سیاست های کلان سیاسی از کلام امام خمینی رحمه الله علیه

نویسنده : مرکز غدیر

21ـ انظباط

1/21ـ نظم و انگیزه های الهی
ـ برای ایجاد نظم، باید انگیزه های الهی جامعه را تحریک کنید.ـ ج 20 ص 65ـ 21/11/65ـ ج 17 ص101ـ 13/9/61
2/21ـ نوع نظم حکومت اسلامی
ـ باید شکل انضباط اجتماعی حکومت اسلامی با سایر کشور ها فرق کند.ـ ج 12ص 220ـ 15/4/59
3/21ـ نظم و عدم سلطه
ـ نباید ایجاد نظم و عدالت برای سلطه برمردم باشد.ـ ج 11 ص 4ـ 25/9/58
4/21ـ نظم و امر به معروف و نهی از منکر
ـ با امر به معروف و نهی از منکر نظم جامعه را اصلاح کنید.ـ ج 9 ص 285ـ 20/7/58ـ ج 14 ص 148ـ 1/1/60ـ ج 11 ص170ـ 10/11/58ـ ج 14 ص 268ـ 18/3/60ـ ج 14 ص 243ـ ج 11 ص 139ـ 8/10/58
5/21ـ حاکمیت قانون
ـ باید کشور را به سمت حاکمیت قانون (قانون الهی) سوق دهید.ـ ج 9 ص 285ـ 20/7/58ـ ج 14ص 145ـ 1/1/60ـ ج 11 ص170ـ 10/11/58ـ ج 14 ص 268ـ 18/3/60ـ ج 14 ص 243ـ ج 11 ص 139ـ 8/10/58

22ـ مردم

1/22ـ مردم و اتکاء انقلاب
ـ باید انقلاب متکی به متن مردم باشد.ـ ج 16 ص26ـ 14/11/60ـ ج 13ص 277ـ 22/10/59 و وصیت نامه امام خمینی
2/22ـ مردم و قدرتها
ـ با حفظ مردم، قدرت مواجه قدرت های بزرگ با انقلاب را بگیرید.ـ ج 16 ص 30ـ 19/11/60
3/22ـ مردم و سربازان اسلام
ـ همه مردم باید سرباز اسلام باشند.ـ ج 14 ص 106ـ 7/12/59
4/22ـ تشویق ملت های اسلامی
ـ ملت ها را باید تشویق کنید که در فکر اسلام باشند.ـ ج 14 ص 90ـ 29/11/59
5/22ـ تقویت ایمان و فداکاری
ـ ایمان مردم را برای فداکاری تقویت کنید.ـ ج 16 ص275ـ 9/6/61ـ ج 18 ص 63ـ 20/5/62
6/22ـ روحیه شهادت طلبی
ـ روحیه شهادت طلبی را در مردم تقویت کنید.ـ ج 17 ص 239ـ 4/2/62
7/22ـ توسعه معنویت و رهایی از سلطه
ـ معنویات مردم را شکوفا و آنان را از تحت سلطه بیرون بیاورید.ـ ج 18 ص 32ـ 21/4/62
8/22ـ مقابله با منحرفین
ـ با حفظ روحیه فداکاری در مردم، با منحرفین مقابله کنید.ـ ج 16 ص 120ـ 21/1/61
9/22ـ تقویت روحیه ایستادگی
ـ باید روحیه ایستادگی را در ملت تقویت کنید تا در برابر ابر قدرتها مقابله کنند.ـ ج 14 ص 194ـ 31/1/60ـ ج 10 ص 214ـ 29/8/58ـ ج 18 ص 117ـ 30/6/62
10/22ـ مردم و حفاظت از انقلاب
ـ مردم نباید در تصمیماتی که نظام های جهانی برای آنان می گیرند، غافل باشند و باید حضور خود را برای دفاع از مواضع بر حق نظام اسلامی اعلام نمایند.ـ ج 20 ص 89ـ 8/3/66
11/22ـ مردم و عدم ترس در مقابل کفار
ـ ترس در مقابل کفار را از دل مردم بزدایید.ـ ج 19 ص 172ـ 30/3/64ـ ج 15 ص 94ـ 27/5/60
12/22ـ مردم و مقاومت
ـ ملت باید در مقابل آمریکا بایستد.ـ ج 17 ص 51ـ 21/7/61
13/22ـ مردم و رفع ظلم
ـ باید شیوه رفع ظلم ابرقدرتها را به مردم آموزش دهید.ـ ج17 ص 252ـ 21/2/62
14/22ـ حضور مردمی و توطئه ها
با حضور یکپارچه مردم در صحنه، مراقب توطئه های باشید.ـ ج 15 ص 27ـ 1/4/60
15/22ـ ملت و روحانیت
ـ ملت از روحانیت پیروی کند.ـ ج 14 ص 122ـ 14/12/59
16/22ـ مردم و صلاح جامعه
ـ مردم را متوجه کنید که صلاح و فساد جامعه به دست خودشان است.ـ ج 16 ص 143ـ 11/2/61ـ ج 16 ص 71ـ 19/12/60
17/22ـ تقویت دولت و اقامه عدل
ـ مردم برای اقامه عدل، دولت را تقویت کنند.ـ ج 18 ص33ـ 21/4/62
18/22ـ رفتار با مردم
ـ با برخورد خوب با مردم کار ها را انجام دهید.ـ ج 18 ص 154ـ 14/8/62
19/22ـ تقوا و جلوگیری از آسیب پذیری
ـ باید با توسعه تقوا در ملت، جامعه را از آسیب پذیری حفظ کنید.ـ ج 17 ص 130ـ 5/10/61
20/22ـ تحول مردم
ـ باید مردم را متحول کنید.ـ ج 17 ص 143ـ 12/10/61ـ ج 19 ص 270ـ 21/11/64
21/22ـ مردم و مبارزه
ـ مستضعفان باید در صف مقدم مبارزه باشند.ـ چ 17 ص 245ـ 18/2/62ـ ج 17 ص 64ـ 25/7/61ـ ج 14 ص 164ـ 16/1/60
22/22ـ مردم و دفاع از جمهوری اسلامی
ـ مردم باید از جمهوری اسلامی و نوامیس مسلمین دفاع کند.ـ ج 16 ص 245ـ 17/5/61
23/22ـ امید مردم
ـ امید را در دل مردم زنده کنید.ـ ج 14 ص 4ـ 29/10/59
24/22ـ ملت های اسلامی
ـ ملت های اسلامی را تشویق به قیام و قطع دست ریشه های فساد بکنید.ـ ج 13 ص 226ـ 5/10/59

