سیاست های کلان سیاسی از کلام امام خمینی رحمه الله علیه

نویسنده : مرکز غدیر

24ـ اقوام و اقلیتها

1/24ـ وحدت قومیتها
ـ وحدت بین قومیتها و مذاهب مختلف را حفظ کنید.ـ ج 13 ص27ـ 27/5/59
2/24ـ روحیه قومیتگرایی و اجانب
ـ از ترویج روحیه قومیت گرایی توسط اجانب در داخل و خارج کشور جلوگیری کنید.ـ ج 4ص 32ـ 16/9/57
3/24ـ قومیتها و عدالت
ـ با اقوام مختلف با عدالت اسلامی برخورد کنید.ـ ج 9 ص17ـ 12/6/58
4/24ـ اقلیتها و تعهد به حکومت اسلامی
ـ تا زمانی که اقلیتها به حکومت اسلامی متعهداند، خدمت به آنها باید ادامه یابد.ـ ج 17ص 79ـ 27/8/61
5/24ـ حقوق مشروع اقلیتها
ـ حقوق مشروع اقلیتها را رعایت کنید (تا زمانی که تعهد به حکومت دارند).ـ ج 4 ص 33ـ 16/9/57ـ ج 6 ص 98ـ 7/2/58
6/24ـ اقلیتها و تبلیغات اجانب
ـ با تبلیغات منفی علیه نظام، در مورد اقلیتها مقابله کنید.ـ ج 4 ص31ـ 16/9/57