سیاست های کلان سیاسی از کلام امام خمینی رحمه الله علیه

نویسنده : مرکز غدیر

23ـ مدیریت

1/23ـ الگوی مدیریتی
ـ نظام مدیریت کشور باید از مدیریت صحیح در زمان جنگ تحمیلی الگو بپذیرد.ـ ج 21 ص 53ـ 02/9/67ـ ج 17 ص 151ـ 26/10/61
2/23ـ مدیریت و حفظ ارزشها
ـ مدیران کشور نباید خون شهیدان را وسیله برای اقتدارخود قرار دهند و چنین مدیرانی را باید از کار برکنار کرد.ـ ج 13 ص 223ـ 4/10/59
3/23ـ اعضاء دولت و موضوع کلی نظام
ـ اعضاء دولت باید از افراد دردمند و دردشناس جامعه باشند.ـ ج 19 ص 241ـ 11/8/64
4/23ـ اتکاء مدیریت به اشخاص
ـ شیوه پی ریزی نظام به گونه ای باشد که مدیریت جامعه بند به اشخاص نباشد.ـ ج 19 ص 31ـ 18/5/63
5/23ـ رابطه مدیریت و مردم
ـ مدیریت جامعه باید بگونه ای باشد که مردم احساس برادری کنند.ـ ج 13 ص 191ـ 15/9/59
6/23ـ امر و نهی مدیران
ـ امر و نهی در نظام مدیریت نباید بر پایه دعوت به خود باشد.ـ ج 13 ص 73ـ 20/6/59
7/23ـ مدیریت و خودخواهی
ـ در نظام مدیریت نباید خودخواهی نفوذ کنند.ـ ج 16 ص 104ـ 14/1/61
8/23ـ مدیریت و قدرت طلبی
ـ باید از نظام مدیریتی که موجب قدرت طلبی می شود جلوگیری بعمل آورد.ـ ج 19 ص 156ـ 16/2/64
9/23ـ توجه به جهات مثبت مدیریت
ـ ارزیابی مدیریت نظامی اسلامی با توجه به جهتگیری کلان آن صورت پذیرد.ـ ج 19 ص 180ـ 19/4/67
10/23ـ تشویق مدیران
ـ اشخاصی را که در کشور فعالیت می کنند، تشویق کنید.ـ ج 19 ص 215ـ 10/6/64
11/23ـ مدیریت و حفظ مسائل اسلامی
ـ مدیران باید مسائل اسلامی را بیش از دیگران حفظ کنند.ـ ج 18 ص 158ـ 15/8/62ـ ج 13 ص 256ـ 16/10/59
12/23ـ خدمتگزاری مدیران
ـ مدیران باید خدمتگزار مردم باشند.ـ ج 15 ص 105ـ 31/5/60ـ ج 10 ص 127ـ 13/8/58ـ ج 19 ص 217ـ 12/6/64 و ج 17 ص 170ـ 10/11/61
13/23ـ انتخاب مدیران رزمنده
ـ مدیران جامعه باید از بین رزمندگان دلسوز انقلاب انتخاب شوند.ـ ج 21 ص 38ـ 11/7/76
14/23ـ مدیریت و صاحبان سرمایه
ـ نباید به صاحبان سرمایه در مدیریت جامعه اولویت داد.ـ ج 20 ص 109ـ 6/5/66
15/23ـ مدیریت و تحمیل خواسته ها
ـ اجازه ندهید صاحبان ثروت با بدست گرفتن مدیریت جامعه (و تحت اختیار گرفتن امکانات لازم) افکار و خواسته های خود را بر جامعه تحمیل کنند.ـ ج 20 ص 109ـ 6/5/66
16/23ـ ملاک انتخاب مدیران
ـ ملاک در انتخاب مدیران، تقوی و جهاد در راه خدا باشد.ـ ج 20 ص 129ـ 6/5/66ـ ج19 ص 122ـ 28/12/63
17/23ـ عدم گرایش به شرق و غرب
ـ مدیرانی را انتخاب کنید که گرایش به شرق و غرب ندارند.ـ ج 8 ص 129ـ24/4/58
18/23ـ ارزش گذاری در مدیریت
ـ باید ارزش گذاری در مدیریت بر اساس حساب علم و تقوا (با هم) باشد.ـ ج 17 ص 128ـ 5/10/61
19/23ـ سطح زندگی متصدیان
ـ متصدیان امور نباید از قشر مرفه جامعه باشند.ـ ج 16 ص 236ـ 7/6/61
20/23ـ مدیریت مدیران مفید
ـ باید مدیریت کشور را بدست افراد مفید برای کشور بدهید.ـ ج 18 ص 203ـ 13/10/62
21/23ـ مدیریت مدیران امین
ـ مدیریت جامعه باید در کار خود امین باشد.ـ ج 17 ص 153ـ 26/10/61
22/23ـ مدیریت و راحت طلبی
ـ مدیران جامعه نباید از بین اشخاص راحت طلب انتخاب شوند.ـ ج 15 ص 45ـ 8/4/60ـ ج 13 ص 226ـ 5/10/59
23/23ـ نفوذ افراد منحرف
ـ مراقب باشید اشخاص منحرف در بین مدیران جامعه نفوذ نکنند.ـ ج 16 ص 109ـ 14/1/61
24/23ـ مدیران و تهذیب نفس
ـ اجازه ندهید مدیریت جامعه بدست افراد غیر مهذب بیفتد.ـ ج 18 ص 155ـ 15/8/62
25/23ـ مدیریت و انگیزه دینی
ـ باید مدیریت جامعه را به انگیزه الهی تحریک کنید.ـ ج 18 ص82ـ 7/6/62
26/23ـ مدیریت و تعهد
ـ مدیریت باید با تعهد اسلامی باشد.ـ ج 18 ص 282ـ 25/2/63ـ ج 19 ص 194ـ 8/5/64ـ ج 1 ص 241ـ 4/2/62
27/23ـ مدیریت و تشریفات
ـ نباید در نظام تشریفات زیاد شود.ـ ج 19 ص 50ـ 11/6/63
28/23ـ ادارات، خدمت و عبادت
ـ ادارات باید محل خدمت و عبادت شوند.ـ ج 16 ص 202ـ 25/3/61ـ ج 16ص 263ـ 7/6/61
29/23ـ عملکرد مدیران و آبروی نظام
ـ اجازه ندهید با عملکرد بد مدیران آبروی نظام برده شود.ـ ج 16 ص 242ـ 7/5/61
30/23ـ رابطه مردم و ادارات
ـ نباید ادارات،مردم را ناراضی کنند.ـ ج 19 ص 36ـ 4/6/63
31/23ـ اصلاح کیفیت عمل دستگاهها
ـ برای جلوگیری از جدائی مردم از نظام اسلامی باید مرتبا کیفیت عملکرد دستگاه های مدیریتی و دولتی را اصلاح نمود.ـ ج 13 ص 187ـ 15/9/59
32/23ـ تحول اداری
ـ ادارات را باید متحول کنید.ـ ج 13 ص 57ـ 11/6/59

