سیاست های کلان اقتصادی از کلام امام خمینی رحمه الله علیه

مرکز غدیر

3ـ اقتصاد و انقلاب

1/3ـ اهداف انقلاب و مسائل اقتصادی
ـ تلاش در اداره مسائل اقتصادی نباید ما را از مسیر اهداف عظیم انقلاب که ایجاد حکومت جهانی اسلام است منصرف کند.ـ 2/1/68ـ ج 21 ص 108
3/2ـ برنامه های اقتصادی و شکست انقلاب
ـ برنامه های اقتصادی نباید منجر به شکست انقلاب شود.ـ 3/9/58ـ ج 10 ص 225
4/2ـ ساختار ها و کرامت انسانی
ـ ساختارهایی (از جمله ساختار های اقتصادی) بر محور «کرامت انسانی» ایجاد نمایید.ـ (کتاب حکومت جهانی ص 5)
3/4ـ اقتصاد طاغوتی و اقتصاد اسلامی
ـ اقتصاد طاغوتی به اقتصاد اسلامی تبدیل شود.ـ 19/1/58 ج 5 ص 272ـ 13/11/57ـ ج 5 ص17
4/4ـ برنامه و احکام اسلام
ـ برنامه ها بر اساس احکام اسلام ارایه شود.ـ 15/6/57ـ ج 2 ص 99ـ 13/11/57ـ ج 5 ص 17
5/4ـ روح اقتصاد اسلامی
ـ روح اقتصاد اسلامی حمایت از محرومین باشد.ـ (فریاد برائت)ـ 6/5/66ـ ج 2 ص 129ـ 13/11/57ـ ج 5 ص 17
6/4ـ مبارزه با فرهنگ اقتصادی غرب
ـ با فرهنگ ظالمانه و منحط اقتصادی شرق و غرب مبارزه شود.ـ ( فریاد برائت)ـ 6/5/66ـ ج 20 ص 128
7/4ـ سیاست های اقتصاد سرمایه داری در جامعه
ـ سیاست های اقتصاد سرمایه داری و اشتراکی از جامعه محو گردد.ـ (فریاد برائت)ـ 6/5/66ـ ج 20 ص 128
8/4ـ زراندوزان و محرومین
ـ اجازه داده نشود ( با سیاست های حساب شده و پیچیده) زراندوزان داخلی و غارتگران بین المللی دست رنج محرومین را به یغما برند.ـ (فریاد برائت)ـ 6/5/66ـ ج 20 ص 113
9/4ـ شریان های حیاتی اقتصاد و استعمارگران
ـ شریان های حیات اقتصادی نباید به اقتصاد استعمارگران پیوند بخورد.ـ 19/10/67ـ ج 21 ص 66
10/4ـ بن بست روش های اقتصادی غرب و ابتذال
ـ از روش های اقتصادی غرب که منجر به ابتذال و بن بست می شود استفاده نشود.ـ 19/10/67ـ ج 21 ص 66
11/4ـ اقتصاد و بردگی جدید
ـ اجازه داده نشود بردگی جدید اقتصاد غربی یا شرقی دامنگیر کشور شود.ـ (فریاد برائت)ـ 6/5/66ـ ج 20 ص 128
12/4ـ اقتصاد و زندگی روزمره
ـ نباید زندگی روزمره به اقتصاد ابرقدرتها پیوند بخورد.ـ (فریاد برائت)ـ 6/5/66ـ ج 20 ص 128
13/4ـ اقتصاد و حق تصمیم گیری در روابط جهانی
ـ روابط اقتصادی به گونه ای تنظیم شود که حق تصمیم گیری در (مسایل سیاسی و فرهنگی و ) روابط اقتصادیمان با جهان در خودمان سلب شود.ـ (فریاد برائت)ـ 6/5/66ـ ج 20 ص128
14/4ـ بت پرستی مدرن و روابط اقتصادی
ـ اشکال بت پرستی مدرن شناخته و از نفوذ آنها در روابط اقتصادی جلوگیری شود.ـ (فریاد برائت)ـ 6/5/66ـ ج 20 ص 112
15/4ـ کارگران و ابزار توسعه
ـ کارگران نباید ابزار توسعه منافع عده ای خاص باشند .ـ11/2/61ـ ج 16 ص 142
16/4ـ ساختار اقتصادی و اساس قرار دادن کارگران و کشاورزان
ـ اساس اقتصاد کشور بر وجود کارگران و کشاورزان استوار گردد.ـ 5/4/58ـ ج 7 ص 209
17/4ـ رفاه عمومی، وضع عامه و حفظ ارزشها
ـ برنامه ریزی در جهت رفاه باید متناسب با وضع عامه مردم و همراه با حفظ ارزشها باشد.ـ 11/7/67ـ ج 21 ص 38
18/4ـ سرمایه دار های بزرگ
ـ دولت نباید زمینه پدیدآمدن سرمایه دار های بزرگ را به وجود آورد.ـ 12/1/58ـ ج 5 ص 338
19/4ـ اقتصاد و سرمایه داران
ـ اجازه داده نشود سرمایه داران زالو صفت نبض اقتصاد کشور را به دست گیرند.ـ 3/12/67ـ ج 21 ص 90
20/4ـ محدودیت مالکیت و سرمایه داری
ـ سرمایه داری و مالکیت محدود گردد (متناسب با جهتگیری حمایت از محرومین و حفظ ارزشها و وابسته نشدن و مصرفی نشدن و حذف انحصارات).ـ وصیت نامهـ ج 21 ص 200
21/4ـ ساختارهای اقتصادی و خمس در آمد کشور
ـ ساختار های اقتصادی به گونه ای تنظیم شود که خمس در آمد مملکت جذب و صرف اداره کشور شود.ـ 31/3/58ـ ج 7 ص 171
22/4ـ ساختار اقتصادی و جایگاه کارگران
ـ جایگاه کارگران در ساختار اقتصادی باید بالا باشد.ـ 11/2/61ـ ج 16 ص 39
23/4ـ ساختار اقتصادی و حضور مردمی در بخش کشاورزی و صنایع کوچک
ـ ساختار اقتصادی به گونه ای تنظیم شود که (اکثریت) مردم در بخش کشاورزی و صنایع کوچک فعال باشند.ـ 17/7/61 ج 7 ص 50ـ 17/7/61ـ ج 17 ص 50
24/4ـ ساختارهای اقتصادی و نظارت روحانیون
ـ بر برنامه های اقتصادی روحانیون نظارت کنند.ـ 17/7/61ـ ج 17 ص51

