سیاست های کلان اقتصادی از کلام امام خمینی رحمه الله علیه

نویسنده : مرکز غدیر

2ـ عدالت

1/2ـ حکومت عدل اسلامی
ـ به سمت حکومت عدل اسلامی بروید.ـ 16/10/58ـ ج 11 ص 213ـ ج 5ـ ص 29
2/2ـ حکومت عدل و استمرار نهضت
ـ تا برپائی حکومت عدل انسانی اسلامی نهضت حفظ شود.ـ 19/11/57ـ ج 5 ص 58
3/2ـ عدالت و جمهوری اسلامی
ـ باید توجه داشت که عدالت در سایه جمهوری اسلامی بر پا می شود.ـ 21/1/58ـ ج 5 ص 279
4/2ـ اسلام و بی عدالتی
ـ براساس اسلام بی عدالتی از بین برده شود.ـ 23/2/57ـ ج 2 ص 59
5/2ـ عدالت و سلطه جویی
ـ نباید عدالت و نظم را برای سلطه جویی بخواهیم.ـ 25/9/58ـ ج 11 ص 4

3ـ اقتصاد و انقلاب

1/3ـ اهداف انقلاب و مسائل اقتصادی
ـ تلاش در اداره مسائل اقتصادی نباید ما را از مسیر اهداف عظیم انقلاب که ایجاد حکومت جهانی اسلام است منصرف کند.ـ 2/1/68ـ ج 21 ص 108
3/2ـ برنامه های اقتصادی و شکست انقلاب
ـ برنامه های اقتصادی نباید منجر به شکست انقلاب شود.ـ 3/9/58ـ ج 10 ص 225
4/2ـ ساختار ها و کرامت انسانی
ـ ساختارهایی (از جمله ساختار های اقتصادی) بر محور «کرامت انسانی» ایجاد نمایید.ـ (کتاب حکومت جهانی ص 5)
3/4ـ اقتصاد طاغوتی و اقتصاد اسلامی
ـ اقتصاد طاغوتی به اقتصاد اسلامی تبدیل شود.ـ 19/1/58 ج 5 ص 272ـ 13/11/57ـ ج 5 ص17
4/4ـ برنامه و احکام اسلام
ـ برنامه ها بر اساس احکام اسلام ارایه شود.ـ 15/6/57ـ ج 2 ص 99ـ 13/11/57ـ ج 5 ص 17
5/4ـ روح اقتصاد اسلامی
ـ روح اقتصاد اسلامی حمایت از محرومین باشد.ـ (فریاد برائت)ـ 6/5/66ـ ج 2 ص 129ـ 13/11/57ـ ج 5 ص 17
6/4ـ مبارزه با فرهنگ اقتصادی غرب
ـ با فرهنگ ظالمانه و منحط اقتصادی شرق و غرب مبارزه شود.ـ ( فریاد برائت)ـ 6/5/66ـ ج 20 ص 128
7/4ـ سیاست های اقتصاد سرمایه داری در جامعه
ـ سیاست های اقتصاد سرمایه داری و اشتراکی از جامعه محو گردد.ـ (فریاد برائت)ـ 6/5/66ـ ج 20 ص 128
8/4ـ زراندوزان و محرومین
ـ اجازه داده نشود ( با سیاست های حساب شده و پیچیده) زراندوزان داخلی و غارتگران بین المللی دست رنج محرومین را به یغما برند.ـ (فریاد برائت)ـ 6/5/66ـ ج 20 ص 113
9/4ـ شریان های حیاتی اقتصاد و استعمارگران
ـ شریان های حیات اقتصادی نباید به اقتصاد استعمارگران پیوند بخورد.ـ 19/10/67ـ ج 21 ص 66
10/4ـ بن بست روش های اقتصادی غرب و ابتذال
ـ از روش های اقتصادی غرب که منجر به ابتذال و بن بست می شود استفاده نشود.ـ 19/10/67ـ ج 21 ص 66
11/4ـ اقتصاد و بردگی جدید
ـ اجازه داده نشود بردگی جدید اقتصاد غربی یا شرقی دامنگیر کشور شود.ـ (فریاد برائت)ـ 6/5/66ـ ج 20 ص 128
12/4ـ اقتصاد و زندگی روزمره
ـ نباید زندگی روزمره به اقتصاد ابرقدرتها پیوند بخورد.ـ (فریاد برائت)ـ 6/5/66ـ ج 20 ص 128
13/4ـ اقتصاد و حق تصمیم گیری در روابط جهانی
ـ روابط اقتصادی به گونه ای تنظیم شود که حق تصمیم گیری در (مسایل سیاسی و فرهنگی و ) روابط اقتصادیمان با جهان در خودمان سلب شود.ـ (فریاد برائت)ـ 6/5/66ـ ج 20 ص128
14/4ـ بت پرستی مدرن و روابط اقتصادی
ـ اشکال بت پرستی مدرن شناخته و از نفوذ آنها در روابط اقتصادی جلوگیری شود.ـ (فریاد برائت)ـ 6/5/66ـ ج 20 ص 112
15/4ـ کارگران و ابزار توسعه
ـ کارگران نباید ابزار توسعه منافع عده ای خاص باشند .ـ11/2/61ـ ج 16 ص 142
16/4ـ ساختار اقتصادی و اساس قرار دادن کارگران و کشاورزان
ـ اساس اقتصاد کشور بر وجود کارگران و کشاورزان استوار گردد.ـ 5/4/58ـ ج 7 ص 209
17/4ـ رفاه عمومی، وضع عامه و حفظ ارزشها
ـ برنامه ریزی در جهت رفاه باید متناسب با وضع عامه مردم و همراه با حفظ ارزشها باشد.ـ 11/7/67ـ ج 21 ص 38
18/4ـ سرمایه دار های بزرگ
ـ دولت نباید زمینه پدیدآمدن سرمایه دار های بزرگ را به وجود آورد.ـ 12/1/58ـ ج 5 ص 338
19/4ـ اقتصاد و سرمایه داران
ـ اجازه داده نشود سرمایه داران زالو صفت نبض اقتصاد کشور را به دست گیرند.ـ 3/12/67ـ ج 21 ص 90
20/4ـ محدودیت مالکیت و سرمایه داری
ـ سرمایه داری و مالکیت محدود گردد (متناسب با جهتگیری حمایت از محرومین و حفظ ارزشها و وابسته نشدن و مصرفی نشدن و حذف انحصارات).ـ وصیت نامهـ ج 21 ص 200
21/4ـ ساختارهای اقتصادی و خمس در آمد کشور
ـ ساختار های اقتصادی به گونه ای تنظیم شود که خمس در آمد مملکت جذب و صرف اداره کشور شود.ـ 31/3/58ـ ج 7 ص 171
22/4ـ ساختار اقتصادی و جایگاه کارگران
ـ جایگاه کارگران در ساختار اقتصادی باید بالا باشد.ـ 11/2/61ـ ج 16 ص 39
23/4ـ ساختار اقتصادی و حضور مردمی در بخش کشاورزی و صنایع کوچک
ـ ساختار اقتصادی به گونه ای تنظیم شود که (اکثریت) مردم در بخش کشاورزی و صنایع کوچک فعال باشند.ـ 17/7/61 ج 7 ص 50ـ 17/7/61ـ ج 17 ص 50
24/4ـ ساختارهای اقتصادی و نظارت روحانیون
ـ بر برنامه های اقتصادی روحانیون نظارت کنند.ـ 17/7/61ـ ج 17 ص51