23ـ مدیریت

1/23ـ الگوی مدیریتی
ـ نظام مدیریت کشور باید از مدیریت صحیح در زمان جنگ تحمیلی الگو بپذیرد.ـ ج 21 ص 53ـ 02/9/67ـ ج 17 ص 151ـ 26/10/61
2/23ـ مدیریت و حفظ ارزشها
ـ مدیران کشور نباید خون شهیدان را وسیله برای اقتدارخود قرار دهند و چنین مدیرانی را باید از کار برکنار کرد.ـ ج 13 ص 223ـ 4/10/59
3/23ـ اعضاء دولت و موضوع کلی نظام
ـ اعضاء دولت باید از افراد دردمند و دردشناس جامعه باشند.ـ ج 19 ص 241ـ 11/8/64
4/23ـ اتکاء مدیریت به اشخاص
ـ شیوه پی ریزی نظام به گونه ای باشد که مدیریت جامعه بند به اشخاص نباشد.ـ ج 19 ص 31ـ 18/5/63
5/23ـ رابطه مدیریت و مردم
ـ مدیریت جامعه باید بگونه ای باشد که مردم احساس برادری کنند.ـ ج 13 ص 191ـ 15/9/59
6/23ـ امر و نهی مدیران
ـ امر و نهی در نظام مدیریت نباید بر پایه دعوت به خود باشد.ـ ج 13 ص 73ـ 20/6/59
7/23ـ مدیریت و خودخواهی
ـ در نظام مدیریت نباید خودخواهی نفوذ کنند.ـ ج 16 ص 104ـ 14/1/61
8/23ـ مدیریت و قدرت طلبی
ـ باید از نظام مدیریتی که موجب قدرت طلبی می شود جلوگیری بعمل آورد.ـ ج 19 ص 156ـ 16/2/64
9/23ـ توجه به جهات مثبت مدیریت
ـ ارزیابی مدیریت نظامی اسلامی با توجه به جهتگیری کلان آن صورت پذیرد.ـ ج 19 ص 180ـ 19/4/67
10/23ـ تشویق مدیران
ـ اشخاصی را که در کشور فعالیت می کنند، تشویق کنید.ـ ج 19 ص 215ـ 10/6/64
11/23ـ مدیریت و حفظ مسائل اسلامی
ـ مدیران باید مسائل اسلامی را بیش از دیگران حفظ کنند.ـ ج 18 ص 158ـ 15/8/62ـ ج 13 ص 256ـ 16/10/59
12/23ـ خدمتگزاری مدیران
ـ مدیران باید خدمتگزار مردم باشند.ـ ج 15 ص 105ـ 31/5/60ـ ج 10 ص 127ـ 13/8/58ـ ج 19 ص 217ـ 12/6/64 و ج 17 ص 170ـ 10/11/61
13/23ـ انتخاب مدیران رزمنده
ـ مدیران جامعه باید از بین رزمندگان دلسوز انقلاب انتخاب شوند.ـ ج 21 ص 38ـ 11/7/76
14/23ـ مدیریت و صاحبان سرمایه
ـ نباید به صاحبان سرمایه در مدیریت جامعه اولویت داد.ـ ج 20 ص 109ـ 6/5/66
15/23ـ مدیریت و تحمیل خواسته ها
ـ اجازه ندهید صاحبان ثروت با بدست گرفتن مدیریت جامعه (و تحت اختیار گرفتن امکانات لازم) افکار و خواسته های خود را بر جامعه تحمیل کنند.ـ ج 20 ص 109ـ 6/5/66