5ـ اقتصاد و غارتگری ابرقدرتها

1/5ـ اقتصاد و غارتگری ابرقدرتها
ـ با انقلابی بزرگ ریشه غارتگری را قطع کنید.ـ 14/8/58ـ ج 10 ص 141ـ 14/8/58ـ ج 3 ص 12ـ 23/3/52ـ ج 1 ص 207
2/5ـ شناسائی ذخائر فرهنگی و اهداف خارجی ها
ـ با اهداف شوم کارشناسان خارجی در شناسائی ذخائر فرهنگی و اقتصادی مقابله نمایید.ـ 14/8/59ـ ج 13 ص 150ـ 23/7/57ـ ج 2 ص 167
3/5ـ غارت منابع
ـ از غارت منابع توسط بیگانگان جلوگیری شود.ـ 14/10/58ـ ج 11 ص 194ـ 14/4/58ـ ج 8 ص 26ـ 18/6/60ـ ج 15 ص 142
4/5ـ اقتصاد و غارتگری ابرقدرتها
ـ با غارتگری ابرقدرتها مبارزه شود.ـ 29/7/57 ج 2 ص 179ـ 14/8/59ـ ج 13 ص 153
5/5ـ غارت ذخائر و محرومیت
ـ از غارت ذخائر و منابع کشور که منجر به محرومیت ملت می شود جلوگیری نمایید.ـ 7/2/58ـ ج 6 ص 96ـ 21/7/57ـ ج 2 ص 146
6/5ـ غارت ذخائر مادی و معنوی
ـ جلو غارت ذخائر مادی و معنوی گرفته شود.ـ 17/11/57ـ ج 5 ص 51ـ 17/10/57ـ ج 4 ص 148
7/5ـ منافع استعمارگران
ـ نباید حافظ منافع استعمارگران باشیم.ـ 21/12/53ـ ج 1 ص 212ـ 23/6/52ـ ج 1 ص 207
8/5ـ ملی کردن منابع و غارت آن
ـ ملی کردن منابع نبایستی منجر به غارت ذخائر توسط عده ای گردد.ـ 10/3/57ـ ج 2 ص 69
9/5ـ منافع اجانب
ـ نباید منافع اجانب را تامین کنیم.ـ 2/8/57ـ ج 2 ص 196
10/5ـ اموال ملت
ـ جلو غارت اموال ملت گرفته شود.ـ 17/11/57 ج 5 ص 42ـ ج 2 ص 120ـ 129ـ 133
11/5ـ قرارداد های استعماری
ـ با قرار داد های استعماری مخالفت گردد.ـ مرداد 1319ـ ج 1 ص 155
12/5ـ قراردادهای استعماری
ـ قرار داد های استعماری باید ابطال شود.ـ 30/8/57ـ ج 3 ص 223
13/5ـ سیاست بازان و چپاولگران
ـ اجازه داده نشود سیاست بازان کشور را به سمت چپاولگران بین المللی بکشانند.ـ وصیت نامهـ ج 21 ص 169

6ـ سرمایه گذاری خارجی

1/6ـ سرمایه گذاری خارجی و اسارت
ـ به سرمایه گذاری خارجی که منجر به اسارت ملت (و به نفع استعمار) می شود اجازه فعالیت داده نشود.ـ مرداد 1349ـ ج 1 ص 154ـ 1349ـ ج 1 ص 154
2/6ـ سرمایه گذاری خارجی و تسلط همه جانبه
ـ به سرمایه گذاران خارجی اجازه سرمایه گذاری داده نشود چرا که منجر به تسلط اجانب بر تمام شؤون مملکت می شود
(به جای سرمایه گذاری خارجی ملت را در فعالیت های اقتصادی مشارکت دهید).ـ 2/12/53ـ ج 1 ص 213ـ ج 1 ص 154
3/6ـ سرمایه داری شرقی و غربی و اسارت ملت
ـ از ورود سرمایه داران شرقی و غربی ای که موجب اسارت ملت می شود جلوگیری گردد.ـ مرداد 1349ـ ج 1 ص 154