24ـ اقوام و اقلیتها

1/24ـ وحدت قومیتها
ـ وحدت بین قومیتها و مذاهب مختلف را حفظ کنید.ـ ج 13 ص27ـ 27/5/59
2/24ـ روحیه قومیتگرایی و اجانب
ـ از ترویج روحیه قومیت گرایی توسط اجانب در داخل و خارج کشور جلوگیری کنید.ـ ج 4ص 32ـ 16/9/57
3/24ـ قومیتها و عدالت
ـ با اقوام مختلف با عدالت اسلامی برخورد کنید.ـ ج 9 ص17ـ 12/6/58
4/24ـ اقلیتها و تعهد به حکومت اسلامی
ـ تا زمانی که اقلیتها به حکومت اسلامی متعهداند، خدمت به آنها باید ادامه یابد.ـ ج 17ص 79ـ 27/8/61
5/24ـ حقوق مشروع اقلیتها
ـ حقوق مشروع اقلیتها را رعایت کنید (تا زمانی که تعهد به حکومت دارند).ـ ج 4 ص 33ـ 16/9/57ـ ج 6 ص 98ـ 7/2/58
6/24ـ اقلیتها و تبلیغات اجانب
ـ با تبلیغات منفی علیه نظام، در مورد اقلیتها مقابله کنید.ـ ج 4 ص31ـ 16/9/57