16/23ـ ملاک انتخاب مدیران
ـ ملاک در انتخاب مدیران، تقوی و جهاد در راه خدا باشد.ـ ج 20 ص 129ـ 6/5/66ـ ج19 ص 122ـ 28/12/63
17/23ـ عدم گرایش به شرق و غرب
ـ مدیرانی را انتخاب کنید که گرایش به شرق و غرب ندارند.ـ ج 8 ص 129ـ24/4/58
18/23ـ ارزش گذاری در مدیریت
ـ باید ارزش گذاری در مدیریت بر اساس حساب علم و تقوا (با هم) باشد.ـ ج 17 ص 128ـ 5/10/61
19/23ـ سطح زندگی متصدیان
ـ متصدیان امور نباید از قشر مرفه جامعه باشند.ـ ج 16 ص 236ـ 7/6/61
20/23ـ مدیریت مدیران مفید
ـ باید مدیریت کشور را بدست افراد مفید برای کشور بدهید.ـ ج 18 ص 203ـ 13/10/62
21/23ـ مدیریت مدیران امین
ـ مدیریت جامعه باید در کار خود امین باشد.ـ ج 17 ص 153ـ 26/10/61
22/23ـ مدیریت و راحت طلبی
ـ مدیران جامعه نباید از بین اشخاص راحت طلب انتخاب شوند.ـ ج 15 ص 45ـ 8/4/60ـ ج 13 ص 226ـ 5/10/59
23/23ـ نفوذ افراد منحرف
ـ مراقب باشید اشخاص منحرف در بین مدیران جامعه نفوذ نکنند.ـ ج 16 ص 109ـ 14/1/61
24/23ـ مدیران و تهذیب نفس
ـ اجازه ندهید مدیریت جامعه بدست افراد غیر مهذب بیفتد.ـ ج 18 ص 155ـ 15/8/62
25/23ـ مدیریت و انگیزه دینی
ـ باید مدیریت جامعه را به انگیزه الهی تحریک کنید.ـ ج 18 ص82ـ 7/6/62
26/23ـ مدیریت و تعهد
ـ مدیریت باید با تعهد اسلامی باشد.ـ ج 18 ص 282ـ 25/2/63ـ ج 19 ص 194ـ 8/5/64ـ ج 1 ص 241ـ 4/2/62
27/23ـ مدیریت و تشریفات
ـ نباید در نظام تشریفات زیاد شود.ـ ج 19 ص 50ـ 11/6/63
28/23ـ ادارات، خدمت و عبادت
ـ ادارات باید محل خدمت و عبادت شوند.ـ ج 16 ص 202ـ 25/3/61ـ ج 16ص 263ـ 7/6/61
29/23ـ عملکرد مدیران و آبروی نظام
ـ اجازه ندهید با عملکرد بد مدیران آبروی نظام برده شود.ـ ج 16 ص 242ـ 7/5/61
30/23ـ رابطه مردم و ادارات
ـ نباید ادارات،مردم را ناراضی کنند.ـ ج 19 ص 36ـ 4/6/63
31/23ـ اصلاح کیفیت عمل دستگاهها
ـ برای جلوگیری از جدائی مردم از نظام اسلامی باید مرتبا کیفیت عملکرد دستگاه های مدیریتی و دولتی را اصلاح نمود.ـ ج 13 ص 187ـ 15/9/59
32/23ـ تحول اداری
ـ ادارات را باید متحول کنید.ـ ج 13 ص 57ـ 11/6/59