ ج 8 ص 26ـ 18/6/60ـ ج 15 ص 142
4/5ـ اقتصاد و غارتگری ابرقدرتها
ـ با غارتگری ابرقدرتها مبارزه شود.ـ 29/7/57 ج 2 ص 179ـ 14/8/59ـ ج 13 ص 153
5/5ـ غارت ذخائر و محرومیت
ـ از غارت ذخائر و منابع کشور که منجر به محرومیت ملت می شود جلوگیری نمایید.ـ 7/2/58ـ ج 6 ص 96ـ 21/7/57ـ ج 2 ص 146
6/5ـ غارت ذخائر مادی و معنوی
ـ جلو غارت ذخائر مادی و معنوی گرفته شود.ـ 17/11/57ـ ج 5 ص 51ـ 17/10/57ـ ج 4 ص 148
7/5ـ منافع استعمارگران
ـ نباید حافظ منافع استعمارگران باشیم.ـ 21/12/53ـ ج 1 ص 212ـ 23/6/52ـ ج 1 ص 207
8/5ـ ملی کردن منابع و غارت آن
ـ ملی کردن منابع نبایستی منجر به غارت ذخائر توسط عده ای گردد.ـ 10/3/57ـ ج 2 ص 69
9/5ـ منافع اجانب
ـ نباید منافع اجانب را تامین کنیم.ـ 2/8/57ـ ج 2 ص 196
10/5ـ اموال ملت
ـ جلو غارت اموال ملت گرفته شود.ـ 17/11/57 ج 5 ص 42ـ ج 2 ص 120ـ 129ـ 133
11/5ـ قرارداد های استعماری
ـ با قرار داد های استعماری مخالفت گردد.ـ مرداد 1319ـ ج 1 ص 155
12/5ـ قراردادهای استعماری
ـ قرار داد های استعماری باید ابطال شود.ـ 30/8/57ـ ج 3 ص 223
13/5ـ سیاست بازان و چپاولگران
ـ اجازه داده نشود سیاست بازان کشور را به سمت چپاولگران بین المللی بکشانند.ـ وصیت نامهـ ج 21 ص 169

6ـ سرمایه گذاری خارجی

1/6ـ سرمایه گذاری خارجی و اسارت
ـ به سرمایه گذاری خارجی که منجر به اسارت ملت (و به نفع استعمار) می شود اجازه فعالیت داده نشود.ـ مرداد 1349ـ ج 1 ص 154ـ 1349ـ ج 1 ص 154
2/6ـ سرمایه گذاری خارجی و تسلط همه جانبه
ـ به سرمایه گذاران خارجی اجازه سرمایه گذاری داده نشود چرا که منجر به تسلط اجانب بر تمام شؤون مملکت می شود
(به جای سرمایه گذاری خارجی ملت را در فعالیت های اقتصادی مشارکت دهید).ـ 2/12/53ـ ج 1 ص 213ـ ج 1 ص 154
3/6ـ سرمایه داری شرقی و غربی و اسارت ملت
ـ از ورود سرمایه داران شرقی و غربی ای که موجب اسارت ملت می شود جلوگیری گردد.ـ مرداد 1349ـ ج 1 ص 154

7ـ انحصارات و شرکت های چند ملیتی

1/7ـ مراکز انحصاری و نبض اقتصاد
ـ اجازه ندهید مراکز انحصاری و شرکت های چند ملیتی نبض اقتصاد کشور را در دست بگیرند.ـ (فریاد برائت)ـ 6/5/66ـ ج 20 ص 128
2/7ـ تحقیقات خود ساخته ابرقدرتها و اقتصاد
ـ در دام تحقیقات خود ساخته ابرقدرتها گرفتار نشوید.ـ ( فریاد برائت)ـ 6/5/66ـ ج 20 ص 128
3/7ـ بانکداری و مراکز انحصاری
ـ نباید بانکداری ما منتهی به بانکداری مراکز انحصاری شود ربا از بانک و تجارت حذف شود.ـ (فریاد برائت)ـ 6/5/66ـ ج 20 ص128