5ـ اقتصاد و غارتگری ابرقدرتها

1/5ـ اقتصاد و غارتگری ابرقدرتها
ـ با انقلابی بزرگ ریشه غارتگری را قطع کنید.ـ 14/8/58ـ ج 10 ص 141ـ 14/8/58ـ ج 3 ص 12ـ 23/3/52ـ ج 1 ص 207
2/5ـ شناسائی ذخائر فرهنگی و اهداف خارجی ها
ـ با اهداف شوم کارشناسان خارجی در شناسائی ذخائر فرهنگی و اقتصادی مقابله نمایید.ـ 14/8/59ـ ج 13 ص 150ـ 23/7/57ـ ج 2 ص 167
3/5ـ غارت منابع
ـ از غارت منابع توسط بیگانگان جلوگیری شود.ـ 14/10/58ـ ج 11 ص 194ـ 14/4/58ـ ج 8 ص 26ـ 18/6/60ـ ج 15 ص 142
4/5ـ اقتصاد و غارتگری ابرقدرتها
ـ با غارتگری ابرقدرتها مبارزه شود.ـ 29/7/57 ج 2 ص 179ـ 14/8/59ـ ج 13 ص 153
5/5ـ غارت ذخائر و محرومیت
ـ از غارت ذخائر و منابع کشور که منجر به محرومیت ملت می شود جلوگیری نمایید.ـ 7/2/58ـ ج 6 ص 96ـ 21/7/57ـ ج 2 ص 146
6/5ـ غارت ذخائر مادی و معنوی
ـ جلو غارت ذخائر مادی و معنوی گرفته شود.ـ 17/11/57ـ ج 5 ص 51ـ 17/10/57ـ ج 4 ص 148
7/5ـ منافع استعمارگران
ـ نباید حافظ منافع استعمارگران باشیم.ـ 21/12/53ـ ج 1 ص 212ـ 23/6/52ـ ج 1 ص 207
8/5ـ ملی کردن منابع و غارت آن
ـ ملی کردن منابع نبایستی منجر به غارت ذخائر توسط عده ای گردد.ـ 10/3/57ـ ج 2 ص 69
9/5ـ منافع اجانب
ـ نباید منافع اجانب را تامین کنیم.ـ 2/8/57ـ ج 2 ص 196
10/5ـ اموال ملت
ـ جلو غارت اموال ملت گرفته شود.ـ 17/11/57 ج 5 ص 42ـ ج 2 ص 120ـ 129ـ 133
11/5ـ قرارداد های استعماری
ـ با قرار داد های استعماری مخالفت گردد.ـ مرداد 1319ـ ج 1 ص 155
12/5ـ قراردادهای استعماری
ـ قرار داد های استعماری باید ابطال شود.ـ 30/8/57ـ ج 3 ص 223
13/5ـ سیاست بازان و چپاولگران
ـ اجازه داده نشود سیاست بازان کشور را به سمت چپاولگران بین المللی بکشانند.ـ وصیت نامهـ ج 21 ص 169